Utfordrende scenario

Oppsiktsvekkende, men ikke bekymringsfullt eller alarmerende.

Publisert Sist oppdatert

- Politiforums avsløring viser et veldig utfordrendescenario på en tid hvor alle er opptatt av å utdanne flere politifolk. Talleneviser med all tydelighet at det ikke er nok. Å øke opptaket på Politihøgskolenuten å gjøre noe med alle de som slutter etter endt studie og mens de er i jobber som å øse en lekk båt. Like viktig som å øke opptaket til Politihøgskolen(PHS) er det å gjøre noe med årsaken til at politifolk velger noe annet, sierArne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund.

Han mener det er oppsiktsvekkende tall Politiforum visertil.

- Normalt er det to tre som ikke begynner i politiet etteravgangseksamen. At det er så mange som 39 viser den voldsomme avgangen tilandre yrker. Hvis dette holder seg, betyr dette at hvis politikerne vil ha enrealvekst i antall politifolk, må opptaket bli langt over 550 hvert år, sierJohannessen. Han er kritisk til at regjeringen budsjetterer det øktestudentopptaket med 30 millioner. Da har regjeringen kun beregnet stykkpris pr.elev, og ikke nødvendige endringer i infrastruktur hva gjelder lokaler ogutstyr. Nå frykter Johannessen at underbudsjetteringen til PHS får konsekvenserfor viktig etter- og videreutdanningen i regi av PHS.

Han mener tallene viser at PFs strategi er den beste.

- Ved siden av høyt opptak, må man sørge for lønns- og arbeidsvilkårsom gjør det attraktivt å jobbe i politiet. Det er ikke i tvil om at de ungefår med seg lønnssituasjonen. Vi ser at andre yrker frister mer enn politiet.Justisministeren må sørge for at politiet blir konkurransedyktig. Det må bli enhelt annen verdsetting av politijobben, slik at politistudentene vil blipoliti. Saken er at politiet nå lekker i begge ender ved at de som skal begynnei karrieren sammen med erfarne og velfungerende politifolk som er gull verdt,som blir lokket til andre.

- Foreløpig ikke bekymringsfullt

Politidirektør Ingelin Killen­green sier at direktoratets grundige gjennomgangviser at 324 av 351 avgangsstudenter var registrerte som lønnsmottakere ipolitiet i september.

- Tallene er nok ikke derfor så negative som det Politiforumopererer med. Vi har tatt utgangspunkt i de 351 avgangsstudentene og vi finner324 som lønnsmottakere i september. Våre tall viser at 27 personer, eller7,7prosent , fra avgangskullet nå i sommer ikke har et tilsettingsforhold tilpolitiet i dag. Det er likevel klart at vi tar dette alvorlig selv om detforeløpig ikke er bekymringsfullt, sier Ingelin Killengreen til Politiforum.

Killengreen understreker at de har vasket alleavgangsstudentene fra Politihøgskolen mot lønnssystemet i september. Dermedsitter Politidirektoratet igjen med et tall på 27, mens Politiforums tall er39.

I Politidirektoratets bemanningsrapport som ble presenterttidligere i år, opereres det med et gjennomsnittsfrafall på fem prosent av deuteksaminerte elevene fra Politihøgskolen.

- Vi må ta høyde for at Politihøgskolen er en høgskole pålik linje med andre høgskoler. Det innebærer at de som går ut fra skolen ikkemå begynne i politiet slik det var tidligere. Jeg tror også vi må innse at vistår overfor endringer i samfunnet, og at våre tall samsvarer medarbeidsmarkedet for øvrig, sier Killengreen.

Politiforum har snakket med alle de 39 som er påPolitiforums liste i løpet av siste uke. Samtlige bekrefter at de ikke jobber ipolitiet i dag. I tillegg har Politiforum fått tips om en rekke andre studentersom ikke skal jobbe i politiet. Tidspress mot deadline gjorde at disse ikke blesjekket. Dermed snakker vi om et tall som fort kan bevege opp mot 50 personersom har valgt andre karriereveier enn politiet.

En av grunnene til at POD har et lavere tall enn Politiforumer at POD har tatt utgangspunkt lønningene som ble utbetalt i september. Dervil mange av de som kun hadde sommerjobb i politiet dukke opp.

Ikke alarmerende

Statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet ergjort kjent med antallet studenter som velger andre karriereveier enn politiet.Han vil likevel ikke si at politiet står overfor en utfordring.

- Disse tallene er ett enkelt års avvik fra de femprosentene som vi har kalkulert med og uttalt tidligere. Slik jeg ser det, erdette ikke alarmerende. Selvsagt kommer vi til å følge utviklingen fremovernøye. Det er viktig med tanke på å kartlegge situasjonen. Fortsetter denneutviklingen, må vi drøfte hvilke konsekvenser dette eventuelt bør få, sier TerjeMoland Pedersen.

Han vil ikke kommentere tallene til Politiforum og forholder seg til Killen­greens27.