Politiets Fellesforbunds generalsekretær er trolig blant de med aller høyest utbetalinger i politisystemet.
Politiets Fellesforbunds generalsekretær er trolig blant de med aller høyest utbetalinger i politisystemet.

PF-sjef med millionlønn – samtidig med full pensjon

Generalsekretæren i Politiets Fellesforbund er trolig den i politisystemet med de høyeste utbetalingene.

Publisert Sist oppdatert

Lønn på over én million kroner. Dekket hjemreise verdt rundt 120.000 kroner. Gratis tre-romsleilighet med garasje i Oslo sentrum med en anslått verdi tilsvarende årsleie på 180.000 kroner. Dette gjør Politiets Fellesforbunds (PF) generalsekretær, Lars Øverkil, til en lønnsvinner i politisystemet.

I tillegg betaler PF en privatpensjonsordning på anslagsvis 150.000 kroner i året. Noe som gjør at han topper statspensjonen med en privat avtale den dagen han pensjonerer seg fra PF.

Generalsekretæren er en kostbar mann for de 14.500 PF-medlemmene, med en prislapp for PF på rundt 1,7 millioner kroner i året.

Men det stopper ikke her.

Statens pensjonskasse (SPK) bekrefter at generalsekretæren hever en pensjon på kr. 631.000,- kroner i året som følge av at han har passert politiets særaldersgrense.

Det gjør at fagforeningsmannen drar inn verdier for godt over to millioner kroner i året. Til sammenligning får politidirektør Odd Reidar Humlegård én og en halv million kroner i årslønn. Ut fra tallene Politiforum sitter på, kan det se ut som generalsekretæren i PF er den i politisystemet med høyest utbetalinger.

I fagforeningssammenheng kommer Øverkil også godt ut. Eksempelvis hever LO-sjef Gerd Kristiansen rundt 1,6 millioner kroner i lønn og honorarer. Anders Folkestad, som leder hovedsammenslutningen Unio der PF er medlem, har en årslønn på 1,1 millioner kroner. Det kan imidlertid hende at disse også mottar hjemreiser og dekket boutgifter.

Fullmakt i lønnsforhandlingene

Det er ikke ulovlig å motta full alderspensjon samtidig som man mottar lønn i privat sektor. For PF som organisasjon har det vært viktig å verne særaldersgrensen for politifolk, som har gått årevis med skiftordninger og hatt helt spesielle belastninger gjennom jobben. Spørsmålet er nå om det er slike ordninger organisasjonen skal arbeide for å verne.

Da lønnsvilkårene skulle fastsettes for generalsekretæren i desember 2013 valgte PFs forbundsstyre å gi forbundsleder Sigve Bolstad og nestleder Unn Alma Skatvold fullmakt til å forhandle frem lønns- og arbeidsvilkår med generalsekretæren. Dette var slutten på en prosess som startet i 2012, der en arbeidsgruppe kom fram til at PF burde ha en daglig leder og at man skulle finne den best kvalifiserte.

− Etter en grundig prosess der PF fikk hjelp av et eksternt rekrutteringsbyrå, ble Lars Øverkil ansatt av forbundsstyret på bakgrunn av at styret mente han var den best kvalifiserte, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Under forhandlingene om lønnsvilkårene var pensjonsutbetaling tema.

− Ja, jeg er kjent med at vår generalsekretær hever pensjon i tillegg til lønnsbetingelsene han har hos oss, bekreftet forbundsleder Sigve Bolstad i et intervju med Politiforum den 11. mai.

Bolstad fortalte i intervjuet da at generalsekretæren hadde fortalt ham og Skatvold at han skriftlig hadde søkt Statens pensjonskasse om å utsette pensjonsutbetalingen, men at han hadde fått avslag om å utsette pensjonsmottak fra SPK.

SPK skriver imidlertid til Politiforum at de aldri har gitt noe slikt avslag:

«Et medlem kan, skriftlig, be om at en pensjon ikke igangsettes. Vi vil da forholde oss til dette, og ikke starte utbetaling. Dersom medlemmet senere ber om å få satt i gang pensjonen, vil vi gjøre det. Når det gjelder tilfellet du viser til kan vi ikke se at det foreligger en søknad om utsettelse av pensjon, og vi har følgelig heller ikke gitt et slikt avslag.» svarer SPK når Politiforum spør.

– Jeg søkte muntlig

Etter at Politiforum forela Øverkil svaret fra SPK, der de avkrefter at han hadde søkt skriftlig, forandret generalsekretæren dette til at det må ha vært en muntlig søknad.

−Har du god samvittighet for å motta pensjon og høy lønn?

− Jeg ser at noen kan reagere på dette. Men det er en etablert ordning som gjelder mange og som jeg har kommet inn under. Jeg søkte muntlig om å få utsatt pensjon av SPK, og fikk muntlig svar om at jeg ikke kunne få utsatt pensjon, sier Øverkil.

SPK: Ikke søkt muntlig

Statens Pensjonskasse bekrefter til Politiforum at de og Øverkil flere ganger har hatt både muntlig kontakt og e-postkontakt der ulike løsninger for pensjonering og pensjoneringstidspunkt har vært diskutert. Men når det gjelder utsettelse av pensjon avkrefter SPK også at dette kan ha skjedd muntlig:

«Mulighet for utsettelse av pensjonering, og økonomiske konsekvenser av utsettelse, har også vært et tema. Som tidligere bekreftet: Vi har aldri mottatt noen søknad om utsettelse, og heller ikke sagt eller skrevet at vi ikke ville innvilge slik utsettelse», skriver SPK i en e-post til Politiforum. De fører nemlig en samtalelogg der spørsmål og svar fra medlemmer i SPK skrives inn.

Spurte om pensjonen gikk «tapt»

Etter at SPK har avkreftet noen form for skriftlig etter muntlig søknad og påfølgende avslag, har Øverkil lagt fram følgende e-post-korrespondanse mellom han og SPK:

«Hvis jeg hadde fått utsatt pensjonsutbetalingen fra 58 år til 63 år, ville jeg da «tapt» den pensjonen som jeg skulle ha hatt utbetalt fra 58 år til 63 år?» spurte Øverkil SPK i fjor.

Svaret fra SPK var som følger: «Ja, den pensjonen man ikke får utbetalt i den perioden man har valgt å frasi seg pensjonen, vil i utgangspunktet være tapt.»

PF-leder Sigve Bolstad sier opplysningene om at SPK ikke har fått noen søknad om fritak fra pensjon ikke stemmer med hva han ble fortalt da de forhandlet.

− Det stemmer ikke med det generalsekretæren har opplyst til meg. Hvis det stemmer, er det ikke bra. Jeg har trodd at han har søkt om utsatt pensjon, og fått avslag. Dette ble jeg sist fortalt 10. mai. Det har jeg forholdt meg til. Jeg har den 19. mai blitt presentert informasjon fra SPK vedrørende Øverkils kontakt med SPK. Nå vil jeg se nærmere på hva som ligger i dette, sier Bolstad.

Bolstad opplyser at PF konfererte med en advokat om innholdet i avtalen samt at de nok en gang sjekket lovligheten i å motta lønn og samtidig heve alderspensjon.

− Advokaten fortalte oss at dette var lovlig og vanlig, sier Bolstad. Jeg har nå et behov for å se nærmere på dette, og har et behov for å konferere med forbundsstyret som gjorde den formelle ansettelsen.

Innkaller Forbundsstyret

– Jeg har informert kontrollnemda om disse opplysningene. Nå setter jeg møte i forbundsstyremøte torsdag denne uken. Da skal denne saken drøftes. De som skal informeres er informert. Det hefter en full åpenhet rundt dette, sier Bolstad.

Statens pensjonskasse ønsker å presisere følgende:

"Statens pensjonskasse presiserer at det ikke er i strid med regelverket å motta alderspensjon og lønn fra privat sektor samtidig, og at slik inntekt ikke påvirker pensjonen."

Powered by Labrador CMS