Kristiansund ble valgt som lokasjon for politiets felles lønn- og regnskapssenter.
Kristiansund ble valgt som lokasjon for politiets felles lønn- og regnskapssenter.

Politisk hestehandel kan koste politiet millioner

Å legge lønn- og regnskapssenteret til Kristiansund istedenfor Drammen, kan gi en ekstrakostnad på 45 millioner kroner årlig for politiet.

Publisert Sist oppdatert

Det kan bli konsekvensen av at politikerne overstyrte Politidirektoratets (POD) beslutning om å legge politiets felles lønn- og regnskapssenter til Kristiansund framfor Drammen. Det skyldes at det blir større behov for nyansettelser gjennom å velge nordvestlandet.

– Tiltaket blir isolert sett noe dyrere å gjennomføre. Konsekvensene for politiets drift vil avklares gjennom budsjettprosessen for 2017, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i POD.

– På kort sikt vil lokalisering til Kristiansund innebære en merkostnad sammenlignet med lokalisering til Drammen. Hovedårsaken til denne merkostnaden knytter seg til at en mindre andel av de ansatte innenfor dette fagområdet forventes å bli med videre til det nye senteret. I tillegg forventer vi merkostnader knyttet til selve prosjektgjennomføringen. På lang sikt vurderes begge alternativer å være relativt like, rent kostnadsmessig, fortsetter han.

Merbehov på 67 personer

Ifølge Politiforums beregninger, kan det være snakk om en merkostnad på over 45 millioner kroner i året. Regnestykket er som følger:

  • 153 personer har lønn og regnskap som hovedarbeidsområde i politiet dag.
  • Den nye lønn- og regnskapssentralen vil ha behov for cirka 70 ansatte.
  • Cirka 70 av dagens ansatte med lønn- og regnskapsoppgaver bor innenfor en times reisevei fra Drammen. I Kristiansund er tallet 3.
  • Merbehovet etter den politiske beslutningen, blir dermed på cirka 67 personer.
  • Årslønnskostnaden på lønn- og regnskapsmedarbeidere i politiet, er 678.000 kroner.
  • Merkostnaden for å ansette 67 ekstra personer, blir 45.426.000 kroner i året.

Tallet kan bli mindre dersom noen av de 150 lønn- og regnskapsmedarbeidere som jobber andre steder i politi-Norge, velger å flytte til Kristiansund. Men det er sannsynligvis ikke snakk om mange personer.

Politiforums beregninger tar heller ikke høyde for at noen av de ekstra 67 personene går av med pensjon eller søker seg jobb utenfor etaten.

På spørsmål om POD har regnet på hva beslutningen om å flytte senteret fra Drammen til Kristiansund vil koste, svarer Hermansen:

– Vi har vurdert og kostnadsberegnet flere alternative lokaliseringer for senteret.

Lønnsmidler følger personen

I tillegg til et merbehov for ansatte, vil også beslutningen om å flytte senteret til Kristiansund, gjøre at et tilsvarende antall andre ansatte i politiet må omstilles. Om det er relevante jobber til alle disse, og hva ekstrakostnaden vil være, er usikkert.

Men POD bekrefter at lønnsmidlene følger den ansatte og ikke stillingene, slik at pengene blir igjen i politidistriktene sammen med personene.

– Lønnsmidlene følger den ansatte uavhengig av hvor vedkommende flyttes/videreføres, sier Hermansen.

På spørsmål om hvordan POD har tenkt å dekke opp ekstrakostnaden ved flyttingen i et allerede trangt budsjett, svarer han følgende:

– POD har synliggjort utgiftene knyttet til valget av Kristiansund. Utover det kan vi ikke kommentere fremtidige, ikke-vedtatte budsjett.

Vil ikke si om ekstrakostnaden dekkes

Statssekretær Ove Vanebo (Frp) fra Justis- og beredskapsdepartementet, sier i en e-post via departementets kommunikasjonsavdeling at de «er kjent med at det vil medføre merutgifter på kort sikt å etablere senteret i Kristiansund sammenlignet med Drammen».

– Hvor mye dette vil utgjøre, avhenger av flere faktorer. På sikt forventes det at senteret kan drives like effektivt og med samme kvalitet som en lokalisering i Drammen, sier Vanebo.

– Vil POD få dekket disse kostnadene gjennom ekstra midler? Hvis ikke, hvordan forventer departementet at POD skal dekke ekstrakostnaden?

– Vi kan ikke på nåværende tidspunkt kommentere fremtidige budsjetter til politiet. Regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem for Stortinget primo oktober, svarer statssekretæren.

Ikke svar fra Venstre

– Det ligger klare politiske forventninger om at POD skal effektivisere driften for å spare penger. Det trekkes også årlig ut effektiviseringsgevinster fra politibudsjettet. Drammen ble valgt blant annet fordi det var mest kostnadseffektivt. Hvilke signaler sender det ut når politisk nivå overstyrer et effektiviseringstiltak på denne måten?

– Regjeringspartiene inngikk en avtale med Venstre 21. april 2016 om å lage en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Statlige arbeidsplasser skal bidra til utvikling av sterke og attraktive regioner i hele landet. Lokalisering av politiets lønn- og regnskapssenter til Kristiansund er besluttet på denne bakgrunn, etter tett dialog med Venstre. Flytting av arbeidsplasser vil medføre merkostnader i en overgangsfase, men tiltaket forventes på sikt å gi de samme effektiviseringsgevinstene som ved lokalisering i Drammen, svarer Vanebo.

Til tross for gjentatte henvendelser, har det ikke lykkes Politiforum å få svar fra Venstre på likelydende spørsmål.

Mellomløsning i Oslo

Politiforum er også kjent med at POD planlegger en mellomløsning før lønn- og regnskapssenteret bygges opp i Kristiansund. Mellomløsningen innebærer at lønn- og regnskapsarbeidet i en periode skal samles i Oslo.

– Kan POD utdype hva mellomløsningen innebærer? Når skal den være operativ, hvor lenge er den tenkt å vare og hvem skal jobbe der?

– POD og Politiets Fellestjenester ser på overgangsordninger for å sikre tilstrekkelig kapasitet i parallell med oppbyggingen i Kristiansund. Slike løsninger vil primært være aktuell for ansatte innenfor normal kjøreavstand til Oslo. Omfang og varighet er det for tidlig å si noe om, sier Hermansen i POD.