GIKK TIL SAK: Advokat Tor Erik Heggøy (t.h), som representerer Politiets Fellesforbund, og Espen Sjeggestad, partsrepresentant og forbundssekretær i Politiets Fellesforbund, under rettssaken i Oslo tingrett i mai. Nå anker Politiets Fellesforbund tingrettens kjennelse, etter at saken ble avvist.
GIKK TIL SAK: Advokat Tor Erik Heggøy (t.h), som representerer Politiets Fellesforbund, og Espen Sjeggestad, partsrepresentant og forbundssekretær i Politiets Fellesforbund, under rettssaken i Oslo tingrett i mai. Nå anker Politiets Fellesforbund tingrettens kjennelse, etter at saken ble avvist.

Tingretten avviste PFs søksmål mot staten

- Vi kommer til å anke. Tingretten har ikke tatt stilling til problemstillingen, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Publisert

I mai trakk Politiets Fellesforbund staten for retten. Grunnen var at de mener staten omgår politiets særaldersgrenser på ulovlig vis, ved å instruere politidistriktene til å ansette folk i sivile stillingskoder uten særaldersgrense, selv om den ansatte skal ha politigrad og politimyndighet

I kjennelsen fra Oslo tingrett avviser tingretten saken. 

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, sier de har bestemt seg for å anke. 

- Tingretten har ikke tatt stilling til problemstillingen. De har avvist å behandle den, fordi de mener PF som organisasjon ikke er rett part i saken. De mener at man i stedet må ta eksempel for eksempel, så hvis en person i Troms mener at dette er feil, da må den personen ta det opp, sier Bolstad, og legger til at de er uenig i kjennelsen. 

LES OGSÅ: PF saksøker staten: - Politifolk som går inn i disse stillingene er ikke lenger politifolk, rettslig sett

Ikke vurdert av retten

Politiets Fellesforbund mener Politidirektoratet gjorde et vedtak 15. februar i fjor, hvor de instruerte politidistriktene til å ansette folk i sivile stillingskoder uten særaldersgrense, selv om den ansatte skal ha politigrad og politimyndighet.

I søksmålet skrev de at: «Dette gjøres ved at stillinger som tidligere ble lyst ut som politiførstebetjent- eller politioverbetjentstillinger, som begge har stillingskoder med særaldersgrense, nå lyses ut som sivile stillinger med stillingskoder uten særaldersgrense». 

Bolstad mener at siden det gikk ut et rundskriv om hvordan ansettelser av denne typen skal gjøres, mener de at saken er på et slikt nivå at Politiets Fellesforbund er en part i saken. 

I kjennelsen påpeker Tingretten også at «interessetvister, faktiske omstendigheter og faglige vurderinger faller utenom (det retten skal vurdere, red.anm) nettop fordi disse ikke er regulert av rettsregler. Heller ikke spørsmål om hvordan en rettsregel er å forstå omfattes»

Tingretten mener Politiets Fellesforbund ba retten om å vurdere hvordan rettsreglene skal forstås, når PF skrev i stevningen at man «ønsker en rettslig avklaring på hvorvidt arbeidsgiver, etter å ha kommet til at stillingsinnehaveren skal ha politimyndighet og politigrad, faktisk har adgang til å foreta utlysning og tilsetting i sivil stilling for å unngå at den som tilsettes får særaldersgrense»

- Ikke et vedtak

Tingretten har derfor ikke vurdert Politiets Fellesforbunds påstand om at Politidirektoratets beslutning i brevet fra 15. februar skulle kjennes ugyldig. Retten har heller ikke vurdert Politiets Fellesforbunds påstand om at tjenestemenn i politiet som skal ha politigraden politioverbetjent, og ha politimyndighet i kraft av sin stilling, må ansettes i stillingskoden for nettopp politioverbetjent. 

POD har argumentert med at det Politiets Fellesforbund omtaler som «vedtaket fra 15. februar 2018», ikke er et vedtak, men bare et brev som gir uttrykk for hvordan styringsretten skal utøves i framtiden.

De forklarte at dette var et brev med en oppsummering av synspunktene som kom fram på et møte i nasjonal ledergruppe, hvor stillingskoder og særaldersgrensen var et tema. 

Da saken gikk i retten i mai, argumenterte advokat Elisabeth Stenwig, fra Regjeringsadvokaten, for at saken måtte avvises fordi det ikke kan fremmes som en sak, uten at man tar utgangspunkt i en konkret ansettelsessak. Tingretten ga dermed Stenwig medhold i dette. 

Stenwig uttalte også i retten at det ikke var riktig at arbeidsgiver ansetter folk i sivile stillingskoder, for å unngå at de får politiets særaldersgrenser. 

- Formålet er ikke å komme rundt aldersgrensen, for å være illojal mot Stortinget. Formålet er å være lojal mot Stortinget, for å komme fram til den mest riktige stillingskoden for dem som skal ansettes. Formålet er å følge aldersgrenseloven, og gi den riktige aldersgrensen, sa Stenwig, i retten. 

- Er ikke lenger politifolk

Da saken var oppe i retten, uttalte også advokat Tor Erik Heggøy, som representerer Politiets Fellesforbund, at det ikke går an å gi disse personene i sivile stillingskoder politimyndighet og politigrad.

- Etter loven har de ikke adgang til å gi dem det, sa Heggøy, og la til at en konsekvens av dette er at når politimenn og -kvinner blir ansatt i disse stillingene, blir de fratatt politimyndigheten og politigraden. 

- Man må ansettes i en stilling med politigrad, for å få politigrad. Politifolk som går inn i disse stillingene er ikke lenger politifolk, rettslig sett, sa Heggøy. 

Dette var advokat Stenwig fra Regjeringsadvokaten uenig i. 

Ledere på nivå tre og fire i politi- og lensmannsetaten, som saken handler om, som har politigrad, kan utøve politimyndighet i kraft av stillingen, sa hun. 

Idømt saksomkostninger

Politiets Fellesforbund ble idømt å betale 50.000 kroner av statens saksomkostninger. Opprinnelig hadde staten fremmet krav om saksomkostninger på 95 250 kroner. 

Men retten kom fram til at det opprinnelige kravet måtte reduseres, siden staten brukte lang tid på å begjære saken avvist. Etter rettens syn ville man ha spart mye penger, under saksforberedelsen og hovedforhandlingen, hvis innsigelsen fra staten hadde kommet tidligere. 

Powered by Labrador CMS