Ny våpeninstruks i politiet

Etter den nye våpeninstruksen gis operasjonsleder bevæpningsmyndighet i akutte situasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Justis- og beredskapsdepartemnetet skriver i dag i en pressemelding at det er fastsatt ny våpeninstruks i politet.

Den nye våpeninstruks er i hovedsak en videreføring og tydeliggjøring av gjeldende rett, men innebærer også enkelte realitetsendringer, skriver departementet.

Instruksen trer i kraft 1. april 2016.

Operasjonsleder får bevæpningsmyndighet

Den kanskje største, praktiske endringen finner man i den nye § 3-3: Beslutning om bevæpning med skytevåpen.

Bestemmelsen er en videreføring av §§ 12 og 13 i den gjeldende instruksen, men enkelte endringer og presiseringer om PST, Kripos, UP og PU.

3-3.jpg
3-3.jpg

Den nye bestemmelsen lyder:

Det innebærer at det er operasjonsleder som gis bevæpningsmyndighet «når omstendighetene gir grunn til å tro at tjenestepersonene i tjenesteoppdraget kan komme til å stå overfor en situasjon som er særlig farlig for dem eller andre», jf. § 3-2 (1), litra a.

I høringsrunden om ny våpeninstruks mente flere politifaglige instanser at det var lurt å flytte beslutningsansvaret nedover.

Les hele den nye våpeninstruksen for politiet her.

Mer hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom JD og POD

I pressemeldingen skriver departemntet at den nye instruksen fastsetter at Politidirektoratet som hovedregel skal godkjenne våpen og ammunisjon til bruk i politiet. Ny ammunisjon med vesentlig andre egenskaper enn tidligere godkjent skal allikevel fortsatt godkjennes av departementet.

Politidirektoratet skal også fastsette utfyllende bestemmelser til instruksen.

Den nye våpeninstruks som blir trer i kraft i april neste år viderefører rapporteringsplikten for vådeskudd som ble innført 24. august 2015.

Instruksen viderefører også den siste endringen om muligheten for midlertidig bevæpning i særskilte tilfeller. Bestemmelsen nåværende § 10 fjerde ledd, den nye § 3-2, tredje ledd, var en midlertidig bestemmelse som gjelder ut året.

Departementet vil sende på høring forslag til endring i politiloven for å tydeliggjøre hjemmelsgrunnlaget for midlertidig bevæpning.