Politihelikopteret i lufta.
Politihelikopteret i lufta.

Vil ha tre politihelikoptre på Østlandet

I en ny rapport anbefales det at politiet anskaffer tre nye politihelikoptre til Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Helikoptrene skal kunne frakte mannskaper.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i rapport fra Politidirektoratet (POD) som ble lagt fram i dag.

LES HELE RAPPORTEN HER (PDF)

De nye, anberfalte helikopterne vil ha en transportkapasitet som dagens helikoptre ikke har, med en økt løftekapasitet på cirka 300 kilo. Men de vil ikke være i samme kategori som Forsvarets Bell-helikoptre.

Prismessig vil også disse mellomklassehelikoptrene (helikopter 2) ha en kostnad på 69 millioner kroner, mot 68 for dagens politihelikoptre (helikopter 1), og 103 millioner kroner for Forsvarets Bell-helikoptre (helikopter 3).

– Konklusjonene i denne rapporten er av stor betydning. Den tydeliggjør begrensningene i kapasitet som vi har med dagens helikoptertjeneste, samtidig som den gir oss klare anbefalinger for hvordan vi skal få en robust tjeneste på det sentrale Østlandsområdet, sier avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i POD, Kaare Songstad.

«Ut fra de små forskjellene i kostnader mellom helikopter 1 og 2, og den vesentlige forbedringen i transportkapasitet til helikopter 2, anbefales helikopter 2 som fremtidens helikopter i politiets helikoptertjeneste. Helikopter 2 vil være i stand til å frakte tre tjenestemenn i tillegg til crewet på tre, mens helikopter 1 ikke vil ha løftekapasitet til å frakte polititjenestemenn. Helikopter 2 vil også bidra til at man unngår større investeringer i ekstra løftekapasitet i fremtiden», skrives det i rapporten.

Kun én helikopterbase

I rapporten skrives det blant annet at det «i en normalsituasjon der to eller tre av helikoptrene er teknisk tilgjengelig, så kan man operere med forskjellig utrustning. Konkret kan dette bestå i at det ene helikopteret har sensorutrustning som normalt, mens det andre har mindre utstyr om bord og dermed høyere ledig transportkapasitet ved behov. Det forutsettes i så fall at man får til en løsning der utrustningen relativt raskt kan tas inn og ut av helikopteret ved planlagt behov, men neppe i en hastesituasjon».

Det er ikke aktuelt med flere helikopterbaser i dag, men i rapporten skrives det at man i «fremtiden kan [...] vurdere å lokalisere det ene helikopteret på en annen base i Sør-Norge for å dekke et større område».

Skyting fra helikopter er heller ikke vurdert. I en uoffisiell spørreundersøkelse på Politiforum.no har imidlertid 79 prosent av respondentene gitt tilbakemelding om at de ønsker at politihelikoptrene både skal være en observasjonsplattform, en transportplattform og en ildstøtteplattform.

- Kortere responstid fra Forsvaret

Politiforum har tidligere skrevet om at dagens transportbistand fra Forsvaret ikke fungerer i en akutt situasjon.

I rapporten fremkommer det også at Forsvarets beredskap for politiet med reaksjonstid på to timer vurderes som lite tilfredsstillende. Det anbefales derfor at denne reaksjonstiden reduseres til 15 minutter.

«Forsvarets beredskap for politiet med en reaksjonstid på to timer vurderes som lite tilfredsstillende. Som følge av at politiske føringer tilsier at Forsvaret uansett skal ha en beredskap for politiet ved hendelser som krever håndhevelsesbistand, anbefales det at Forsvaret også bistår politiet ved alminnelig transportbistand. Denne bistanden er spesielt nyttig ved forflytting av større mannskap», skrives det i rapporten.

Må vente på beredskapssenteret

På grunn av manglede kapasitet på Gardermoen og antatt kort tid før nytt beredskapssenter står ferdig, anbefales det i rapporten at det tredje og siste helikopteret ikke anskaffes før helikoptertjenesten flyttes til et nytt, planlagt beredskapssenter.

– Vi skal nå vurdere rapportens innhold, før politidirektøren i løpet av våren 2014 skal ta stilling til valg av konsept. Dette haster, da anskaffelsesprosessen av nye helikoptre er tidkrevende. Det vil uansett ta flere år før nye helikoptre kan være på plass, sier Songstad.

Rapportens anbefalinger

De øvrige anbefaligene i rapporten er som følger:

- Det anbefales at det lages klarere retningslinjer for politiets bruk av de nye redningshelikoptrene. Det er forutsatt at dagens kapasitet i Redningshelikoptertjenesten er lav, og at det ikke finnes et ubenyttet potensial før nye redningshelikoptre fases inn i perioden 2017–2020.

- Det anbefales ikke at det anskaffes et ekstra redningshelikopter som kun står til disposisjon for politiet. Et slikt helikopter vil koste anslagsvis 500 millioner kroner, og det vil være langt rimeligere å anskaffe et mindre helikopter med transportkapasitet for en brøkdel av prisen.

- Det anbefales at det tas en gjennomgang av det nøyaktige behovet for antall crew for å sikre døgnkontinuerlige bemanning. Videre anbefales det å se på muligheten for å utarbeide nye beredskapsavtaler der det er behov for det.

- Det anbefales at politiet har ansatt egne piloter, men at politiet i utgangspunktet ikke bekoster selve pilotutdanningen. Det vil være nødvendig med noe grad av politifaglig opplæring, spesielt for piloter som ikke er politiutdannet. Det finnes ingen andre land i Europa som benytter kun sivile piloter i politiet.

- Det anbefales ikke leasing av helikoptre. Det er heller ikke identifisert andre land i Europa hvor politiet benytter leasede helikoptre som fast praksis.

LES HELE RAPPORTEN HER (PDF)