Sviende peppernederlag for Killengreen

Direktoratet for arbeidstilsynet slår fast at det blir slutt på atpolitifolk må eksponeres for pepperspray. Konsekvensen blir at 1000politifolk står uten pepper itjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Slutt på peppertestning.

– Jeg er opptatt av at man skal eksponeres for peppersprayfor å forstå hvordan dette virker. Tjenestemennene må selv vite hvordan det erå bli eksponert for pepperspray, for å kunne hjelpe andre, harKillengreen uttalt til Politiforum tidligere.
Det blir det nå en slutt på.
– Det er i strid med arbeidsmiljøloven og ikke akseptabelt åsprøyte kjemikalier rett i ansiktet og øynene på studenter og arbeidstakere ipolitiets opplæring, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.
– Etter en rask gjennomgang ser vi flere forhold som vi setterspørsmålstegn ved. Konklusjonen er at Politidirektoratet vil påklagearbeidstilsynets pålegg. Konsekvensen av dette blir at ca 1000 politifolk ikkevil få godkjenning i bruk av pepperspray da vi fortsatt har en faglig vurderingsom går ut på at den forsvarlige utdanningen innbefatter også at de får testevirkningen av pepperspray, sier politimester i Politidirektoratet, OddbjørnMjølhus.

Storeplager

Politiforum har i en rekke artikler satt søkelyset på den omstridteeksponeringen av pepperspray. Ved flere tilfeller har politifolk stått frem ogfortalt om sine ubehag etter å ha blitt eksponert. Størst oppsikt vakte kanskjeTommy Osestadda fortalte sin historie.
– Jeg måtte holde hodet i vann for å skylle øynene to eller tre ganger så lengesom de andre på kurset. Jeg hadde også vansker med å puste like i etterkant avat jeg ble eksponert for peppersprayen, fortalte Osestad til Politiforum ijanuar i år.

FullStans

I det usedvanlig godt begrunnede vedtaket fra Direktoratet forarbeidstilsynet (DAT) kommer det blant annet frem følgende:
Etter en samlet vurdering, legger DAT til grunn at det ikke er forenlig medarbeidsmiljølovens krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, i opplæringsøyemed,å utsette arbeidstakere eller studenter for en bevisst eksponering avpepperspray i ansiktet, herunder øyne, da den fremskaffede dokumentasjonenviser at slik eksponering vil medføre særlig ubehag og det kan ikke utelukkesat det kan medføre helsefare. Vi viser til arbeidsgivers plikt til åtilrettelegge arbeidet på en slik måte at arbeidstakere ikke utsettes foruheldige fysiske eller psykiske belastninger.


Søkte dispensasjon

Ut ifra hva Ingelin Killengreen har uttalt tidligere, erikke konklusjonen fra DAT noe annet enn et sviende nederlag forpolitidirektøren.
I brevet kommer det frem følgende:
Subsidiært har Politidirektoratet bedt om at det gis dispensasjon ut fra denbegrunnelse at peppersprayen brukes som verneutstyr for å redusere faren foryrkesskade.
DAT vil etter en samlet vurdering heller ikke gi POD en slik dispensjasjon. Ivedtaket vises det også til søsterorganisasjonen i USA som sterkt har frarådettesting på egne mannskaper.

Fortsatt bruk av pepper

Hovedverneombud Bjørn Egeli påpeker atkonklusjonen fra DATat det ikke er snakk om at peppersprayen skal sluttes å brukes i politiet.Pepper vil fortsatt være et viktig virkemiddel for politiet. Han stillerspørsmål ved den operative treningsverdien ved å eksponeres for pepperspray iansiktet og øynene.
– Når Politidirektoratet velger å klage avgjørelsen fra DAT inn politisk, synesjeg det er uansvarlig. Spesielt med tanke på hva slags type dokumentasjon somligger i brevet fra tilsynet, sier Egeli.
– Det er liten tvil om at mulighetene for å bli skadet med teleskopbatong erlangt større enn med pepper. Jeg har selv brukt pepper flere ganger itjenesten, og er veldig glad for jeg har mulighet å bruke det som ethjelpemiddel. Uten pepper er sjansene langt større for å ta i bruk teleskopbatongeni en skarp situasjon, sier Steinar Nilssen.
Han er leder for UEH-mannskapet ved Grønland politistasjon og har selv setthvilke skader en teleskopbatong kan gjøre. Nilssen er ikke i tvil om atskadepotensialet av å bli truffet av en kølle er langt større enn med pepper.