Lederlønnen under lupen

Publisert Sist oppdatert

Kjell Fagerlid viser til at lønnssak også er politikk og prioritering,ikke bare matematikk og penger (foto: Ole Martin Mortvedt).

Det har vært liten kultur blant norske politiledere å snakkei politidistriktet om egen lønn. Men politiledere er like opptatt av å få enlønn som fortjent som grasrota i politiet. Det har organisasjonen NorskePolitiledere i Politiets Fellesforbund nå gjort noe med.
- Som en konsekvens av at satsing på god ledelse er enprioritetssak innad i både politidistriktene og i Politiets Fellesforbund, harNPL nå gjort grep vi mener skal føre frem til høy prioritering av lederlønnen ihovedtariffoppgjøret neste år. Konkret har forbundsstyret i PF nedsatt enarbeidsgruppe som har fått i oppdrag å liste opp relevante argumenter forpolitilederes lønnskrav, sier Kjell Fagerlid, til daglig administrasjonssjef iAsker og Bærum politidistrikt og leder av Norske Politiledere (NPL).

Fagerlid viser til PFs handlingsprogram og landsmøtevedtakfra 2006 som grunnlag for PFs satsing og nevner to aktuelle innspill ilønnsdebatten.

  • Innføring avkompetansebasert lønns­system for politiledere. Den nye lederrollen medutvidede krav til mer strategisk tenkning, god personal- og lønnsforvaltning ogresultatorientert ledelse gjør at det bør stilles krav til formalkompetanse forå bli politileder i fremtiden. Det må igjen få uttrykk i hvordan lønnenfastsettes. NPL mener at ledere som kan mye, leder bedre. Kompetansen ipolitiet blir stadig høyere og bedre, og da er det ikke urimelig at det påsamme tid stilles større formalkrav til politilederne. Kort oppsummert er atøkt og god kompetanse skal gi høyere lønn.
  • Differensieringav lederlønn. NPL vil drøfte kriterier for differensiering på lederlønn.Eksempelvis ut fra størrelse, oppnådd resultat, positive tilbakemeldinger imedarbeiderundersøkelser og publikumsundersøkelser.

Opp til høsten

På PFs forbundsstyremøte i september skal styret behandlearbeidsgruppens rapport som en forberedelse til landsmøtet i november.

- NPL må være aktive og spille inn gode argumenter for ogsåå få prioritert lederlønningene frem mot hovedtariffoppgjøret neste vår.Lederlønningene må speile lederbelastningene, fastslår Fagerlid.

Han mener arbeidsgruppen sikrer god forankring hos i PF.

- Vi har gode navn med oss i arbeidsgruppen, sier Fagerlidfornøyd.

Han viser til at lønnssak også er politikk og prioritering,ikke bare matematikk og penger.

- Jeg forutsetter at det er takhøyde innad i organisasjonentil å åpent diskutere forskjellige prioritering av medlemsgrupper opp mothverandre. Skal politilederne møte morgendagens krav, er det betimelig å stillekrav til kunnskap om organisering, metoder, budsjett, ressursproblematikk,drive prosjektrelatert og skjønne betydningen av å skape forankring hosmedarbeiderne. God lederlønn gir også gevinster for våre kolleger ogorganisasjonsfrender og for bedre polititjeneste til publikum, sier Fagerlid.

Samtidig oppfordrer han Politi­direktoratet til å mene noeom lederlønn.

- POD har til nå hatt liten kultur for å tenke på lønns- ogarbeidsvilkår for politilederne. NPLetterlyser en sentral synlig lønnsstrategifra POD. Enhver virksomhet har lønn som en naturlig del av sinpersonalpolitikk. Nå blir det veldig mye PF som er aktør her, det gjør at PFogså tar mye av presset i spørsmålet om lederlønningene, sier Fagerlid.

Det er politioverbetjent John Finsberg ved Oslopolitidistrikt som leder lønnsarbeidet for NPL. Han sier til Politiforum at detnå er påfallende færre søkere til lensmanns-stillinger rundt om i landet, ogdet er påtagelig få søkere til politioverbetjentstillinger med lederansvar vedblat annet Oslo politidistrikt.

- Vi ser at forskjellen mellom ledere og fagstillinger harblitt utjevnet, slik at det har blitt mindre attraktivt å søke seg inn ilederstillinger. Jeg mener vi har gode argumenter for å bli prioritert, sierFinsberg på telefon fra sommerferie i Frankrike.