Politisivile får lavere lønn for likt arbeid

Krever lik lønn.

Publisert Sist oppdatert

Får lavere lønn. Merete Nicolaisen (f.v), Jannike Dyhr og Marit Blom Mikalsen (foto: Kjell Arvid Andersen)

Politiets sivilt ansatte benyttes nå oftere på områder sompolitiutdannede tidligere hadde monopol på. Og i større grad arbeiderpolitisivile side ved side med blåskjortene. Men til en lavere lønn. Nå viloperatørene i Harstad ha lik lønn for likt arbeid.

I 2003 høstet de to politisivile kvinnene Merete Nicolaisenog Marit Blom Mikalsen honnør for jobben de gjorde som operatører påoperasjonssentralen hos politiet i Harstad. En politibastion var erobret avkvinner uten politiskole. Politiutdannende kunne i stedet brukes til andre meroperative oppgaver. Side ved side av sine politiutdannede kolleger har degjort en jobb i full turnustjeneste det står respekt av. Men uten å få densamme betalingen som deres politiutdannede kolleger - til tross for at de forfem år siden ble lovet at de skulle få den samme betalingen.

To ganger har politimester Elisabeth Kaas nektet åetterkomme kravet fra Politiets Fellesforbund i Harstad om å lønne depolitisivile kvinnene likt som de politiutdannede, til tross for at de harakkurat samme arbeid og arbeidsbelastning.

2. rangs ansatt

- Jeg føler meg så annenrangs i dette politisystemet.Vi er fire operatører på operasjonssentralen, en politiutdannet ogtre politisivile. Vi er alle kvinner som har en lik stillingsinstruks. Vi gjørsamme jobb og vi går de samme belastende vaktene. Men vår fritid er mindrebeskyttet enn våre politiutdannede kollegers fritid, fordi det er mye billigereå bruke oss på uforutsett overtid. Det er uverdig og diskriminerendeat vi ikke har likestilling, verken oss kvinner imellom eller på tvers avstillingskategori, sier operatør Merete Nicolaisen.

Hun får full støtte av sine to sivile kolleger - Marit BlomMikalsen og Jannike Dyrhaug.

- Jeg mener politidirektøren har forsømt seg når hunikke har sørget for å få alle politiansatte inn under det sammearbeidsregulativet, sier Nicolaisen

Årsaken til forskjellig godtgjørelse for politiutdannede ogpolitisivile er forskjellig regelverk. Mens politiutdannede er vernet av et regelverksom tar hensyn til krevende skifttjeneste til alle døgnets tider gjennomarbeidstidsbestemmelsene (ATB), er politisivile vernet av Fellesbestemmelsene iHovedavtalen - bestemmelser som ikke er innrettet til å ivareta arbeidstakeresom arbeider utenfor vanlig kontortid.

Kaas: Lik jobb skal gi lik lønn

- Er det noe jeg som politimester er opptatt av i mitt virkesom øverste leder i Midtre Hålogaland politidistrikt, så er det at lik jobbskal gi lik lønn. Å mene noe annet ville være absurd, og heller ikke forenligmed almen oppfatning og regelverket, svarer politimester Elisabeth Kaas i ene-post til Politiforum.

Hun skriver: Som et av de få politidistrikt i landet så harvi ved operasjonssentralen under Felles Operativ Enhet flere «sivile», det vilsi ikke politiutdannede, som sambandsoperatører. Disse gjør en flott innsatsfor politidistriktet, på lik linje med de øvrige ansatte. Grunnen til at lønnog kompensasjon for politiutdannende og «sivile» i samme type stillingdessverre gir seg ulikt utslag, har flere årsaker.

Det er ikke politimestrene som er herre over allelønnsforskjeller i politiet.Ulikt regelverk kan gi store utslag. For siviltansatte gjelder Fellesbestemmelsene. Den nye ATB-en gjelder kun for depolitiansatte og ingen andre. Regelverket er vi alle nødt til å forholde osstil, enten det gjelder ledelsen i politiet eller organisasjonene.

Det er viktig å presisere at alle som begynner somsambandsoperatører ved FOE har samme grunnlønnsnivå, det vil silønnstrinnsplassering og beregning av ansiennitet.

Dessverre gir Fellesbestemmelsene og ATB forskjelliguttelling hva angår ytterligere kompensasjon utover grunnlønn. Dette er detregelverket som styrer, og ikke hvorvidt den jobben som gjøres er mer ellermindre verdt. Å påstå noe annet fremstår som ganske urimelig.

Denne skjevheten i regelverket skulle vi gjerne sett ikkevar der, slik at det ble lik lønn for likt arbeid også her. Et virkemiddel manhar i 2.3.3- forhandlinger er å fremforhandle særavtaler for enkelte grupper.Vi har ikke i forbindelse med 2.3.3-forhandlinger mottatt krav fra PF omsæravtale for «sivile» operatører.

Jeg skulle ønske at PF, både sentralt og lokalt, var bedre istand til å skille mellom hva som er forskjeller som er oppstått av sentralebestemmelser og hva som kan påvirkes og løses lokalt.

Denne saken er alvorlig nok for de det gjelder. Men her erdet et regelverk som styrer vår virksomhet, og det gir utfordringer for depolitidistrikt som har «sivile» sambandsoperatører, skriver politimester Kaas.

Politimesteren kan hvis hun vil

- Det er klart politimester Kaas kan rydde opp i disseforskjellene dersom arbeidsgiver ønsker det, fastslår Oddmund Nilsen, leder avPolitiets Fellesforbund i Midtre Hålogaland politidistrikt.

Han avviser at PF ikke har fremmet krav i saken.

- Jeg kan dokumentere at PF to ganger har fremmet krav iforbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Senest i august 2006. Politimesterenhar overhodet ikke vært interessert i å diskutere dette. Jeg beklager atpolitimesteren ikke tar ansvaret for å sørge for lik lønn for likt arbeid. Deter for enkelt å skylde på PF,når det er politimesteren som sitter med hovedansvaret. Hvis politimester Kaashadde sett at dette var et problem er det hennes, og ikke PolitietsFellesforbund som har ansvar for å løse saken. Som arbeidsgiver kan hun ikkedytte ansvaret på oss. Vi synes det er helt rimelig at sivile som gjør sammejobb som politiansatte får samme betaling for jobben, sier Nilsen.


Forskjellig betaling

Politiutdannet:

Får tre timer overtid for å møte opp til overtidsarbeid påfritiden (særkomp). I tillegg kommer ordinær overtidsbetaling.

Får avspasere 10 timer arbeid overtid med 15 nye fritimer

Politisivil:

Får ingen kompensasjon for å jobbe på fritiden utoverordinær overtidsbetaling.

Avspasering time for time

Ingen kommentar

Politidirektoratet har ikke svart på Politiforumshenvendelse om de kan aksepterer ulik betaling for likt arbeid. De har hellerikke synliggjort noe initiativ for å få politisivile som gjør politijobb innunder arbeidstidsbestemmelsene.