På helsa løs

I dagens leder i avisa Tromsø kommer det frem at landet har ikke råd til å miste de fremste politifolkene isamme tempo som tilfellet er i øyeblikket.

Publisert Sist oppdatert

I dagens leder i avisa Tromsø kommer det frem at landet har ikke råd til å miste de fremste politifolkene isamme tempo som tilfellet er i øyeblikket. Hele lederen føler her.

Lønnsengasjementet i politiet går tydeligvis på helsa løs.12 politibetjenter som skulle vært på jobb på Tromsø politistasjon i helgen,ble sykemeldt. Til sammen 19 politibetjenter på ordens- og kriminalavdelingener ikke på jobb på grunn av sykemelding. Det får selvsagt konsekvenser forpolitiets arbeid. For det første ble kolleger av de sykemeldte beordret påovertid i helgen, dernest ble flere volds- og trafikksaker ikke politimessigbehandlet på grunn av personalmangel. De mange sykemeldingene går ut over folksom er rammet av kriminalitet.


Det er vel kjent at politifolk i Norge er misfornøyd med lønnsbetingelsene. Deter mange år siden politifolk begynte å reagere på at de ikke får den lønnen demener de fortjener. En nyutdannet politibetjent tjener i dag 320.000 kroner iåret med diverse tillegg. I forhold til det ansvaret en politimann eller-kvinne har, og sett i relasjon til den risikoen politifolk i mange tilfellerer utsatt for, står ikke lønnen i forhold. Politiets Fellesforbund er dessutensoleklar i sin oppfatning om at politifolk burde fått et risikotillegg for denfaren de med jevne mellomrom utsetter seg for i utøvelsen av politiyrket.


Stadig flere politifolk har de siste årene valgt å hoppe av politiyrket. Flinkepolitikvinner og -menn er ettertraktet av det private næringsliv, og for mangeer det et enkelt valg å slutte i politiet til fordel for langt bedre betaltejobber i det private næringslivet. Etter hvert er denne flukten begynt årepresentere et stort problem for politietaten. De beste forsvinner. Det rammerselvsagt politietaten på samme måte som det ville rammet andre yrkesgrupper omde ble utsatt for den samme tappingen av de beste folkene.
En klok mann har en gang sagt at vi får det politiet vi vil ha. I det liggerdet også at de beste forsvinner dersom det ikke er attraktivt nok å værepolitimann. Derfor haster det med å gå igjennom de problemstillinger som pregerpolitietaten for tiden. Landet har ikke råd til å miste de fremstepolitifolkene i samme tempo som tilfellet er i øyeblikket. Skal vi ha motivertepolitifolk - og det må landet ha - må regjeringen ta tak i deproblemstillingene som fører både til flukt fra politiyrket og sykemeldingersom hindrer en forsvarlig håndtering av kriminelle saker.


Om ikke lønn er avgjørende i et og alt når det gjelder motivasjon til å være ien jobb, er lønn like viktig for politifolk som for andre yrkesgrupper.Regjeringen må derfor sette saken på dagsorden på en helt annen måte enntilfellet har vært hittil. Da stiger også sjansen for at vi får det politiet vivil ha.