Norske politiledere under lupen

Det planlegges nå en undersøkelse om norske politiledere ogopplevde vilkår for utøvelse av ledelse.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et samarbeid mellom PolitietsFellesforbund, professor Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI ogpolitioverbetjent/høyskolelektor Rune Glomseth.

Undersøkelsen rettes i hovedsak mot fire sentrale grupper avledere i norsk politi. Politimesterne, administrasjonssjefene, påtalelederne ogdriftsenhetsledere. I tillegg vil undersøkelsen og rettes inn mot sentraleledere i særorganene. Undersøkelsen skal skje som en spørreundersøkelse ogoppfølgende intervjuer.

Spørreundersøkelsen sendes ut i løpet av oktober/november iår.

Formålet med undersøkelsen er å innhente og få frem viktigkunnskap om norske politiledere og deres opplevde ledelsessituasjon. Kort sagtå få et overblikk over norske politilederes ledelsessituasjon slik denfremkommer i 2007.

Undersøkelsen vil forsøke å finne ut hvem disse lederne erog hvor de kommer fra. Videre vil den forsøke å få frem sentrale sider vedlederrollen, lederidentitet med videre. Dessuten omhandler den situasjonenlederne leder i. Videre omhandler den rammer og barrierer for ledelse. Endeligvil undersøkelsen forsøke å få frem noen sentrale utfordringer for norskepolitiledere i årene som kommer.

Gjennom de senere år med reformer og endringer har det blittet stadig mer tydelig fokus på ledere, lederansvar og resultater. Det har påmange måter skjedd en desentralisering av ansvar. Ledere har blitt pålagt nyeoppgaver og fått et større ansvar. Nye grupper av politiutdannede har nye ogtydelige krav til sine ledere. Dessuten har betydningen av ledelse blittbetonet gjennom blant annet St.meld. nr. 22 (2000-2001) Politireform 2000 ogSt.meld. nr. 42 (2004-2005) Politiets rolle og oppgaver. Endelig kan det hevdesat samfunnet på flere måter setter søkelyset på ledelse og ledere i politiet.God ledelse og gode ledere er viktig.