En politipatrulje på Karl Johans gate i Oslo, i forbindelse med en demonstrasjon i september 2020.

Avviser regjeringsforslag: – I praksis en fjerning av særaldersgrensen

Unio går mot regjeringens forslag om å fjerne plikten om å fratre stillingen ved nådd særaldersgrense. Det går fram av et felles høringssvar fra Unio, LO og YS.

Publisert Sist oppdatert

Like før fellesferien sendte regjeringen ut et forslag til høring, om at «plikten til å fratre stilling ved nådd særaldersgrense avvikles».

«Plikten til å fratre i offentlig sektor vil da først inntreffe ved den ordinære aldersgrensen på 70 år», skrev regjeringen da i en pressemelding.

Høringsfristen går ut 25. september, og denne uken kom høringssvaret fra Unio - hovedsammenslutningen som Politiets Fellesforbund (PF) er en del av.

Unio-leder Ragnhild Lied.

– Vi går imot regjeringens forslag om å fjerne plikten til å gå av ved aldersgrensen for dem som har særaldersgrense. I praksis innebærer forslaget en fjerning av særaldersgrensene, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en pressemelding.

En hasteprosess

I høringssvaret er det satt av et eget avsnitt til kommentarer fra organisasjonene i politietaten. Der står det blant annet følgende:

Vi er kritiske til at det er lagt opp til en hasteprosess med begrenset involvering i politietaten.

«Vi er kritiske til at det er lagt opp til en hasteprosess med begrenset involvering i politietaten. Politidistriktene ble først involvert gjennom sommerferien, mange distrikt har ikke gitt innspill og de som har gitt innspill har gjort dette uten å forankre innspillene i organisasjonen. Innspillene bærer preg av dette. »

Videre uttrykkes det i høringssvaret skepsis til hvordan en «overgang fra hovedregel om pliktig avgang til hovedregel om frivillighet vil endre særaldersgrensenes karakter».

«Dette er viktige og komplekse spørsmål som vil ha stor samfunnsmessig betydning og som vil prege justissektoren i mange tiår framover. Det er ikke betryggende at det legges opp til en lovendring uten noen analyse eller vurdering av hvilke konsekvenser endringen vil få for politiet, samfunnet og den enkelte polititjenestemann», skrives det i høringssvaret.

– Forenklet framstilling

I regjeringens pressemelding som kom før sommeren, begrunnet arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forslaget med et ønske om å øke valgfriheten til den enkelte arbeidstaker ved å fjerne plikten, men beholde retten til å gå av når særaldersgrensen inntrer.

– Dermed kan de som ønsker å gå av gjøre det, samtidig som de som er motiverte til å jobbe lenger kan fortsette, sa han da.

Det er en argumentasjon Unio ikke er enig i.

– Det er for enkelt å fremstille det slik. For de fleste handler dette ikke om valgfrihet. Forslaget vil fremtvinge individuelle vurderinger av den enkeltes arbeidsevne og dermed gi flere uverdige avslutninger av yrkeslivet, sier Unio-leder Lied.

– Uthuling av stillingsvernet

Denne problemstillingen pekte også regjeringen på i sitt eget høringsnotat:

«Å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen kan også føre til flere oppsigelser av arbeidstakere som arbeidsgivere mener ikke lenger kan utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Alder kan svekke kognitive og fysiske egenskaper, og det kan være behov for at arbeidsgiver har en mulighet til å avslutte arbeidsforholdet i særskilte tilfeller», sto det i notatet.

I høringssvaret fra Unio pekes det på at arbeidsgiver også i dag har «en utstrakt mulighet til å la ansatte som ønsker det fortsette i stillingen utover særaldersgrensen, men tillater dette bare i begrenset grad».

Det kan ikke være slik at polititjenestemenn som velger å jobbe ut over aldersgrensen må finne seg i å bli omplassert til stillinger som ikke krever politifaglig kompetanse.

«Det er liten grunn til å tro at det, fordi loven endres, åpner seg et stort antall nye stillinger eller udekket arbeidskraftbehov for ansatte med politifaglig kompetanse. Det kan ikke være slik at polititjenestemenn som velger å jobbe ut over aldersgrensen må finne seg i å bli omplassert til stillinger som ikke krever politifaglig kompetanse. Dette vil innebære en uthuling av stillingsvernet som ikke er akseptabel.»

A-lag og B-lag

I høringssvaret uttrykker Unio frykt for at dette vil gjøre at polititjenestemenn må «gå de 10 siste årene av sin yrkesaktive karriere med svakere stillingsvern enn andre ansatte».

«Det vil skape et A-lag og B-lag blant de ansatte som er høyst problematisk og som gjør retten til å jobbe ut over aldersgrensen illusorisk.»

Forhandlingene om pensjon for offentlig ansatte med særaldersgrense ble brutt i februar i år, og Unio mener regjeringens forslag undergraver de videre forhandlingene.

– Vi oppfatter forslaget som et forsøk på å unngå en helhetlig forhandlingsløsning om tilpasningen av pensjonssystemet for de som har særaldersgrensene og et forsøk på å styrke arbeidsgivers posisjon i framtidige forhandlinger, sier Lied i pressemeldingen.

– Inntil partene har forhandlet fram en helhetlig løsning, bør det legges til rette for at den fleksibiliteten som ligger i dagens ordninger kan brukes.

Powered by Labrador CMS