I forslaget til ny våpeninstruks åpnes det for at Politidirektoratet kan bestemme at enkeltdistrikter kan få innføre generell bevæpning. Det er problematisk, mener fagforeninger og Politihøgskolen.
I forslaget til ny våpeninstruks åpnes det for at Politidirektoratet kan bestemme at enkeltdistrikter kan få innføre generell bevæpning. Det er problematisk, mener fagforeninger og Politihøgskolen.

Skeptiske til lokal bevæpning

I forslaget til ny våpeninstruks for politiet, åpnes det for at generell bevæpning kan gis til enkeltpolitidistrikter. Ikke alle synes det er en god idé.

Publisert Sist oppdatert

Politiets nye våpeninstruks har vært på høring i høst, og høringsfristen gikk ut i går. Det er stor enighet om at den 25 år gamle instruksen bør revideres, men på ett punkt er det uenighet. I den nye instruksens §9 1 (c) heter det:

Bevæpning med skytevåpen kan skje når det basert på trusselvurderinger og tilgjengelig informasjon anses hensiktsmessig at alle tjenestepersoner eller nærmere bestemte tjenestegrupper bærer enhåndsvåpen i den daglige tjeneste.

I dette ligger muligheten for at Politidirektoratet (POD) kan innføre generell bevæpning for enkeltstående politidistrikter. Dette er i tråd med formuleringen i regjeringserklæringen til dagens regjering:

Åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen.

Må gjøres samlet

Forslaget, slik det er formulert i høringsdokumentene, møter imidlertid motbør.

Audun Buseth, hovedverneombud i politi- og lensmannsetaten, skriver derfor blant annet i sin høringsuttalelse at «det bør ikke legges opp til forskjellig praksis for bevæpning i de forskjellige politidistrikt. Hovedreglene for bevæpning må være ensartet for hele etaten. [...] En eventuell innføring av generell bevæpning må være ensartet for hele etaten».

Også Politiets Fellesforbund (PF) er skeptiske i sin uttalelse:

«Norsk politi skal være enhetlig med lokal autonomi og handlingsrom. Hovedreglene for bevæpning må være ensartet for hele etaten. Dette synet underbygges godt i høringsnotatet og støttes med stor tyngde. Innføring av generell bevæpning av politiet må gjøres samlet for hele landet».

Bryter med tanken om enhetlig politi

PHS mener på sin side at forslaget om å åpne for generell bevæpning for norsk politi «er prinsipielt viktig og kan ha store konsekvenser både for politiet og publikum». Skolen understreker at de «kan ikke se at dette forslaget på nåværende tidspunkt er tilstrekkelig utredet».

PHS skriver i sin høringsuttalelse at en slik type lokal, generell bevæpning som foreslås i den nye våpeninstruksen, «bryter med tanken om et enhetlig politi».

«Et enhetlig politi innebærer at publikum får den samme polititjenesten uavhengig av hvor de bor. Dette forutsetter blant annet at politiet har lik utdanning og er likt utstyrt over hele landet. Erfaring har vist at ulik praksis mellom distriktene er uheldig. [...] Ulik praktisering av spørsmålet om generell bevæpning, er ikke drøftet i høringsbrevet. Sett i lys av tidligere erfaringer, bør denne problemstillingen belyses», bemerker skolen videre.

Samtidig mener PHS at konsekvensene av en eventuell generell bevæpning av særorganer heller ikke er belyst godt nok.

«Situasjoner der bevæpnede særorgan befinner seg i et politidistrikt som ikke har generell bevæpning, er heller ikke drøftet og bør utredes», skrives det.

Kan bli vanskelig å snu utviklingen

Også Norsk politilederlag er skeptiske til en slik bevæpningspraksis.

«Norges politilederlag har behandlet spørsmålet og kom frem til at det er svært viktig med ensartede regler i hele landet. [...] Åpnes det for generell bevæpning noen steder vil det raskt bli et stort press om generell bevæpning som en landsomfattende ordning», mener de.

Fagforeningen, som er uttalte motstandere av generell bevæpning, ser også faren for at den foreslåtte våpeninstruksen nærmes kan åpne for en snikinnføring av generell bevæpning.

«Generell bevæpning av norsk politi er et politisk spørsmål og bør derfor treffes av Stortinget. En delegering av myndigheten til å gi generell bevæpning til Politidirektoratet i enkelte politidistrikt eller i enkelte tjenestegrupper kan i ytterste konsekvens føre til at det er Politidirektoratet som bestemmer om norsk politi skal være bevæpnet. Er generell bevæpning først innført flere steder i landet kan det være svært vanskelig å snu utviklingen.»