Den korrupsjonssiktede polititjenestemannen er identifisert med navn og bilde i de fleste store mediene.
Den korrupsjonssiktede polititjenestemannen er identifisert med navn og bilde i de fleste store mediene.

Reagerer på identifisering av politimann

Advokat Jens-Ove Hagen er kritisk til at flere medier har identifisert hans klient, en politimann som er varetektsfengslet og siktet for grov korrupsjon.

Publisert Sist oppdatert

Flere medier valgte i ettermiddag og kveld å identifisere politimannen som i går ble varetektsfengslet siktet for grov korrupsjon.

- Dette er sterkt stigmatiserende for min klient. Mediene legger til grunn at det foreligger mistanke om grov kriminalitet. På et tidspunkt hvor min klient ikke er gjort kjent innholdet i beskyldningene. Han er varetektsfengslet med full isolasjon, og står uten mulighet til å imøtegå dette, sier Jens-Ove Hagen, som er mannens advokat.

- Oppe i en slik situasjon, velger altså enkelte medier å gå ut med full identifisering med navn og bilde. Det reagerer jeg på all den tid min klient ikke har søkt offentlig oppmerksomhet i sitt virke. I tillegg er dette selvsagt en stor belastning på politimannens nærmeste familie, fortsetter Hagen.

Svar fra VG

Politiforum stilte følgende spørsmål til VG.no, ett av mediene som valgte å identifisere mannen:

"Hvorfor identifiserer VG.no en varetektsfengslet politimann, all den tid det er uklart om mannen har gjort noe straffbart? Mannens forsvarer er sterkt kritisk til at VG.no har offentliggjort mannens identitet."

Svein Arne Haavik.jpg
Svein Arne Haavik.jpg

I en epost svarer VGs redaksjonssjef Svein Arne Haavik dette:

"VG finner det riktig å identifisere politimannen fordi han er siktet og varetektsfengslet for grov korrupsjon – noe som er å betrakte som særlig samfunnsskadelig virksomhet – om det skulle vise seg å være hold i politiets siktelse. Korrupsjon blant politifolk er kanskje noe av det verste et samfunn kan utsettes for – og man ser jo hvordan det går i de samfunn der grov korrupsjon blant politifolk er utbredt. Ingen ting er mer undergravende for en fungerende samfunnsstruktur enn korrupsjon – om siktelsen skulle vise seg å ende i en rettskraftig dom."

"Det er et vesentlig poeng for oss at en uavhengig instans – Oslo tingrett - har vurdert spørsmålet om hvorvidt det er skjellig grunn til mistanke for slik virksomhet. Samtidig er det viktig for oss å være nøye med å beskrive hvor i straffesakskjeden saken står – og at vi ikke snakker om noen endelig dom", forklarer Haavik videre.

"Politiet er en av få yrkesgrupper i Norge som er tildelt særlige maktmidler – og du kan ikke som politimann forvente å være fengslet i fire uker siktet for korrupsjon uten at offentligheten har krav på å få vite om det. Aller minst når du er en toppleder – politioverbetjent - som selv har vært en foregangsfigur i kampen mot narkotika."

Yrkesbakgrunnen av betydning

Haavik understreker videre at "yrkesbakgrunn har stor betydning for identifiseringen. Hadde dette for eksempel dreid seg om en rørlegger, ville nok navnet ikke kommet ut. Men om det hadde vært VGs sjefredaktør er det naturlig å se for seg at identifisering ville funnet sted."

Redaksjonssjefen viser til en prinsipputtalelse om identifisering fra 1992, hvor Pressens faglige utvalg skriver: «Personer i betrodde offentlige eller private stillinger eller verv, må akseptere at offentligheten får kjennskap til at de er innblandet i straffbare forhold av betydning for utøvelse av stillingen eller vervet.»

- Hvordan skal politimannen kunne ivareta tilsvarsretten når han er varetektsfengslet i full isolasjon, og uten å ha blitt gjort kjent med detaljer knyttet til siktelsen? Samtidig som hans forsvarer er pålagt fullstendig munnkurv av retten i forhold til å gå ut med opplysninger i saken. Hvordan kan VG gi en balansert fremstilling av saken ut fra disse forutsetningene?

"Det er hans forsvarers oppgave å sørge for at tilsvarsretten finner sted. VG vil beskrive nøye det som kommer politimannen til fordel, og skriver høyt i saken at han nekter all form for straffskyld. Vi vil selvfølgelig tilstrebe en balansert fremstilling av saken. Jeg kan for øvrig ikke begripe at identifisering er å forhåndsdømme. Det er eventuelt det man skriver som forhåndsdømmer", svarer Haavik i e-posten.

Offentligheten veier tyngst

- Gjør det inntrykk at en slik identifisering er sterkt belastende for politimannens familie, tatt i betraktning at etterforskningen er helt i initialfasen?

"Det gjør selvfølgelig inntrykk at saken er svært belastende for politimannen og hans familie. Men hensynet til familien blir en avveiing opp mot offentlighetens krav til innsyn. Og i denne saken mener vi sistnevnte veier tyngst."

- Hvordan stiller VG.no seg til en mulighet for at kriminelle har plantet bevis som represalier for jobber politimannen tidligere har gjort?

"Dette har vi ingen oppfatninger om. Vi forholder oss utelukkende til den staffesaklige behandling av saken – nemlig at en politimann i sentral posisjon er siktet for grov korrupsjon og at tingretten har vurdert at det er skjellig grunn til mistanke."

Vet for lite til å identifisere

NRK velger på sin side en annen tilnærming til samme sak. Nemlig å anonymisere politimannen.

Leder for NRKs krimavdeling Olav Rønneberg sier til Politiforum.no at de vet for lite om siktelsen til at de på det nåværende tidspunkt ønsker å identifisere politimannen.

- Vi gjør en fortløpende vurdering av dette. Vi noterer oss at vedkommende nekter all skyld og at han tilbakeviser anklagene via sin forsvarer. Da mener vi at i sum vet for lite om siktelsen. Det er grunnlaget for at vi venter med identifisering, sier Rønneberg.

Han sier at det er tidlig i saken, og at NRK jobber fortløpende med å finne frem til mer informasjon.