Bør bli bedre: Politiets Fellesforbund (PF) egen kontrollnemnd har påpekt flere forbedringspunkter.
Bør bli bedre: Politiets Fellesforbund (PF) egen kontrollnemnd har påpekt flere forbedringspunkter.

Stiller kritiske spørsmål til PF-driften

Innkjøp av flybilletter, ansettelsesprosesser og engasjement rundt regnskapet, er områder Politiets Fellesforbund (PF) kan bli bedre på, mener PFs egen kontrollnemnd.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten stiller sterkt kritiske spørsmål knyttet til den daglige ledelsen og administrasjonen av Politiets Fellesforbund (PF).

– Hvert år tar vi for oss ulike kontrollpunkter. I forkant av årets rapport, hadde vi på forhånd varslet at vi skulle se nærmere på økonomioversikten, sier Ivar Hellene, leder av kontrollnemda og til daglig lensmann på Voss lensmannskontor.

Kontrollnemda, som består av fire erfarne PF-tillitsvalgte, er oppnevnt av PF-landsmøtet, og har som oppgave å se til at organisasjonens vedtekter blir fulgt og at landsmøtevedtak følges av forbundsstyret.

De har på eget initiativ gjennomgått den indre driften av PF. Hellene presiserer at de har gått inn på langt flere forhold enn det som fremkommer i rapporten, og at rapporten kun omfatter forhold nemnda mener ikke står i samsvar med det som skal kunne forventes. Det som er bra, er dermed ikke tatt med.

Hellene blir overrasket da Politiforum tar kontakt for å få en kommentar til brevet han sende til PF. Kontrollnemda selv adresserte brevet til behandling for forbundsstyret.Kontrollnemda gir nå forbundsstyret tiden frem til landsmøtet i november på å få en rekke forhold i orden. Gjøres ikke det, vil den omfattende kritikken legges fram til behandling på landsmøtet.

– Når Politiforum først har fått dokumentet, synes jeg det er greit å kommentere. I en organisasjon som er til for medlemmenes beste, skal det være åpenhet. Jeg synes at det er positivt at forbundskontoret har sendt dette ut til både ansatte ved kontoret og til hele forbundsstyret, og at dette tas offentlig, sier Hellene.

Hellene
Hellene

Dyre flyreiser

I rapporten kritiseres PF blant annet for innkjøpsrutinene for flybilletter. Der heter det blant annet at«mange reiser vert tinga kort tid før reisetidspunktet med små rabattar. Låste billetter tinga i god tid vil som oftast vera billigare enn billettar tinga kort tid før avreise, og kan soleis gi PF store innsparingar».

Videre heter det: «Dei billigaste billettane skal tingast, uavhengig av personlige bonusordningar, og bonusordningar må ikkje på nokon måte vera styrande for kva selskap ein tingar reise hjå».

Hellene utdyper:

− Etter å ha tatt tilfeldige stikkprøver, mener vi å se at det er opp til den enkelte som reiser på PF-arrangement å bestille flybilletter selv, uten at dette er koordinert på en måte som gjør at man kunne fått rimeligere billetter. Et eksempel er reiser til forbundsstyremøtene som berammes lang tid i forveien. Til slike og en rekke andre møter, vil det være enkelt å kjøpe låste billetter i god tid før reisen for å få de rimeligste billettene, sier han til Politiforum.

Hellene påpeker at kontrollnemda i stedet ser «et mønster av at folk kjøper fleksible billetter nært til reisen».

– Vi vet at da blir flybillettene blant de dyreste. Dette bør forbundskontoret få bedre styring på for å utnytte medlemspengene bedre.

Han sier Kontrollnemda ikke har grunnlag for å si at folk har latt egne bonuskort styre kjøp av flyreiser.

− Men det vi ser, er at det kan være en fare for at noen kan utnytte dette når bestilling av billetter gjøres av den enkelte, sier Hellene.

Lukkede prosesser

Kontrollnemda stiller også kritiske spørsmål til ansettelsesprosessene i PF. I rapporten skrives det blant annet følgende:

«Tilsettjingar […] vert etter Kontrollnemda sitt syn ikkje gjennomført på ein inkluderande og god måte. […] Tilsetjingane i PF vik i stor grad frå rutinane i politi- og lensmannsetaten».

− Som fagforening bør vi alltid stille oss spørsmålet om vår framgangsmåte ville blitt godtatt dersom arbeidsgiver hadde hatt samme framgangsmåte og prosedyre som vi i PF har. Etter kontrollnemdas syn er ikke det alltid tilfelle, mener Hellene.

Han viser til at dette senest skjedde under et forbundsstyremøte i august.

– Styret skulle behandle ansettelse av en forbundssekretær. Vårt medlem fra kontrollnemda kunne med egne øyne se at saksdokumentene som vedrørte ansettelsen ble delt ut under møtet. PF-medlemmer i ansettelsesrådene ute i politidistriktene hadde aldri akseptert en slik fremgangsmåte fra arbeidsgiver. De hadde krevd utsettelse av ansettelsesmøtet for å kunne få tid til å sette seg inn i dokumentene. Jeg synes det er rart at våre øverste tillitsvalgte aksepterer en slik fremgangsmåte. Hvordan kan de ta stilling til en slik viktig prosess uten å hatt tid til å sette seg inn i dokumentene? Det viktigste for en arbeidsgiver er å gjøre gode ansettelser. Da er det rart at man ikke krever bedre tid, sier Hellene.

Som et forslag til forbedring, foreslår dermed kontrollnemda overfor høstens landsmøte at PF innfører et ansettelsesråd for både fast ansatte og tillitsvalgte.

− Hvis PF oppretter et tilsettingsråd, kan de som sitter i rådet få den opplæring som er nødvendig. Det er folk i forbundsstyret som ikke har nødvendig kunnskap om å sitte i ansettelsesråd, og slik kan ikke PF ha det, fastslår Hellene.

I forslaget fremkommer det at kontrollnemda foreslår at forbundsstyret kan være ankeinstans. Hellene er også kritisk til den lukketheten som har preget de senere ansettelser. Søkerlister har vært lukket, og prosessen rundt utvelgelse har vært preget av hemmelighold.

Han erkjenner at det ikke står noe krav om at det skal være åpne søkerlister og åpne prosesser i vedtektene.

− Men om det ikke står i vedtektene, så burde det være åpenhet i en organisasjon som PF, som selv krever åpenhet av arbeidsgiver både i politidistriktene og i Politidirektoratet.

Manglende rutiner

Kontrollnemda kritiserer videre PF-administrasjonen for manglende kontrollrutiner for reiseregninger for deltagelse på møter knyttet til PF-aktiviteter. Dette gjelder kontroll med at reiser virkelig har blitt foretatt, og at kostgodtgjørelser og møtegodtgjørelser blir utbetalt for det som faktisk har foregått.

«Målet er å sikra at det som fylgje av feil ikkje vert utbetalt godtgjersla for reiser og møte som ikkje er halde», skriver kontrollnemda i sin rapport.

− Om det har vært feil utbetalinger, det vet vi ikke. Og de manglende kontrollrutinene tilsier at heller ingen kan si at det ikke har skjedd. For ingen har kontroll på det. Vi har funnet at det ikke er rutiner som gjør at PF sjekker at reisen faktisk har foregått. Det er helt naturlig at det blir en kontroll på slikt. Alle bedrifter har kontroll på at det de utbetaler, er rettmessig. Når man ikke har kontroll på slikt, bør det innføres ordninger for dette, sier Hellene.

Heller ikke regnskapsførselen i PF unngår kontrollnemdas kritikk. De erkjenner at regnskapet er ført etter god og etablert praksis, og revidert som det skal, men kontrollnemda etterlyser større engasjement rundt de store tallene i PF-regnskapet på både forbundsstyremøter og landsmøter.

− PF fører regnskap som alle andre fører det. Men gjennom både vår lange tillitsmannserfaring, og som kontrollnemd, så vet vi at forbundsstyret og landsmøtet erfarer svært lite engasjement rundt fremleggelse av regnskapet. PF-regnskapet fremstår såpass komplisert, at det for mange blir uoverkommelig å sette seg inn i tallene. Derfor foreslår vi at man administrativt nivå i PF setter opp regnskap som er lettere å forstå, sier Hellene.

Han understreket at det i dette ikke ligger noen kritikk av regnskapsfører, men et ønske om større engasjement fra tillitsvalgte på dette.

– Det er jo gjennom regnskapet de tillitsvalgte kan være med på å påvirke PFs aktiviteter og prioriteringer. Derfor bør administrasjonen få påtrykk fra forbundsstyret om å gjøre noe for å skape et større engasjement rundt tallenes tale, sier kontrollnemdas leder.

– Ønsker å hjelpe

Kontrollnemda ble valgt av PF-landsmøtet i 2012. I fjor påpekte de blant annet at tidligere forbundsleder Arne Johannessen ikke én gang var brukt som rådgiver eller foredragsholder for PF. Dette til tross for at han i henhold til sluttavtalen skulle stå til rådighet for PF, og skulle gjøre arbeid som PF påla ham som en motytelse til at han skulle beholde sin lønn i en lengre periode. I stedet har forbundet brukt innleide konsulenter.

– Da vi tok opp saken under landsmøtet i fjor, ønsket ikke PFs øverste organ å forfølge dette overfor styret. Derfor ser vi ikke noe poeng i å gjenoppta den samme kritikken i år. Vi har sendt vår rapport til landsmøtet på dette, og da anser vi at vi har gjort vår jobb, sier Hellene.

I år er det andre forhold kontrollnemda tar opp.

– Dette fremstår som en sterk kritikk på de punktene dere tar frem, har du sett en slik kritikk av forbundsstyret og daglig ledelse tidligere?

­− Hva tidligere kontrollnemda har gjort, har jeg ikke behov for å kommentere. Det vi påpeker er ikke ment som kritikk, men et utenfra-blikk ut fra et ønske om å hjelpe til med å få en god drift av PF, sier Hellene.

Dersom forbundsstyret og daglig ledelse dekker opp kritikkpunktene fra kontrollnemda, vil punktene ikke bli tatt med videre for behandling på landsmøtet.

− Har forbundsstyret nok tid til å innrette seg slik at forholdene dere kritiserer kan utbedres før landsmøtet?

− Ja, det mener jeg. Dette handler om å innføre administrative rutiner som forholdsvis enkelt kan endres på kort tid. Og ikke minst at forbundsstyret støtter vårt forslag om vedtektsendringer for å etablere et ansettelsesråd.