Landsmøte til ettertanke

Vi som sitter på Stortinget får etterhvert noen faste møterman ser fram til og gruer seg litt til.

Publisert Sist oppdatert

For meg har landsmøtet til PolitietsFellesforbund (PF) blitt ett av disse møtene. PF har for meg blitt en av deviktigste premissleverandørene for hva som er viktig i justispolitikken. Detsamarbeidet som er mellom meg og PFs tillitsvalgte har i stor grad gitt megkunnskap til å forstå sammenhenger som ikke er åpenbar for en som kommer frautsiden av etaten. Dette har også ført til at jeg har medvirket til å tapolitiske beslutninger som har beveget seg i en retning hvor PF ønsker å gå.

Hva så med årets landsmøte? Jeg mener at det kom fram ettydelig stemmningsskifte i møtet på Hamar i forhold til tidligere. Fokuset var veldig rettet inn mot lønns- ogressurssituasjonen. Og det var også tydelig at skylda for situasjonen, denmåtte politikerne ta. Dette er det jo selvfølgelig ingen politikere som vilvære uenig i. Det er flertallet på Stortinget som bevilger penger og vedtar lover,- heldigvis. Derfor kan vi legge den debatten død. Men det er også slik at når Stortingetforetar sine årlige prioriteringer, så er det de aller færreste som oppleverkutt på sine områder. Det har heller ikke politiet gjort de siste årene. Dettekan heller ikke bestrides. Men jeg skjønte jo at mange på grunnplanet oppleveren «trangere» hverdag, det var et unisont signal fra landsmøtet.

Hva er det da som skjer fra Stortinget vedtar budsjetter meden økning og til den opplevde «trangere» hverdagen? Dette har jeg ikke noefullgodt svar på. Men det kan tenkes at noe av årsaken ligger i at viøremerker, eller setter «merkelapp» på noen av midlene i budsjettet tilsatsingsområder. Ett eksempel på det er jo DNA-satsingen på neste års budsjett.For øvrig så er dette i henhold til de innspill som har kommet fra PF.

Savner kost/nytte debatt

En annen forklaring kan være at politidistrikteneprioriterer pengene til oppgaver eller investeringer som gjør at man kutter iførstelinjen. Dette kan f.eks være dyre byggeprosjekter.Debatten om kost /nytte for disse prosjektene savner jeg fra PFs side. Noen distrikt har opptilflere store byggeprosjekt på gang. Da er det vanskelig å hevde ovenfor de andrefagkomiteene på Stortinget at det er dårlig stelt med de økonomiske rammene ipolitiet. Spesielt siden justis-budsjettet neste år har en økning på ca. 10prosent, en økning mange andre fagkomiteer bare drømmer om.

Det er klart at man kan gjøre prioriteringer i en sektorhvor rammene for neste år er ca 9,5 milliarder. Vi kommer nok også til å gjøredet når bemanningsprosjektet er ferdig. Dette er et særs viktig arbeid forhvilke behov norsk politi har for framtiden. Den viktigste ressursen i politieter den enkelte politikvinne eller mann. Det er de som skal gjøre jobben for åforebygge, oppklare og påtale kriminalitet. Kort sagt, bidra til å opprettholdeden tryggheten man forventer i det norske samfunnet. Det er her svikten harvært størst de siste 10 år, og det var derfor vi(de rød/grønne) satset så myepå PHS med en gang vi tok over.

PF-leder skar alle over en kam

Jeg ble ikke imponert når lederen for PF på landsmøtethengte ut en navngitt politiker som ikke var tilstede for åpen mikrofon. Selvom jeg er enig i at kritikken til dels var berettiget. Jeg mener at Arne Johannessensnudde retorikken helt rundt når han sa at her må politikerne skjerpe seg. Daskar han alle over en kam.Normalt så er vi vant til det, men i Obiora saken såvar det mange som prøvde, både fra posisjon og opposisjon, å komme i media mednyanserte innlegg. Dette ble selvfølgelig for kjedelig for den tabloidepressen, og dermed ble det ikke skrevet. Hvordan media fungerer, vet lederen iPF alt om.

PF som premissleverandør?

Til slutt vil jeg si at jeg fortsatt ønsker å ha PF som enviktig politisk aktør og premissleverandør for meg. Jeg håper at PF fortsattskal ha stor gjennomslagskraft i norsk justispolitikk. Men PF må gå en rundemed seg selv på hva de egentlig vil. Skal man være en ren kamporganisasjon forlønn og arbeidsvilkår? Eller skal man fortsettepå den kursen man hadde før landsmøtet på Hamar, hvor man også sterkt fremhevetsin rolle som samfunnsaktør? Hvis man vil påvirke bredt, så tror jeg det sisteer riktig vei å gå, og jeg tror at man kan ha den formen selv om man fortsatthar lønn og arbeidsvilkår som første prioritet. PF har sjeldent mange dyktige tillitsvalgte som bør brukes til å utløsepolitisk kapital. Men det betinger at man er nyansert og konstruktiv ikritikken.

Tilsvar til Thomas Breen

Eg får kritikk for at eg «hengte ut» Stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo fråtalarstolen på PFsitt landsmøte, og at eg skar alle politikarane over «same kam». Eg skreiv i Politiforum 8-2007 om uttalen tilBallo i den såkalla «hettesaka», der han samanlikna politiet sine metodar medmetodane på Guantanamo basen. Eg utfordra Ballo på å koma med orsaking til politiet, den harikkje kome. Eg skar ikkje alle over ein kam, Thomas Breen, tvert om, eg sa atein del politikarar er så kloke at dei «held kjeft i sånne saker».

Eg vil takke for dine refleksjonar frå «gjestebenken», deter interessant å lesa. Du kan nok også i framtida rekna med PF som einorganisasjon med breitt kriminalpolitisk engasjement og som ein seriøspremissleverandør. Men også ein sterk og klar kamporganisasjon for betre løns-og arbeidsvilkår.

Arne Johannessen,

forbundsleiar PF