Finansminister Siv Jensen (Frp).
Finansminister Siv Jensen (Frp).

Styrker politibudsjettet med 100 millioner

Økt bemanning i beredskapstroppen og flere fengselplasser er regjeringens fokus i revidert statsbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til styrking av politiet i revidert statsbudsjett. I sin fremleggelse av revidert budsjettfremlegg, sa finansminister Siv Jensen at de i tillegg vil øke bemanningen i Beredskapstroppen.

- Sammen med å love nyutdannede politibetjenter jobb, vil dette være med på å skape en tryggere hverdag for befolkingen, sa Jensen.

Regjeringen vil også øke antall fengselsplasser, slik at politiet lettere kan få plass til varetektsfanger.

Finansminister Siv Jensen presiserte at flere utenlandske borgere som er ulovlig i landet skal raskere ut av landet, og at det skal praktiseres en streng linje overfor de som ikke har lovlig opphold i landet.

- Med denne styrkingen av politibudsjettet gir vi landet en tryggere hverdag, sa Jensen fra Stortingets talerstol.

I en pressemelding fra Justisdepartementet presenteres følgende satsingsområder for tiltak for å frigjøre politikraft:

  • Det skal føres en offensiv seniorpolitikk for å beholde nøkkelmedarbeidere med viktig kompetanse utover ordinær pensjonsalder.
  • Mange politidistrikt bruker mye ressurser på transport av fanger og vakthold i retten mv. Ved at slike oppgaver i større grad utføres av arrestforvarere i politiet eller andre med særskilt opplæring, vil politiårsverk frigis.
  • Regjeringen vil styrke grensekontrollen ved våre yttergrensesteder, primært flyplasser med trafikk fra destinasjoner utenfor Schengen-området. Det vil bidra til en bedre innvandringskontroll. Dette er imidlertid oppgaver som i stor grad kan utføres av flere sivilt ansatte med særskilt opplæring. Derfor vil tiltaket frigjøre politiårsverk.
  • Regjeringen vil styrke etterforskningen av økonomisk kriminalitet og cyber-kriminalitet ved å tilsette flere sivile. Også dette vil kunne frigjøre noen politiårsverk.

– Regjeringen har som målsetting å øke grunnbemanningen til to polititjenestemenn pr. 1000 innbyggere innen 2020. Da må vi raskest mulig øke antallet politistillinger og tilsette ferdigutdannede politifolk fra Politihøgskolen. Samtidig må vi få tilført politiet annen relevant kompetanse. Slik kan politifolkene brukes til politioperativ virksomhet. Det vil gi økt politikraft og mer trygghet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.