Politiet søker politifolk som vil coache

Politihøgskolen tar nye rekrutteringsgrep.

Publisert Sist oppdatert

Det er i dag for få søkere med etnisk minoritetsbakgrunnsom velger å søke Politihøgskolen. Det ønsker skolen å gjøre noe med (illustrasjonsfoto: Thomas Berg).

Politihøgskolen går nå aktivt ut og søker etter personligecoacher med etnisk minoritetsbakgrunn for å rekruttere flere personer medminoritetsbakgrunn til politiet.

Norsk politi har lenge erkjent at de ikke har klart årekruttere nok personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Flere tiltak er prøvdut, uten at det har gitt den etterlengtede søknadsmengden som Politihøgskolenhar ønsket.

- Det er i dag for få søkere med etnisk minoritetsbakgrunnsom velger å søke Politihøgskolen. Det ønsker vi å gjøre noe med, sierprosjektleder Sarah Abraham ved Politihøgskolen. Politihøgskolen har derfor, isamarbeid med Politidirektoratet, satt i gang prosjektet «Rekruttere ogbeholde», for å forsøke få flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn tilpolitiet.

Særskilt kompetanse

Prosjektet går ikke bare ut på å rekruttere søkere tilPolitihøgskolen. En annen viktig del av prosjektet er kartlegging avkompetanse. Økende immigrasjon har ført til større mangfold ibefolkningssammensetningen i Norge. Justisdepartementet har gittPolitidirektoratet i oppdrag å arbeide for å beholde tilsatte medminoritetsbakgrunn gjennom å legge forholdene til rette slik at alle opplever åbli inkludert i fellesskapet, og slik at den enkeltes ressurs blir brukt.

- Tilbakemeldinger fra politiutdannede tjenestemenn medetnisk minoritetsbakgrunn tyder på at de opplever å ha en særskilt kompetanse iform av kjennskap til ulike etniske miljøer og stor bredde av språkkompetanse.Derfor har vi, gjennom prosjektet, valgt å opprette en ressursgruppe hvorpolititjenestemenn med etnisk minoritetsbakgrunn deltar, sier Sarah Abraham.Det er disse som nå skal få sin kompetanse kartlagt.

Selger til distriktene

- Mange personer med etnisk minoritetsbakgrunn i politiet erikke klar over den kompetansen de besitter ut over at de kan et annet språk.Ved å gjennomføre dette prosjektet skal vi selge kompetanse ut til distriktene,påpeker Sarah Abraham.

Prosjektgruppen skal gjennomføre to samlinger medressursgruppen og disse har blant annet som formål å:

  • Kartleggeetniske minoriteters eventuelle særskilte ressurser
  • Foreslåkonkrete tiltak for å beholde polititjenestemenn med etnisk minoritetsbakgrunn.
  • Kartleggeeventuelle faktorer som virker utstøtende på ansatte med etniskminoritetsbakgrunn fra rekrutteringsprosessen, under studiet og som ansatt
  • Brukeressursgruppen til å vurdere allerede foreslåtte rekrutteringstiltak fratidligere gjennomførte prosjekter
  • Innhenteinformasjon om hvordan rekrutteringsprosessen oppleves for unge mennesker medetnisk minoritetsbakgrunn

BRUK AV EKSISTERENDE KOMPETANSE

Politihøgskolen gjennomførte nylig en samling hvor dearbeidet med kompetansekartlegging. De gikk aktivt ut for å rekruttere personermed etnisk minoritetsbakgrunn. Disse fungerer som en coach for personer medetnisk minoritetsbakgrunn som ønsker å søke seg inn på Politihøgskolen.

- Påsamlingen deltok nærmere 30 personer. Disse vil nå fåmulighet til å innta en rolle som coach for potensielle søkere tilPolitihøgskolen i 2008. Ved å sette fokus på polititjenestemenn med etniskminoritetsbakgrunn skal politiet i fremtiden oppnå bredere bruk av deneksisterende kompetansen etaten innehar. Samtidig kan bruk av denne kompetansenføre til økt rekruttering av studenter med etnisk minoritetsbakgrunn, sierAbraham som understreker at potensielle søkere som har gjennomgått et«coachingprogram» ikke automatisk vil få plass ved skolen.

­- Poenget er at opptaksnemndene ikke skal vite hvem som harfått coaching eller ikke, legger Abraham til.