Vil ha høyere politilønn

Politidirektør Ingelin Killengreen er bekymret.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektør Ingelin Killengreen er bekymret for at lavpolitilønn fører til at mange slutter i politiet og at rekrutteringen blirvanskelig.

Det var i slutten av august mange politiansatte fikkmorgenkaffen i halsen da de leste Aftenposten. Der kunne de lese atpolitidirektøren var tilfreds med at politiansatte hadde fire prosent laverelønnsglidning enn gjennomsnittet i statlig sektor. Hvis tema lønn ulmet ipolitirekkene fra før, var det nær ved å ta åpen fyr hos blåskjortene da de såAftenpostens tittel.

Grunnlaget var en rapport utarbeidet av konsulentfirmaetAgenda på oppdrag fra Politidirektoratet. Oppdraget lød på: Finn ut ombudsjettøkningene til etaten kun har gått til økt husleie og til økt lønn påbekostning av polititjenestene rettet mot publikum. Grunnen var at dettidligere var fremkommet kritikk som påsto at det for samfunnet ikke lønte segå satse politiet, fordi økte bevilgninger gikk til høyere lønninger og dyrerekontorer. Svaret fra Agenda var entydig: Politiet kan ikke beskyldes for å habrukt tildelte midler til intern moro, faktisk så bruker politiet en mindreandel av budsjettet til lønn og kontorer i 2007 enn i 2001.

- Jeg er lei meg for å bli ha blitt misforstått. Aftenpostenfremstiller det som om jeg er fornøyd med lønnsnivået i politiet. Faktisk såmener jeg det stikk motsatte. Begynnerlønnen er problematisk lav. Og det erproblematisk at vi ser at det er flere som slutter i politiet nå enn før. Jeger faktisk veldig opptatt av politifolkenes lønn. Det vet PF-leder ArneJohannessen. Tradisjonelt har vi vært bortskjemte med at vi har hatt stabilearbeidstakere, og vi har ikke vært vant med å jobbe for å rekruttere og beholdevåre ansatte. Dette har endret seg. Alle signaler viser at unge i langt størregrad betrakter jobben i politiet som starten på en karriere og et verdifulltinnslag på CV-en. De gjør ikke som tidligere generasjoner, og sikter seg inn påen livslang yrkeskarriere i politiet. De blir i politiet noen år, og så gjør defortløpende vurderinger om det dukker opp noe annet spennende. Og da er vi isamme kategori som resten av næringslivet med at ansatte viser størremobilitet. Men til forskjell fra andre bransjer, så er det ingen bransjer somlekker folk til politiet. Lønn er derfor et helt sentralt virkemiddel for åbåde rekruttere og beholde politiansatte. Det må vi politiledere ta inn oveross, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

To tanker samtidig

­- Beskyldningene om at politiet bruker pengene på andreting enn polititjeneste ikke er riktig, noe som Agendarapporten dokumenterer.Opp mot budsjettarbeidet for 2009 er dette en viktig tilbakemelding tilpolitikerne. Bevilgedepenger går til polititjeneste. Samtidig er det altsåviktig å merke seg den lavere lønnsutviklingen som har blitt politiansatte tildel. Det gjelder derfor å ha to tanker i hodet samtidig, vi skal holdeutgiftene nede, samtidig som våre ansatte må ha en lønn som gjør at vi båderekrutterer og beholder viktige ansatte, sier Killengreen.

Derfor har Politidirektoratet nå sendt ut en invitasjon tilfagforeningene, med invitt til å bli med i en arbeidsgruppe som skal finne uthvorfor det er slik at politiansatte har lavere gjennomsnittlig lønnsglidningenn staten for øvrig.. Den første responsen fra PF og de andre organisasjonenehar vært positiv, og politidirektøren håper arbeidsgruppen kan ha svarinneværende år.

For mye rettferdighet?

Politidirektøren viser til at under de sentrale lønnsforhandlingenetidligere i år, så støttet Politidirektoratet (POD) profilen som PolitietsFellesforbund la frem. Oghun viser til at det fra PODs side er gitt oppmuntring til politimestrene om ålegge noe av egne midler i potten i forkant av de lokale lønnsforhandlingenesom tar til nå i høst.

I 2006 var potten avsatt til lokale lønnsforhandlinger på 73millioner. Poli­ti­distriktenes bidrag fra eget budsjett inkludert resultatetav hovedtariffavtalens pkt. 2.3.4 var 19 millioner. I 2007 var potten reduserttil 22 millioner, mens politidistriktenes bidrag var på 11 millioner kroner.Hvor mye politidistriktene vil bidra med i år vil ikke være klart før etter delokale forhandlingene er avsluttet i slutten av november.

- Hva tror du årsaken er til at politiet erfarer mindrelønnsglidning enn andre grupper?

- Spørsmålet er om vi er alt for preget avrettferdighetstanken. Tradisjonelt har etaten tenkt at når vi rekrutter entjenestemann, så skal han lønnes likt som andre. Jeg mener at hvis man kan siat her har vi en nøkkelperson, må det være en aksept for å bruke lønn for å fåtak i de gode folkene. Da kan vi ikke være for opptatt av at alle på sammealder og nivå skal tjene likt. I tillegg er det slik at den sterke økningen avsivilt ansatte de senere årene nok har trukket ned gjennomsnittslønnen ietaten. Vi skal heller ikke lukke øynene for at enkelte politiledere er fortilbakeholdne når det gjelder krav om lønnsglidning. Gjennom arbeidsgruppenønsker vi både å få forklaringer, og konstruktive forslag, sier Killengreen.

I den nylig fremlagte trivselsundersøkelsen fra PolitietsFellesforbund viser blant annet at manglende anerkjennelse fra ledere er noe avdet som skaper mistrivsel i politijobben.

- Undersøkelsen viser hva det er viktig å ta hensyn til. Atså mange overveier å slutte i tjenesten, er et bilde på hva jeg tror vi ståroverfor, og som gir meg bekymring. Antageligvis må vi i fremtiden være flinketil å gjøre oss nytte av sivile spesialister, samtidig som vi hele tiden måjobbe for å være en attraktiv arbeidsplass slik at folk ønsker å komme til ogbli i politiet. Vi er i en særstilling hva gjelder variasjon i arbeidsoppgaverog faglige utfordringer

- Din linje sompolitidirektør har vært tydelig på at budsjettdisiplin er nødvendig for atpolitiet skal få gjennomslag hos bevilgende myndigheter. Er det noe som tyderpå at denne disiplinen har gitt økte rammer for politiet?

- Jeg mener atdet er uhyre viktig at vi holder budsjettet.Jeg har ikke noen tro på at å overskride budsjettet gir mer penger. På 1980-talletvar det jevnlig budsjettmessige overskridelser fra politiet, da fikk vi i hvertfall ikke noe mer. Stadigeoverskridelser løser ingen ting. I tillegg vil det vil være problematisk foross som et sivilt maktapparat hvis vi bevisst setter oss ut over vedtatterammer fra Stortinget. Den beste måten å få mer penger er å vise hva vi er istand til å løse, og hva vi ikke kan gjøre. Bemanningsrapporten var veldigtydelige på behovet fremover. Norsk politi skal ha høy tillit, og vi skalfremstå som en ansvarlig etat. I dag er situasjonen slik at polititjeneste ermangelvare i landet. Nå må vi sammen vise at det lønner seg å satse på politiet, sierKillengreen.