Politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt.
Politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt.

Må kutte 792.000 kroner etter konsulentrapport

Til tross for at POD sa det motsatte, trekkes Follo-politiet 792.000 kroner i 2015-budsjettet og må sentralisere utlendingsforvaltningen. Til grunn for beslutningen ligger en konsulentrapport.

Publisert Sist oppdatert

I fjor sommer orienterte Politidirektoratet (POD) om at utlendingsforvaltningen i politidistriktene skal sentraliseres, med bakgrunn i det såkalte «nullalternativet» i en McKinsey-rapport fra 2013. Rapporten, bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet, skisserer en økonomisk gevinst ved å sentralisere utlendingsforvaltningen på 40 oppmøtesteder.

Follo politidistrikt ble først varslet om at de måtte sentralisere utlendingsforvaltningen til politistasjonen i Ski.

– Vi tok raskt kontakt med POD, og fikk gjennom styringsdialogen formidlet at dette ikke gjelder Follo. Både fordi vi er organisert som vi er og fordi vi går over to fylker, sier politimester Arne Jørgen Olafsen.

En teoretisk gevinst

Follo politidistrikt ble omorganisert i 2011, noe som innebar nedleggelse av 13 lensmannskontorer og sentralisering av tjenestene til to politistasjoner i Ski og Askim. Reformen ble besluttet i en kongelig resolusjon av regjeringen den 18. desember 2009.

– Forutsetningen for reformen var å komme til enighet med omgivelsene, ordførerne og organisasjonene om hvordan politidistriktet skulle organiseres. Hadde vi ikke klart å bli enige lokalt, ville vi ikke fått en kongelig resolusjon. I avtale med lokalpolitikerne i distriktet, ble det bestemt at alle politiets ansvarsområder, såkalt full faglig portefølje, skulle ligge i de to politistasjonene, forklarer Olafsen.

Det inkluderer orden, etterforskning, forebygging, sivil rettspleie, vanlig forvaltning og utlendingsforvaltning, mens spesialfunksjoner som for eksempel operasjonssentral, hundetjeneste og kriminalteknikk har vært sentralisert.

Overraskelsen var derfor stor for politimesteren da kontrabeskjeden kom i form av et brev fra POD 22. desember i fjor. Åtte dager før nyttår sto det svart på hvitt at Follo likevel må sentralisere utlendingsforvaltningen, og at POD forventer en effektiviseringsgevinst på 792.000 kroner - et beløp som blir kuttet fra politidistriktets 2015-budsjett.

– Dette er en beskjed om at vi skal sentralisere, selv om det riktignok står at vi ikke må gjøre det nå, men kan gjøre det over tid. Men pengene skal inndras nå. Noe som betyr at de ta ut gevinsten før endringen er gjort. Da er spørsmålet hva vi gjør når inntektsgrunnlaget blir borte?

Politimesteren sier «alle» skjønner at det blir billigere å stenge kontoret i Askim.

– Men de ansatte skal jo hit til Ski, og det er ikke slik at det står ledige kontorer og venter på dem her. Vi har ikke plass, og arbeidsoppgavene blir heller ikke færre av å flytte dem fra ett sted til et annet. Det gjør at dette blir en veldig teoretisk effektiviseringsgevinst.

Usannsynlig med god løsning

For politidistriktets del, ligger det føringer om at budsjettkutt ikke skal gå ut over kjerneoppgaver som orden og etterforskning. Og i motsetning til det private næringslivet, er det ikke like stor aksept for at et politidistrikt tyr til den naturlige løsningen i en slik situasjon: Oppsigelser.

– Oppsigelser er ikke akseptert i vår del av offentlig sektor. Men når inntektene blir borte, hva skal vi gjøre? Særlig når vi får beskjed 22. desember om at kuttet gjelder om åtte dager. Når forutsetningene endres slik, blir det unødvendig krevende å planlegge økonomi og ressurser. Når pålegget kommer så sent, blir det høyst sannsynlig konsekvenser på andre felt, sier Olafsen, og fortsetter:

Han sier Follo har dimensjonert sin bemanning og organisering ut fra det de mener det er behov for, og ut fra forventningene i samfunnet.

– Her ligger det en føring fra POD om at tjenestetilbudet skal reduseres. Det som ikke står i brevet, er hvilke tjenester som skal leveres, hva som kreves og hvilke konsekvenser dette får.

Nå, sier politimesteren, er oppgaven å sørge for at konsekvensene blir minst mulig.

– I dette ligger det egentlig at to årsverk skal kuttes. Det er foreløpig for tidlig å si hva dette vil medføre, men vi vet det blir lengre reisevei for brukerne, som ikke er de mest ressurssterke. Vi har nå satt ned en gruppe for å se på dette, hvor de to lederne av utlendingsforvaltningen i Ski og Askim har fått et mandat om å finne ut hvordan en sentralisering skal gjøres i løpet av 2015. Men sannsynligheten for at de finner en god løsning, er ikke særlig stor.

– Det kommer til å ende med nedbemanning?

– Ja, det må nok det, på ett eller annet vis. Vi har ikke tenkt til å gå til oppsigelser, så da må vi se på naturlige avganger ellers i organisasjonen, svarer Olafsen.

– Ikke på høring

Politimesteren sier han er vant til at POD planlegger med effektiviseringskutt i budsjettet, men sier han aldri har opplevd en prosess som denne tidligere.

– Det eneste saksgrunnlaget jeg har sett, er McKinsey-rapporten. Den har ikke vært på høring og ikke blitt diskutert med organisasjonene eller i politimestergruppa. Det har heller ikke blitt gjort risikovurderinger, slik vi er pålagt å gjøre gjennom forskrift og interne dokumenter, bemerker politimesteren.

Han sier det er nytt at denne typen beslutninger får så store konsekvenser, og mener prosessene bør være ryddige.

– Jeg har aldri sett noe i nærheten av dette tidligere. Før har lignende endringer blitt bestemt politisk. Er det riktig at beslutningsgrunnlaget for disse endringene kun skal dannes av McKinsey, når alle andre slike endringer gjøres enten i Stortinget, i regjeringen eller i samråd med organisasjonene? For Follos del oppleves det som nytt at denne type føringer, med grunnlag i konsulentrapporter, utarmer den løsningen vi i felleskap har blitt enige med lokalsamfunnene om.