Ofte stilte spørsmål

Hva er resirkulerte midler?

Publisert Sist oppdatert

Lønnsmidler som frigis ved at ansatte i høyere lønnstrinnerstattes av yngre med lavere lønnstrinn.

Hva er forskjellen på sentralt og lokalt oppgjør?

Sentrale forhandlinger skjer mellom staten ved Fornyings- ogadministrasjonsdepartementet og hovedorganisasjonene. Ved hovedtariff- ogmellomoppgjøret fremforhandles totalrammen. Dersom en del av totalrammen ersatt av til justeringsforhandlinger for eksempel pr. 01.06, fordeles dette isentrale forhandlinger. I år utgjør dette 1 prosent (500 millioner kroner forhele staten).

Lokaleforhandlinger skjer mellom lokal arbeidsgiver slik det er fastsatt ihovedtariffavtalen. Det forhandles om forskjellige tema lokalt, og dersom detsentralt avsettes en økonomisk ramme for de lokale forhandlingene, kan manforhandle også om fordeling av lønnsmidler av den totale økonomiske rammen. (iår 1,4 prosent inkl. resirkulerte - i 2007 var prosentdelen 0,5). Virkningsdatoer 1.august.

Lokale forhandlinger som foregår i hvert enkeltpolitidistrikt/særorgan, forutsetter at man har en omforent lokallønnspolitikk.

Hva får jeg i justeringsforhandlingene og lokaleforhandlinger?

Det er ikke mulig å si nå, fordi disse forhandlingene ikkeer gjennomført.

Dersom alle skulle få likt, vil justeringspotten gi mindreenn ett trinn til hver enkelt. Men PF har som mål å prioritere noen grupper idisse forhandlingene, og ta ut mer enn prorata tilsier (altså mer enn denandelen de normalt skal ha ut fra hvor store de er) Det ligger enda merpenger i de lokale pottene, men der er det opp til hvert enkelt politidistriktog PFs lokallag å komme frem til en fordeling av disse.

Hvorfor uravstemning før vi vet hva den enkelte får ut avjusteringsoppgjøret og lokal pott?

Resultatet av hovedtariffoppgjøret er det man stemmer over iuravstemningen. Slik er tariffsystemet i staten. I de sentrale forhandlingenebesluttes det hvor mye penger den enkelte skal få i generelt tillegg (det erbare dette vi vet foreløpig). Det er opp til den enkelte fagforening å sørgefor at medlemmene vet hva som ligger i den totale rammen når de stemmer jaeller nei til oppgjøret.

Er justeringspotten på 500 millioner kun for politiet?

Nei, justeringspotten på 500 millioner skal fordeles på allegrupper i staten.

Hva skjer etteruravstemningen hvis medlemmene i PF stemmer nei, mens flertallet i Unio-Statstemmer ja til meklingsresultatet?

Politiets Fellesforbund er en del av UNIO. Vi tilhørerUNIO-stat og dersom flertallet i UNIO-stat stemmer ja til oppgjøret blir detikke i streik.

Hvilke konsekvenser vil en eventuellstreik ha?

Blirdet streik vil denne starte 23. eller 24. juni. Da vil PF ikke kunne delta iforhandlingene om fordeling av 500 millioner. Hele meklingsresultatet vilnullstilles, og det er da helt åpent hva som skjer med avtalen om streikerettfor AFP og særaldersgrenser neste år.

PFhar som mål å øke snittlønnen med 80 000 kroner for noen grupper - hvordan kandere være fornøyd med 16.000?

16.000er bare ett skritt på veien til målet. I tillegg kommer PFs andel av enjusteringspott på 500 millioner samt avsatte potter til hvert politidistrikt(lokale forhandlinger). Dette kan for mange kunne gi lønnsøkninger på mellom30.000 og 40.000 kroner i 2008. Deretter starter kampen for et risikotillegg.Måletskal være nådd innen 2010.

Dersomet lokalt lønnsoppgjør blir bra i et distrikt, men dårlig i et annet, betyr detat man vil gå ned i lønn dersom man begynner i distrikt med dårlig oppgjør?

Nei,du står fritt til å selv akseptere lønnen som tilbys i ny stilling. Akseptererdu en lavere lønn enn det du har der du kommer fra, er det opp til deg.Politiansatte er generelt for beskjedne til å stille klare lønnskrav når deblir tilbudt en stilling. Hvis du sitter med unik kompetanse, ellerarbeidsgiver har problemer med å skaffe nok gode folk, sitter du med et godtforhandlingskort. Enda bedre blir forhandlingskortet hvis dere som søker erenige om å kreve en viss standard på lønnen.

Hvilkegrupper ønsker PF å justere i justeringsoppgjøret?

Politibetjent1-2-3-gruppen, politiførstebetjenter, sivilt tilsatte og noen lederstillinger.

VilPF sentralt gi noen føringer til lokallagene om de lokale oppgjørene, om hvemsom bør prioriteres?

Ikkeføringer ut over dem som ligger i hovedtariffavtalen, men forbundsstyret kanvelge å sende politiske signaler ut fra PFs overordnede lønnspolitikk. Dettevet vi først når en ser resultatet at justeringsforhandlingene pr. 01.06.