- Umulig å være familiefar og politimann

- Kan ikke leve med en situasjon hvor arbeidsgiver tar seg til rette i privatlivet mitt.

Publisert Sist oppdatert

Politimennene fikk en skriftlig irettesettelse av ledelsen iRogaland politidistrikt fordi de forlot en fange i retten og valgte å hentebarn i barnehagen. De mener det nærmest er umulig å kombinere politijobb medfamilieliv.

Av | Thomas Berg

Det har ikke manglet på engasjement i Stavanger den sistetiden. Etter at det ble kjent at to tjenestemenn fikk ordensstraff fordi devalgte å forlate en fange i ti minutter for å hente barn i barnehagen, harsinnene blitt satt i kok over store deler av politi-Norge.

De to tjenestemennene fikk en skriftlig irettesettelse avledelsen som anmerkes på rullebladet i fem år.

Nå snakker tjenestemennene selv ut i Politiforum om dentøffe tiden de nå har vært igjennom siden den aktuelle hendelsen skjedde i mai.

- Det er nærmest umulig å være familiefar og politimannsamtidig. Jeg hadde et valg - enten hente barna mine i barnehagen eller ikke ågjøre det. Jeg valgte selvsagt å hente dem. Men møter ingen forståelse fra arbeidsgiver for dette. Problemet mitt med åvære ansatt i politiet er at jeg ikke kan planlegge fritiden og familielivet.Jeg kan ikke leve med situasjon hvor arbeidsgiver tar seg til rette i mittprivatliv, sier den ene av de to tjenestemennene.

Mange som Politiforum har vært i kontakt med mener dagensbeordringssystem er gammeldags og svært lite tilpasset dagens samfunn.

I PF-undersøkelsen vilkår for oppgavebehandling i politiet -et spørsmål om risiko- og belastningshåndtering kommer det frem at 45, 8prosent av de spurte mener at det er vanskelig å kombinere barn og familie medpolitijobben og at de derfor ser seg om etter en jobb utenfor politiet.

- Tallene kan tyde på at politiyrket ikke i den forventedegrad tilrettelegger for kombinasjon av barn og familie, står det i rapporten.

Redder seg selv

De to tjenestemennene forklarer at de passet envoldtektssiktet fange under et fengslingsmøte i Jæren tingrett i mai. Alleredeklokka 12.30 sa den ene politimannen klart fra at han måtte gå fra rettslokaletsenest klokka 14.30 for å hente barn i barnehagen. Begge tjenestemennene blelovet avløsning, men avløserne dukket aldri opp tidsnok.

- Vårt utgangspunkt var at vi ville ta med oss fangentilbake til arresten. Det var aktor som sa at han heller ville at vi skulle lafangen være igjen og at han skulle ta på seg ansvaret for fangen inntilavløsning kom. Vi oppfattet dette som en ordre fra en overordnet, siertjenestemennene, og legger til.

- I ettertid har aktor sagt at han bare fleipet om denaktuelle hendelsen og at han aldri hadde ment at han skulle ta ansvaret. Hanjuger for å redde sitt eget skinn. Det er slik vi ser på det. Haddevi visst ataktor ikke tok ansvaret, ville vi selvsagt ha tatt med arrestanten i bilen,sier tjenestemennene.

Tøff tid

Etter den aktuelle hendelsen i mai, har ikke hverdagen forde to vært spesielt enkel. Da Politiforum treffer tjenestemennene på Stavangerpolitistasjon, mangler det ikke på støtteerklæringer fra kollegaer.

­­- Heldigvis har vi fått massiv støtte. Det varmer. Nærmere130 personer stilte opp da saken skulle opp i ansettelsesrådet, sier de to.

Begge har tenkt mye på den aktuelle hendelsen de sistemånedene, og er kritiske til i den behandlingen de har fått av ledelsen i politidistriktet.Nå er begge politimennene, som henholdsvis har jobbet i politiet siden 2001 og2002, i tenkeboksen på hva de vurderer å gjøre videre i denne saken.

Begge har hatt en tøff sommer som nærmest har blitt ødelagtav telefoner og brev fra ledelsen i distriktet.

- Jeg har slitt med søvnproblemer og dårlig humør. Jeg harnok ikke vært helt god å leve med, oppsummerer den ene av polititjenestemenneneetter den aktuelle hendelsen, og legger til.

- Jeg trodde arbeidsgiver skulle stå ved vår side og ikkemot oss.

Han innrømmer at han vurderer å slutte i politiet på bakgrunn av dethan opplever som manglende støtte fra ledelsen det siste halve året.

- Vi er i kontakt med advokat for å se på alternativer. Detsom er sikkert er at vi etter denne hendelsen har fått øynene opp for at detfinnes arbeidsplasser utenfor politiet som er aktuelle. Vi ser ikke bort fra atvi, som så mange andre har gjort, velger å slutte i politiet, sier de to.

Vurderte degradering

Politimester Geir Gudmundsen gikk høyt ut og vurdertedegradering og tap av fem års ansiennitet for de to aktuelle tjenestemennene.Det endte med en skriftlig irettesettelse. Likevel er ikke de totjenestemennene fornøyd.

- Vi har ikke gjort noe galt. Derfor kan vi ikke godtadette. Dette er et tydelig eksempel på et system som svikter. Vi mener det børvære en enkel sak for arbeidsgiver å få ordnet med avløsning.

En annen ting de to tjenestemennene reagerer på, er atvisepolitimester Arne Hammersmark har publisert dokumentasjon som er unntattoffentlighet på politiets eget intranett.

- Vi har aldri før opplevd at en personalsak har blittpublisert på intranettet, sier politifolkene som ønsker å være anonyme.

-

- MEGET KLANDERVERDIG

- Dette er ikke en akseptabel oppførsel og megetklanderverdig.

Det sier visepolitimester i Rogaland, Arne Hammersmark.

På politiets intranett skriver Hammersmark atansettelsesrådet i Rogaland mener politimennenes oppførsel er en unnlatelse i åoppfylle tjenesteplikten etter tjenestemannsloven (§ 14, 1. ledd, bokstav a).Handlingen vurderes videre som uaktsom, ved at de burde forstått at de ikkekunne gå fra siktede før avløsningen var på plass.

- Dette er noe som vil stå på rullebladet i fem år fremover,bekrefter Hammersmark.

- Er ikke dette et bevis på at det er vanskelig å planleggefritiden sin når man arbeider i politiet?

- Nei, det vil jeg ikke si. I dette konkrete tilfellet haddeden aktuelle tjenestemannen rukket å hente i barnehagen selv om han haddeventet tilavløsningen kom, svarer Hammersmark.

- Bør ikke fritiden være beskyttet?

- Jeg hadde absolutt sett at avløsningen kom tidligere. Nårdet er sagt er det selvsagt ikke unormalt å prioritere familien høyt. Men idette tilfellet var ikke snakk om enten eller. Jeg kan ikke se at dette er ensak om belyser balansegangen mellom jobb og fritid. De to tjenestemennenevalgte å gå fra en voldtektsmann i retten, sier Hammersmark.

- Hvorfor får ikke denne hendelsen noen betydning for aktori saken som lovet å passe på fangen?

- Ansettelsesrådet oppfattet ikke aktor som at han mente åta over ansvaret for personen. Vi oppfattet ham som at han kom med enslengbemerkning i en presset situasjon. Og uansett er ikke systemet slikt at toerfarne polititjenestemenn bare kan overlate en pågrepet person til aktor i etfengslingsmøte. Spesielt ikke en person som er siktet for voldtekt og som skalfengsles på grunn av unndragelsesfare, svarer Hammersmark og legger til.

- Hva om noe lignende hadde skjedd i helsevesenet, foreksempel at en lege hadde forlatt en pågående operasjon. Hva ville skjedd da,spør Hammersmark.