Skreddersyr lovverket

Forslaget om å forlenge politidirektørens åremål vekkerreaksjoner.

Publisert Sist oppdatert

I midten av mai sendte justisminister Knut Storberget ut ethøringsbrev hvor det fremgikk at han ønsket å endre Politiloven for atpolitidirektør Ingelin Killengreen skulle kunne få endret åremålet slik at hunikke må gå av som politidirektør neste år.

Både innad i politiet og på Stortinget vekker dettereaksjoner.

- Etter mitt skjønn bekrefter dette en ting. IngelinKillengreen er statsrådens mest lojale og kollegiale person. Det er klart deter hyggelig å omgi seg med slike mennesker. Jeg hadde i mye større grad ønsketmeg en politidirektør som er 100 prosent lojal mot politietaten. Hun har enjobb å gjøre for å ivareta egen etat, og ikke gjøre seg tekkelig forstatsråden, sier Justiskomiteens nestleder Jan Arild Ellingsen(Frp).

Han har i løpet av sine sju år i Justiskomiteen lagt merketil at hun et fåtall ganger har uttrykt bekymring for politiet.

- Hun har ikke vært kritisk. Jeg skjønner at statsråden ønskerå beholde henne, men jeg er ikke sikker på at det gagner politiet, sierEllingsen.

Ellingsen: Typisk Storberget

Ellingsen er kritisk til justisminister Knut Storbergetsmåte å håndtere denne saken på.

- Jeg er overrasket over at statsråden ikke har tatt innoverseg de prinsipper som ble lagt til grunn av Stortinget da saken ble debattert i1999. Innstillingen fra Justiskomiteen var enstemmig. Det er overraskende atStorberget nå vet bedre enn hva Arbeiderpartiets representanter viste daåremålsperioden ble besluttet. Men det er jo litt typisk Storberget dette, å laprinsippene fare så snart han er i posisjon, sier Ellingsen.

- Det Storberget nå gjør er å verne en arbeidsplass forKillengreen. Og at han vil gå så langt som å gå til et lovendringsforslag for åfå gjort dette er ikke overraskende, men mer bekreftende. Han ønsker åskreddersy lovverket for å holde på sin kjære politidirektør. Hvis det er slikat politiet trenger Killengreen, og at det finnes kun en kandidat, ja da må viforandre loven. Men jeg mener Storberget har et alvorlig problem ved at andrekandidater nå er marginalisert, sier Ellingsen.

Dørum: Står fast på tidligere prinsipper

Odd Einar Dørum (V) var statsråden som fremmet forslaget omopprettelsen av Politidirektoratet, og han var statsråd da Justiskomiteen lafrem sitt enstemmige forslag om å opprette Politidirektoratet. Og han huskergodt de diskusjoner og prinsipper som da ble lagt til grunn. Han har ikkeendret sin prinsipielle tenkning som lå til grunn 1999.

- Når det gjaldt ledelsen av Politidirektoratet, gikk vi innfor åremål fordi et politidirektorat er i en særstilling ut fra rollen hvortvangsmakt mot innbyggerne kan utøves. Vi skulle ta hensyn til både kontinuitetog ledelsesmessig fornying, og landet på en åremålsperiode på seks år medmulighet til tre års forlengelse. Politidirektøren skal kunne sitte lenger ennto stortingsperioder, men ikke så mye lenger. Dette var det enstemmighet om iJustiskomiteen inkludert Arbeiderpartiet, og selv har jeg det sammeprinsipielle standpunkt i dag. Politidirektoratet var en nykonstruksjon, og vimåtte gjøre sammenligninger med andre land der toppledere ble sittende forlenge, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum.

- Skulle man endre åremålsperioden, burde man gjort detteved en evaluering og på helt frittgrunnlag. Men siden debatten er reist, viljeg understreke at forslaget om å forlenge åremålet av sittende politidirektørikke kommer fra henne selv, men at initiativet kommer fra statsråden, sierDørum.

Han fremhever samtidig at han kjenner Ingelin Killengreensom en ryddig og dyktig leder, og at han var sterkt enig i tidligerejustisminister Hanne Harlems utnevnelse av Killengreen i 2000, og den senereforlengelsen av åremålet i 2006.

­- I denne saken har jeg et annet syn enn detJustisdepartementet har i dag, og uavhengig av en utmerket person, er detprinsippene som er viktig. At Storberget nå har inntatt et annet standpunkt, ernoe jeg registrerer og ikke er enig i, sier Odd Einar Dørum som fremdelesholder et våkent øye med Justissektoren.

Dahl: Lager spesiallovgivning

- Først av alt vil jeg si at jeg har stor respekt for bådepersonen Ingelin Killengreen og jobben hun har gjort som politidirektør. Menforutsetningen for åremålsperioden på 6 + 3 år var at Stortinget så at det varnødvendig å få påfyll utenfra og de ønsket en fleksibel organisasjon.Stortinget hadde en grundig prinsipiell diskusjonen. Nå velger justisministerenved første anledning å lage en spesiallovgivning og se bort fra detteprinsippet som i sin tid ble grundig debattert av Stortinget.

- Jeg klarer ikke å se behovet for å endre loven og jegreagerer på at han ved første anledning ønsker å lage en spesiallovgivningtilpasset en person. En person som han har et nært forhold til og i møte medsine brutte løfter sannsynligvis vil fortsette å dytte foran seg i vanskeligepolitiske saker jo nærmere valget vi kommer, sier Andre Oktay Dahl (H).

Når Politiforum forholder Dahl det faktum at Politiforum harmottatt mange henvendelser fra et bredt spekter av politiansatte, og at alle erentydig negative til justisministerens forslag, og at ingen tør fronte dettesynet offentlig, er kommentaren syrlig.

- Hvis det i politiet er slik at ansatte ikke tør åoffentliggjøre sitt eget syn, synliggjør det en god grunn til å holde fast vedde vedtatte åremålsreglene for 6 + 3 år, sier Dahl.

Aspaker: Merkelig av justisministeren

- Dette blir litt merkverdig av justisministeren. Stortingethar bestemt at åremålet til politidirektøren skal være 6+3 år. Da synes jeg detblir prinsippløst når man finner frem til en person man synes godt om, og såvil endre vedtatt lov. Nå vet jeg at det er justisministeren selv som harforeslått dette, men det blir litt Hugo Chavez i måten å nærme seg dette på nårjustisministeren inviterer å lage en lov tilpasset en person. Jeg liker ikkedenne måten å nærme seg en lovendring på, sier Elisabeth Aspaker (H).

Hun reagerer på at Storberget presenterer politidirektørensom nærmest uerstattelig.

-Vi opplever rundt om i samfunnet at uerstattelige menneskerlar seg erstatte, og at etterfølgeren ofte gjør en god jobb, sier Aspaker.

Breen: Avventer høringsuttalelsene

- Det er foreløpig for tidlig å si hva jeg kommer til ålande på. For min del vil jeg nøye lese igjennom høringsuttalelsene før jeg bestemmermeg. Jeg ser både for og motargumenter for å forandre åremålsreglene forpolitidirektøren. Argumentene fra 2001 må også vurderes omde fremdeles har sin gyldighet. Behovet for sterk demokratiskkontroll medpolitiet og politidirektøren er selvsagt til stede. Samtidig harjustisministeren gode argumenter når han nå fremmer forslag om å forlengepolitidirektørens åremål, sier Thomas Breen i justiskomiteen (Ap).

Justiskomiteens leder Anne-Marit Bjørnflaten (Ap) støtterderimot justisminister Knut Storberget fullt ut og mener justisministeren hargjort de riktige vurderingene.

- Det blir lite kontinuitet for stillingen med 6 + 3 år,mener hun,

- Burde ikke justisministeren ha ventet til å endre reglenetil man hadde neste politidirektør på plass for å unngå beskyldninger om åtilpasse reglene til en sittende maktperson?

- Jeg ser ikke noe grunn til å vente med å fatte godevedtak, sier Bjørnflaten.

Ønsker at Killengreen fortsetter

Justisminister Knut Storberget holder fast på forslaget om åforlenge åremålsperioden for politidirektør Ingelin Killengreen.

- I 2000 da Politidirektoratet ble opprettet var det etpoeng at politidirektøren ikke skulle sitte for lenge og få for stor makt.Hvorfor gjelder ikke dette prinsippet lenger?

- Vi foretar alltid en løpende og dynamisk vurdering avsituasjonen. De forhold som gjorde at man var skeptisk til en for sterkpolitidirektør har vist seg å ikke være gyldig med de erfaringer vi har gjort.Jeg ønsker at Ingelin Killengreen skal fortsette ut fra at hun har gjort enjobb jeg et godt fornøyd med, og ut fra de utfordringer politiet står overforde nærmeste årene. For å få det til må vi endre loven, sier Storberget.

- Er det ikke prinsipielt uryddig å endre spilleregleneunder spillets gang?

- Ved at vi nå inviterer til en åpen høring rundt forslagetom å endre loven, gis det bred adgang til å debattere forslaget. Når jeg somjustisminister ønsker at Ingelin Killengreen skal fortsette som politidirektør,og hun selv samtidig ønsker det samme, kan jeg ikke se at det er annet enn ensituasjon der vi har felles interesser, slår Storberget fast.


Undergreaver åremålsprinsippet


Professori arbeidsrett, Henning Jakhelln mener åremålssaken som justisministerStorberget har reist rundt politidirektørstillingen ikke er helt uproblematisk.

-Rent juridisk kan jeg ikke se at det er noe i veien for å endre loven for åforlenge politidirektørens åremål. Sittende politidirektør lider ingenoverlast. Og de som eventuelt søkte, eller tenkte på å søke sist stillingen varlyst ledig, må vel juridisk sett sies å ha en så vidt avledet interesse i dennesak at de neppe vil ha rettslig grunnlag for å kunne reise innsigelser, sierJakhelln.

Problematisk

-Tankegangen bak åremålsinstituttet var at man skal ha utskifting i høyerestilling. Lovmakerne ønsket rett og slett at folk ikke skulle sitte i høyerestillingen for lenge. Den diskusjonen har man hatt, og loven er satt. Om detteer hensiktsmessig er en helt annen sak, og har ikke med gjeldende rett å gjøre,sier Jakhelln.

Hanmener det sannsynlig er juridisk holdbart å endre loven, og samtidig gi Killengreenanledning til å fortsette i et forlenget åremål uten ytterligere utlysing.

-Er ikke dette i praksis å sende en ansettelsessak ut på høring?

-Om dette erpersonalpolitisk heldig, vil jeg ikke mene noe om - det er utenformitt fagområde, sier Jakhelln humrende.