Trues med tvangsmulkt

Arbeidstilsynet er lei av trenering og en ukultur. Det kan koste politiet i Oslo dyrt.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidstilsynet er lei av trenering og en ukultur. Oslopolitidistrikt trues nå med nær en halv million kroner i bøter hver måned fordide mangler et system som hindrer rovdrift på ansatte.

Arbeidstilsynet varsler nå politimester Anstein Gjengedal omat tålmodigheten er slutt. De viser til at pålegg ifra 10. desember 2007 ikkevar utført.

«Saken har pågått over relativt lang tid, og vi finner detderfor nødvendig å varsle tvangsmulkt» heter det i brevet. Videre heter det: «tvangsmulktens størrelse settestil kr. 20.000,- per virkedag». Med seks virkedager pr uke, blir det nær enhalv million kroner hver måned. Frist er 5. januar.

Arbeidstilsynet viser til dialog med Oslo Politiforening(OPF) og Oslo politidistrikt. De konkluderer med at politiet i hovedstaden ikkehar rutiner som sikrer at arbeidstidsordninger blir risikovurdert med hensyntil den enkelte arbeidstaker. I brevet påpekes det at politiansatte har jobbetså mye overtid at det har klare helsemessige belastninger. Det er nå en langliste som politimesteren nå må utbedre. Det mest alvorlige er at det eravdekket at arbeidstakere som allerede var tungt belastet med overtid, blesendt ut på nye krevende overtidsoppdrag.

Håper på løsning

- Dette er noe (OPF) har påpekt i mange år. Første gang vigjorde politimesteren oppmerksom på dette var i 2005. Siden har vi mangeganger tatt opp den kritikkverdige situasjonen,uten å få svar. Når juni 2007 kom uten at noe var skjedd følte vi at vi varholdt for narr, og besluttet å melde saken til Arbeidstilsynet. Først gaArbeidstilsynet pålegg om å bedre kontroll og oversikt over omfattende ulovligovertidsjobbing, uten at Oslo-politiet gjorde mye. Da vi i OPF sammen medhovedverneombud Gisle Pedersen og arbeidsgiver møtte hos Arbeidstilsynet ihøst, ble resultatet en trussel om dagsmulkt for nærmere en halv million kroneri måneden, sier Magnus Johannessen, sekretær i OPF.

- Jeg beklager at det har gått så langt at vi måtteinnrapportere egen arbeidsgiver. Men det har vist seg å være tvingendenødvendig. De stoler på at de får tilgivelse i stedet for tillatelse. Størsteankepunktet er at arbeidsgiver mener datasystemet TTA og PO er egnet for å føreen oversikt over overtidsbruk og brudd på arbeidstidsreglementet (ATB). Men detviser seg at det ikke blir skrevet noen ting om hvorfor man skal bryte ATB. Deter et lovpålagt krav at man skal ha kompenserende hvile etter langeovertidsvakter. Vår ledelse sier at det ikke er mulig å føre dette i TTA, mensPOD sier at det er mulig. I stedet for å bedre systemet, har det fra høyestehold i politietvært viktigere å få jobben gjort enn å følge arbeidsmiljøloven,sier Johannessen.
Han mener dette vil få konsekvenser for hva Oslopolitidistrikt kan ta på seg av arbeidsoppgaver.

- Vanlig praksis har vært at de har brukt overtid fordioppdraget skal gjøres, og i liten grad tatt hensyn til den enkeltearbeidstaker. Problemet er mer dyptgripende enn bare å gjøre datatekniskeforbedringer. Jeg er redd for at det har satt seg i kulturen at det ikke er sånøye om våre mannskaper går inn i helsemessig skadelige arbeidsmengder. Enkelteledere som har hatt et ønske om å følge opp, har blitt sett på som firkantederegelryttere av andre ledere. Vi vet at politimester Gjengedal har vært tydeligpå at regelverket skal følges, men det skjer ett eller annet underveis nedoveri systemet. Det finnes ingen risikovurdering i forhold til overtidsjobben. Vihar politifolk som har vært 40 sammenhengende timer på væpnet vakthold. Andrehar arbeidet 80 overtidstimer på elleve dager i tillegg til vanlig arbeidstid.Stikk i strid med alle lover. Og dette gjør politiet som arbeidsgiver uten åblunke.Faktum er at ingen enheter i politiet er så spesielle at lovverket kansettes til side, sier Johannessen.

- Politiet er i en ekstremt vanskelige bemanningssituasjonenover det ganske land. Dette har ført til at ledere ikke i stor nok grad hartatt hensyn til de ansattes arbeidsmiljø. OPF ser nå frem til å gå i dialog medledelsen for å løse de utfordringer man har med å innfri kravene. Det er syndat politiet må trues med dagsbøter for å tvinges til å følge et lovverk, sierSigve Bolstad, leder for OPF.

Får ikke fylt tjenestelistene

Politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, innrømmer brudd påarbeidstidsbestemmelsene, men har ingen planer om å betale tvangsmulkt.

- Det er aldri hyggelig å få pålegg om tvangsmulkt og vårklare holdning er at vi skal iverksette tiltak som gjør at det ikke vil bliaktuelt å betale bøter, sier Anstein Gjengedal. Som vil møte kravene medforbedring av rutiner og bedre opplæring i bruk av datasystemene.Politimesteren i Oslo har med andre ord ingen planer om å betale 20.000 kronerper dag i tvangsmulkt. På den andre siden erkjenner Gjengedal at politiet iOslo har brutt arbeidstidsbestemmelsene ved:

DKP (Den Kongelige Politieskorte)

Organisert kriminalitet

Arresten

- Vi har søkt om dispensasjon for DKP, men har ventet i overto år på et svar fra Justisdepartementet Når det er sagt, må vi være ærlige åsi at vi har brutt arbeidstidsbestemmelsene for ofte. Det skal ikke skje, ogdet er mitt ansvar å overholde dette. Nå er jeg opptatt av å finne en løsningraskt, sier Gjengedal.
Han sier at politiet i Oslo allerede har redusertovertidsbruken med over 25 prosent det siste året. Men situasjonen isentralarresten er spesielt vanskelig.
- Ved flere anledninger har våre arrestforvarere kjørt fraOslo klokka 04.30 om morgenen for å hente fanger som skal være på plass iTinghuset til klokka 09.00. Slik kan vi ikke fortsette lenger. I verste fallkan det bety at vi må utsette rettssaker for å overholdearbeidstidsbestemmelsene, sier Anstein Gjengedal.

- Hvordan kan dette løses?
- Et vesentlig tiltak vil være at vi får flerevaretektsplasser i Oslo fengsel.
- Du er kjent for å signalisere atATB skal overholdes.Hvorfor følger ikke dine mellomledere opp dette?
- Jeg kan ikke skylde på mellomledere. Det som er faktum erat vi kan bli flinkere på opplæring og forståelse innenfor de ulikedatasystemene vi har.
- Hvilke praktiske konsekvenser får det for Oslo-politiet nånår tilgangen til å bruke ansatte på fritiden sterkt reduseres?
- Konsekvensene kan være at vi blant annet ved sykemeldingerikke får fylt opp tjenesten med ansatte som frivillig tar overtid. Det kanmedføre at vi ikke får utført den tjenesten vi ønsker. Oslo politidistrikt har generelt sett behovfor flere ansatte sett i lys av den befolkningsøkningen (60 000 siste årene)som har vært i Oslo. Dette har også medført økt behov for flere ansatte ipolitiet.