Innstilt på likestilling og lik behandling

- Et naturlig utgangspunkt er at arbeidstakere som gjørsamme arbeid skal ha samme rettigheter.

Publisert Sist oppdatert

Det sier assisterende personaldirektør i Fornyings- ogadministrasjonsdepartementet, Per Kristian Knutsen.

Etter at Politiforum ved flere anledninger har skrevet omproblematikken rundt ulikt lønn for likt arbeid, kan det nå se ut til at detvil bli endringer i systemet.

- Vi er innstilt på likestilling og lik behandling. Dersomsivilt personell gjør samme arbeid som de med politiutdanning, børutgangspunktet være at de skal ha samme rettigheter, sier Per Kristian Knutsen.Han legger imidlertid til at dette er et forhandlingsspørsmål og forhandlingerføres ikke i Politiforum.

Har blitt overkjørt

Både sentralt politisk hold og øverste politiledelse ønskerå benytte politisivile til nye arbeidsoppgaver for å frigjøre politiutdannetpersonell. Da rimer det dårlig at politisivile må jobbe under dårligerelønnsbetingelser.

Alle politiutdannede får lønnstillegg og overtidsbetalinggjennom ATB - arbeidstidsbestemmelsene, mens politisivile får de samme tillegggjennom «Fellesbestemmelsene» i hovedtariffavtalen. Mange politisivile reagerernå på at de blir oppfordret til å ta oppgaver politifolkene tradisjonelt hargjort, men under andre lønnsbetingelser.

Så langt er det «bare» arrestforvarere av de sivile ipolitiet som går inn under ATB-avtalen. Politiets Fellesforbund har lengejobbet for å få inn både grensekontrollører og påtale. Så langt har det ikkegitt resultater. Men uttalelsen til Per Kristian Knutsen i FAD blir positivtmottatt, spesielt hos leder for sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, GryMossikhuset.

- Endelig kan det virke som arbeidsgiver har forstått hvadet dreier seg om. For oss handler det om likeverd. Dette har vi kjempet forlenge, og jeg legger ikke skjul på at vi har blitt overkjørt av Politidirektoratetpå dette området, sier GryMossikhuset, og legger til.

- Det skulle jo bare mangle at den kompetansen sivilebesitter på ikke skal være like mye verdt som politikompetansen.

Stort skritt

Hvis ATB skal utvides til å omfatte sivilt ansatte medspesielle funksjoner, må det skje gjennom forhandlinger mellomhovedsammenslutningene og staten. I praksis betyr det at hvis FAD, Unio, LOStat, YS Stat og Akademikerne blir enig, kan de sammen «tvinge»Politidirekto­ratet til å innføre ATB for sivile. Hvor aktuelt det er nå, erdet få som vet. Ennå

- Når sivile som blir beordret i større saker påettermiddager, kvelder og i helger ikke får de samme rettighetene sompolitiutdannet personell, mener jeg det er noe galt med dagens ordning. Derformener jeg at dette er et stort skritt i riktig retning for sivile i politiet.Så gjenstår det å se hva Politidirektoratetmener, sier Mossikhuset.

Totalt sett er det 3500 sivilt tilsatte i politiet. 2500 avdisse er organisert i Politiets Fellesforbund. Hva en ATB-ordning for sivilevil koste politiet, er ikke klart - bortsett fra at det blir dyrt.

For Unio-leder Anders Folkestad, er utspillet fra FAD gull verdt.

- Dette er en utstrakt hånd som vi bør ta. Når det er sagtså synes jeg det er rimelig at sivile får de samme arbeidsvilkårene som andre ipolitiet når de utfører samme type arbeid. Nå må vi avklare hva som skjervidere i regi i Unio opp mot FAD og fra PF opp mot Politidirektoratet, sierAnders Folkestad.