Oslo-politiet lykkes med taktikken

Under Nato-toppmøtet fikk Oslo-politiet vist hvor effektivt MIK-konseptet er.

Publisert Sist oppdatert
Kontroll. Politiets magiriuser har full kontroll i Oslos gater (foto: Ole Martin Mortvedt)

­- Skulle vi hatt samme antall anholdte med den gamletaktikken måtte nok politiet hatt fire ganger så mange mannskaper underkommando som det vi hadde. Det ville blitt mer løping og kaos, med mye maktbrukog fare for skader. I stedet så vi at den nye måten å tenke polititaktikk påvirker til beste for alle, inkludert de som satte seg opp mot loven, sier ThorLangli. Han har stått i sentralt innføringen av konseptet i Norge. SomPolitiforum tidligere har skrevet, stammer konseptet fra dansk politi, og somOperativ Uteledelse i Oslo senere har utviklet og tilpasset norske forhold. Enlærebok i emnet har avsnittet også laget.

- Vi har ikke registrert at en eneste av de anholdte fikkskader. Og til tross for at det haglet med stein mot egne mannskaper før vifikk kjørt inn de høye, sikrede bilene som vern, ble heller ingen tjenestemennalvorlig skadet. En politimann fikk en brostein i hodet, og ble behandlet avlegevaktpersonell. En annen tjenestemann ble spyttet i ansiktet, men begge fortsattetjenesten utover natten. Takket være god hjelm og godt verne­utstyr, ble det ikke flere skader. Jeg vet at hvismannskapene hadde hatt det gamle verneutstyret, ville langt flere ha blittskadet. Det gamle verneutstyret hadde mye dårligere beskyttelse spesielt foransikt, skuldre og armer, og dermed ville tjenestemennene blitt langt mereksponert for kastegjenstandene, sier Langli.

Godt forberedt

Langli fremhever viktigheten av scenarietenkningen oggjennomgangen i forkant av Nato-toppmøtet, hvor innsatsledelsen hadde et møtemed stabssjef JohanFredriksen og Geir Kristiansen. I dette møtet ble alleproblemstillinger diskutert, og innsatsledelsen fikk kvittert ut grensegangenfor bruk av maktmidler, samt det juridiske grunnlaget for en eventuell inngripen.
- I tillegghar vi et konsept som alle har tro på og som vi nylig har trent på. Både«timing» og det å gi mannskapene de rette føringer når det tilspisser seg, erhelt vesentlig. Når alle ledd i organisasjonen fungerer, og mannskapet følertrygghet i utførelsesfasen, er dette konseptet en suksessfaktor, mener Langli.
Han vil også fremheve god organisering som en viktig del avdet å lykkes.
- Godt utstyr gjør at mannskapene føler en trygghet ijobben. Da blir oppgaveløsningen også preget av dette, så alle som deltokfortjener en god og fin tilbakemelding for jobben som ble gjort. Jeg er stoltav å ha en slik flott styrke tilgjengelig når vi skal trygge Oslos gater, sierLangli.
Han fremhever at dette ikke alene var guttas jobb.
- Når vi planlegger slik tjeneste, blir jentene satt inn iakkurat de samme funksjonene som gutta. Trenger jeg et lag til en spesiellfrontlinjetjeneste, teller jeg kun antall personer, ikke kjønn. Jentene hos osser like godt trent på taktikken og gjør en like god operativ jobb sommannfolkene, sier Langli.

Blitz forberedt på stort slag

Ransakingen inne i Blitz-huset etter demonstrasjonenavdekket at Blitz-miljøet var forbedret på å lage kaos i Oslo sentrum. Tre tonnmed kasteskyts i form av flere kilo tunge mursteinsbiter, store mengderhjemmelagde kanonskudd, bensinbomber, lyspærer fylt med maling, masseslagvåpen, utstyr til produksjon av rørbomber var noen av beslagene sompolitiet gjorde. I tillegg var det lager av bensin og maling til ytterligereproduksjon avover nevnte beslag. Og politiet fant også bilder avpolititjenestemenn i lokalene.

At politiet valgte å slå hardt ned på de ulovligedemonstrantenes lovbrudd ga grunnlag for å gå til ransaking av Blitzhuset. Detavverget trolig store ødeleggelser og personskader senere på natten.


Forsøkte å sette fyr på politibiler

Tjenestemenn Politiforum har snakket med opplyser atdemonstrantene skrudde av tanklokkene på en del av de involverte politibilene.De forsøkte å sette fyr på bilene ved å stikke brennende flagg ned idrivstoffrøret. Men en kombinasjon av ukyndighet hos demonstrantene, og flakshos politiet gjorde at bilene ikke tok fyr.
- Hadde det tatt fyr, har vi selvsagt brannslokningsutstyr ihver bil. Nå har vi låsbare tanklokk, konstaterer operativ uteleder ThorLangli.

Fikk brostein i hjelmen


Denne hjelmen reddet politimannen fra å bli alvorlig skadet.Under den ulovlige Blitz-demonstrasjonen fikk han en brostein i hjelmen.

- Heldigvis gikk det bra. Men hadde det ikke vært for at visto med hjelmer og skikkelig verneutstyr, kunne det gått skikkelig galt, sierpolitimannen som ønsker å være anonym.

Politimannensto på vakt ved den amerikanske ambassaden da han fikk beskjed på sambandet omå komme seg nedover til Rådhusplassen. På veien ned forberedte han seg mentaltpå at det kunne bli bråk, og da han kom ned til Rådhusplassen, ble han plasserti første rekke. Situa­sjonen hadde begynt å tilspisse seg.
- Førstdukket jeg unna to tre spyttklyser. Så ser jeg en skygge komme mot meg i raskhastighet. Jeg rekker ikke å komme meg unna før det smeller en brostein ihjelmen min. Jeg ble rystet men gikk ikke i bakken. Heldigvis hadde jeg en nyhjelm som tok unna, men uten hjelm hadde dette gått veldig galt, sierpolitimannen.
På hjelmen kan man bare en et par småskrammer.
- Det er et lite paradoks at blitzere sier at de skalanmelde politiet for bruk av vold når du ser hvordan de oppfører seg. Vi såogså at personer som deltok på demonstrasjonen som åpnet diesel-lokkene påpolitiets biler, puttet flagg opp i og forsøkte å tenne på. Hadde det værtbensinbiler, ville det mest sannsynlig blitt en kraftig eksplosjon, sier han.

Politimannen vil rose måten politiet arbeidet på og menerresultatet ble så bra fordi politiet satte store ressurser inn i arbeidet.


Kirsten Marie Bensvik Varan

Grønland politistasjon

- Jeg sto i front på Rådhusplassen i tillegg til at jeg stoi «slusa» da vi tok inn demonstranter i Akersgata. I tillegg var jeg med påsikre Blitzhuset.

Jeg er imponert over hvordan politiet løste denne oppgaven.Uka før hadde vi hatt én MIK-trening og jeg er sikker på at det er en direkteårsak til at vi hadde så god kontroll på demonstrantene.

Det er liten tvil om at det var Blitzerne selv som startetopptøyene. De kastet stein og flasker i tillegg til at de spyttet på oss.Politiet holdt seg passive til bråket startet. I begynnelsen sto vi uten hjelmmen den kom raskt på da demonstrantene begynte å provosere.

Emil Ødegård

Stovner politistasjon

- Jeg arbeidet med demonstrasjonen foran Rådhuset og jobbetogså med slusa. Politiet opptrådte aldriprovoserende og i starten avdemonstrasjonen sto vi også med caps og ikke hjelmer. Da demonstrantene prøvdeå komme seg over sperringene brukte vi tåregass. De kastet brostein og flaskermot oss, men skadene på våre mannskaper var minimale. Jeg har ikke hørt at noenav demonstrantene ble skadet. Da vi arbeidet med slusa, var timingen viktig. Vifikk tatt ut én og én og stripset blitzerne og satte dem i «tog». Vi haddekontroll hele veien og det er liten tvil om at MIK-konseptet var en suksess.

Svenn Kjetil Ryen

Stovner politistasjon

- Jeg var lagleder på innsatsstyrken under demonstrasjonene.I utgangspunktet var det en fredelig demonstrasjon som dessverre utartet seg,men jeg opplevde aldri situasjonen som truende. Vi har fullstendig kontroll pådemonstrantene og styrer de akkurat dit vi vil ha dem. I mine øyne var ilddåpenav MIK-konseptet så vellykket som den kunne blitt. For utenforstående ser noksituasjonen mer dramatisk ut enn den er for oss som er med. Men det er selvsagten utfordring fordi vi aldri vet hva som vil skje.

Lars Bergsjø og Rex

Hundetjenesten

- Jeg var med på planleggingen og gjennomføringen avMIK-treningen uka før NATO-toppmøtet, og jeg satt igjen med spørsmålet om dettekom til å fungere i praksis. Svaret var utvilsomt ja. I mine øyne fungerte tingperfekt og jeg mener vi skrev politihistorie denne dagen. For meg sompolitimann var det en stor dag å være med på, spesielt ettersom det vi trentepå fungerte så bra som det gjorde.

Jeg opplevde et tilfelle hvor en demonstrant prøvde å stikkeav etter at han hadde blitt stripset. I slike situasjoner ser vi athundetjenesten er plassert på et sted hvor det er behov for oss.