Regjeringen styrker Spesialenheten

– Det er avgjørende viktig at Spesialenheten for politisakerfungerer.

Publisert Sist oppdatert

Blir styrket. Leder for Spesialenheten, Jan-Egil Presthus (foto: Ole Martin Mortvedt).

Styrking av sentral enhet, større og færre avdelingskontorog mer ressurser er justisminister Storbergets svar på kritikken mot langsaksbehandlingstid hos Spesialenheten for politisaker.

– Det er avgjørende viktig at Spesialenheten for politisakerfungerer. Jeg mener Politiets Fellesforbund har kjempet et meget berettiget kamp. Både jeg som justisminister og PF skjønner at politietmå ha en kontrollinstans som fungerer. Saker hvor politiansatte er mistenktfor lovbrudd må vi få en rask av­klaring på. Lang saksbehandlingstid er en storbelastning for de involverte tjenestemenn, derfor er det viktig at vi nå fårgjennomslag for å effektivisere og styrke Spesialenheten, sier justisministerKnut Storberget til Politiforum.


Ihøringsdokumentet som Justisdepartementet sendte ut på høring i slutten avjanuar fremgår det at Regjeringen nå foreslår en generell styrking og enomorganisering av Spesialenheten.

Justisdepartementethar ved en gjennomgang ikke funnet noe galt med rutinene eller de ansattesarbeidsmåter som årsak til lang saksbehandlingstid ved Spesialenheten. Ihøringsnotatet pekes det på at problemene og utfordringene er knyttet tilorganisatoriske og strukturelle endringer.


Detgjør at Spesialenheten kommer til å nedlegge distriktskontorene i Bodø ogHaugesund. Gjenværende distriktskontorer er Trondheim, Bergen og Hamar som nåvil bli styrket. Justisdepartementet viser til at dette vil gi større ogsterkere enheter som i bedre grad vil ivareta behovet for mindre sårbarhet,samt ivareta behovet for å bygge opp et faglig miljø. I tillegg vil det bliansatt en fast jurist og nye heltids etterforskere på hver avdeling somkompensasjon for økt reisefravær på grunn av lengre avstander. I tillegg vilden sentrale ledelsen ved Spesialenheten få et eget sekre­tariat som skalgjennomgå og sortere innkomne anmeldelser og ta hånd om nødvendigeforundersøkelser og være et saksforberedende organ for sjefen.

PFfornøyd

–Vi har vært pådriver for en slik gjennomgang, og er glad for atjustisministeren så raskt responderer. Jeg er glad for føringer som gir færreregioner og at enheten blir styrket. Likevel er vi kritiske til at advokateneer på verv, og må dele den viktige jobben i Spesialenheten med sin daglige jobbsom advokater. Samtidig er jeg klar over at det ligger prinsipper om et ønskeom en åpenhet utenfra inn i Spesialenheten. Men jeg tror at de grepene som nåforeslås vil gi den effektiviseringen vi etterlyser, sier forbundsleder ArneJohannessen i Politiets Fellesforbund.