Kjente ikke til konsekvensene av mageleie

For tre år siden døde en person i Østerrike etter å hablitt pågrepet av politiet og lagt i mageleie.

Publisert Sist oppdatert

De nyemaiene som politiet har bestilt er for korte til at en person kan liggeutstrakt på magen bak i bilen uten at beina vil stikke utenfo (foto: Thomas Berg).


For tre år siden døde en person i Østerrike etter å ha blittpågrepet av politiet og lagt i mageleie. Irsk og dansk politi er også kjent medproblemstillingen, mens politiet i Norge har vært uvitende om farene vedmageleie - inntil nå.

Politiforum kjenner til at østerisk politi for tre år sidenhadde et lignende tilfelle som Obiora-saken. Personen som ble pågrepet avpolitiet og lagt i mageleie døde av skadene han fikk. I ettertid har politiet iØsterrike utviklet retningslinjer med fokus på faremomenter med bruk avmageleie. Irsk og dansk politi er også kjent med problemstillingen.

Kjente ikke til konsekvensene

Anders Lohne Lie er faglærer for arrestasjonsteknikk vedPolitihøgskolen, og innrømmer at politiet ikke har vært klar over de alvorligekonsekvensene mageleie kan medføre.
- Politietmå benytte posisjon i mageleie for å få satt håndjern på en umedgjørligarrestant. Dette trener vi på som siste fasen i pågripelsesteknikker sierAnders Lohne Lie.
Lohne Lie understreker at han nå er i sluttfasen av en nylærebok hvor nettopp konsekvenser av halsgrep og mageleie blir beskrevet slikat kommende polititjenestemenn blir klar over problemstillingen.
- Målet erat denne boka skal være ute til høsten slik at studentene kan få tilgangallerede fra skolestart, sier han.
- Kanpolitiet unngå å bruke mageleie?
- Spørsmåletvil heller være hva vi kan gjøre for å redusere faremomentene ved en pågripelsesom ender i mageleie - jeg tenker da på tidsaspektet og arrestantens fysiske/psykiske tilstand. Vi må se på andre kontrollposisjoner, etter at håndjerneneer satt på, for å redusere tiden i ordinært mageleie.

På bakgrunn av informasjonen som kommer frem, er detnaturlig å stille spørsmål om hvordan og om norsk politi utveksler erfaringermed andre land. Burde ikke politiet i Norge hatt kunnskap om at det har skjedddødsfall i Østerrike etter at en person var lagt i mageleie.

Politiinspektør Oddbjørn Mjølhus i Politidirektoratet sierat de nå vil gå nøye igjennom beskrivelsen fra Spesialenheten av forholdet forderetter å gi ut retningslinjer til distriktene.
-Politihøgskolen jobber nå med å hente inn informasjon og materiale fra andrenordiske land når det gjelder skader av mageleie. Politidirektoratet vil gjøredet samme opp mot Rikspolitistyrelsen i de nordiske landene. Problemstillingenble også drøftet på det seneste politisjefmøtet nylig og vi kommer rask tilbakemed omfang og tilbakemeldinger til politidistriktene, sier Oddbjørn Mjølhus.

Manglende kunnskap

I rapporten fra Spesialenheten som beskriver død isammenheng med politiets tjenesteutøvelse av Obiora, sier blant annet professordr. med Eldar Søreide ved Stavanger Universitetssykehus følgende:

Leiebetinget kvelning omtales «posititional asphyxia».Felles er at det dreier seg om ekstremt utagerende personer, ofte men ikkealltid psykiatriske pasienter eller ruspåvirkede personer, som opparbeider etstort surstoffbehov på grunn av en voldsom kjemping mot å bli holdt fast/nede,som ved fysisk maktog/eller ved bruk av håndjern eller tvangstrøye tvinges tilå ligge i mageleie over tid. Slike dødsfall er beskrevet både i forbindelse medpolitiarbeid, i psykiatrien og ved ambulansetransporter. Ut ifra min egenerfaring vil jeg si at kunnskapen om denne mulige kvelningsmekanismen nok ikkeer veldig utbredt blant helsepersonell. Sannsynligvis heller ikke blantpolititjenestemenn, i den forstand at mye fokus synes å ha vært rettet mot brukav halsgrep/kvelertak ved pågripelser, og de farer som er forbundet med dette.

Politiforum har også snakket direkte med Eldar Søreide, hvorhan sier følgende:
- På generelt grunnlag vil jeg si at dette er enproblemstilling som politiet absolutt bør være klar over. Jeg mener politiet måtilegne seg mer kunnskap på området for å finne ut hva som skjer medvedkommende person som blir lagt i mageleie. Det kan også stilles spørsmålstegnved hva politiet kjenner til av hjerte-lunge redning siden det hele tiden skjerforandringer på området, sier Eldar Søreide.

For korte maier

Et annet viktig punkt i debatten om mageleie, er at de nyemaiene som politiet har bestilt er for korte til at en person kan liggeutstrakt på magen bak i bilen uten at beina vil stikke utenfor. Det bekrefterogså Bertel O. Steen, som leverer Mercedes Vito til politiet, overforPolitiforum.
I dag gårdet rundt 100 maier (2004-modell eller nyere, red. anm.) av den nye sorten pånorske veier.

Hvis det skal bli aktuelt å ha en person liggende på magenbak i en maie, må alle dagens Vitoer byttes ut med Mercedes Sprinter som blantannet UEH benytter seg av. Men på grunn av størrelsen er den bilen vanskelig oglite hensiktsmessig å håndtere i storbyer som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.