Politiets utlendingsenhet bryter ATB

Arbeidstilsynet mener at POD bryter inngåtte avtaler når de ensidig endreravtaler.

Publisert Sist oppdatert
Foto: Thomas Berg

I et brev av 5.8 i år adressert til PolitietsUtlendingsenhet (PU) gir Arbeidstilsynet full støtte til hovedtillitsvalgtChristian Havstad og hovedverneombud Pål Nikolai Hagen. Arbeidstilsynetfastslår at de lange og krevende uttransportene er å betrakte som arbeidstidfra reisens start til slutt. Dette i sterk kontrast til Politidirektoratets(POD) egen definisjon som betrakter hjemreisen som fritid.

«Vi vil imidlertid presisere at etter vårt syn ertjenesten i sin helhet omfattet av arbeidsforholdet, slik at tjenestemannen erå betrakte som å stå til arbeidsgivers disposisjon fra reisens begynnelse tilslutt» heter det i brevet fra Arbeidstilsynet.

- I praksis betyr dette at PU nå bør innrette segetter tolkningen fra Politiets Fellesforbund. Det må bli slutt på at deansatte i PU står uten gjeldende regelverk på uttransportene. Med dagenspraksis er det slik at de ansatte etter lange reiser er å betraktesom ferdig uthvilt når de kommer hjem. Alle som har gjort lange reiser vet deter feil, sier Havstad.

­- Problemet er at POD ikke har gjort en ting for åmøte Arbeidstilsynets brev. Du kan trygt skrive at jeg er meget skuffet overtilnærmingen fra arbeidsgiver. Det virker som om de forsøker å unndra seg åfølge lovverket hvor ATB er hjemlet. Jeg hadde i stedet ønsket meg enarbeidsgiver som tok arbeidsmiljølovgivningen på alvor, sier Christian Havstad.Han lurer nå på om Arbeidstilsynet må ilegge PU dagmulkt for at problemet skalbli tatt på alvor. Havstad presiserer at striden er mellom PF og POD. Han menerledelsen ved PU har strukket seg langt for å få til en løsning.

Returreise er fritid

- PODs involvering i saken er at vi etter å hablitt gjort kjent med den, tok kontakt med PU og fikk oversendt brevet fra dentillitsvalgte i PU til arbeidstilsynet og arbeidstilsynets svarbrev til dentillitsvalgte, svarer seksjonssjef Catharina Svensson ipersonalforvaltning hos Politidirektoratet i en e-post til Politiforum.

Hun viser til ATB for polititjenestemenn hvordet også er avtalt unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregel om arbeidsfriperiode på minst 11 timer i løpet av 24 timers perioden. Særavtalen som eravtalt mellom POD og organisasjonene, er siden stadfestet av Fornyings- ogadministrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene.

Svensson skriver at ATB som særavtale gjelderbare under tjeneste i Norge, men at administrative bestemmelser fastslår at ATBgjelder for PU. POD legger til grunn at arbeidsmiljøloven med de avtalte unntakogså gjelder ved uttransporteringer i regi av PU. Når det gjelder returreisen legger POD tilgrunn at denne kan ansessom fritid etter arbeidsmiljøloven. Svensson mener etbrev fra 2005 ifra daværende Moderniseringsdepartementet hjemler dette.