Statutter for Politiforums Ærespris

1 Prisens formål og kriterier

1.1 Æresprisen ble opprettet av Politiforum 1. november 2015. Prisen tildeles også av Politiforum.

1.2 Æresprisens formål er å hedre og løfte fram en enkeltperson som i løpet av det siste året har gjort en ekstraordinær innsats for publikum, kolleger eller arbeidsplassen. Vedkommende skal gjennom sine handlinger og/eller holdninger ha hatt særlig betydning for politiet og/eller publikum på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå. Æresprisen kan også tildeles personer for et langvarig engasjement som politiansatt.

1.3 Kun politiansatte eller tidligere politiansatte kan nomineres til Æresprisen.

1.4 Æresprisen tildeles årlig, og tildelingen skal skje senest innen utgangen av januar året etter kåringen.

1.5 Æresprisen kan ikke tildeles mer enn en gang til samme person.

1.6 Æresprisen kan ikke tildeles ansatte i Politiforum.

1.7 Ingen kan nomineres til Æresprisen mer enn to ganger.

2 Jury, forslagsstillere og tildeling

2.1 Hvem som helst kan fremme kandidater til Æresprisen innen den til enhver tid angitte fristen. Forslag med navn, kontaktinformasjon og begrunnelse i samsvar med statuttene, sendes Politiforum på e-post politiforum@pf.no, på skjemaet i denne lenken eller per post:

Politiforum
Møllergata 39
0179 Oslo

Begrunnelsen må ikke overskride to A4-sider. Juryen står fritt til å fremme egne kandidater.

2.2 Ærespris-juryen består av fire personer, med Politiforums redaktør (eller stedfortreder) som juryleder. Av de andre tre representantene må minst to være ansatt i eller ha bakgrunn fra politiet. Det siste jurymedlemmet trenger ikke å ha politibakgrunn, men bør være en samfunnsengasjert person med interesse for og kunnskap om politietaten. Juryen utpekes av Politiforum.

2.3 Etter nominasjonsfristens utløp, vil juryen i fellesskap plukke ut de beste kandidatene. Ved stemmelikhet teller jurylederens stemme dobbelt. Finalistene, og begrunnelsen for deres nominasjon, presenteres i papirutgaven av Politiforum, samt på www.politiforum.no. På nettsiden kan Politiforums lesere stemme på den kandidaten de mener bør tildeles Æresprisen.

2.4 Under den endelige tildelingen har hvert jurymedlem én stemme til rådighet. I tillegg teller avstemningsresultatet fra www.politiforum.no som én stemme, altså totalt fem stemmer. Kandidaten med flest stemmer tildeles Æresprisen. Ved stemmelikhet, teller jurylederens stemme dobbelt.

3 Prisens innhold og statuttendring

3.1 Æresprismottakeren får tildelt en pris i form av en kunstnerisk utsmykning/plakett/statuett, bestemt av Politiforum. Mottakeren får også et gavekort.

3.2 Æresprisens innhold og statutter kan endres av Politiforum når som helst og uten forvarsel. Oppdaterte statutter er til enhver tid tilgjengelig på nettsiden.

Statuttene ble sist endret 29. oktober 2021.

Powered by Labrador CMS