Politistudenter slipper inn på skolen med narkotikabesittelse, tyveri og tett kontakt med kriminelle på rullebladet. (Illustrasjonsfoto)
Politistudenter slipper inn på skolen med narkotikabesittelse, tyveri og tett kontakt med kriminelle på rullebladet. (Illustrasjonsfoto)

Hvor lenge er man en kriminell?

Har Politihøgskolen (PHS) blitt for liberal i inntaket av studenter? Eller er politifolk for strenge i vurderingen av kravet til plettfri vandel?

Publisert Sist oppdatert

Narkotikabesittelse, tyveri og tett kontakt med superkriminelle.

Erfarne politifolk sperret opp øynene da de sjekket bakgrunnen til studentene som i andre studieår skulle ut i praksis i politidistriktene.

Politifolkene meldte fra til respektive politimestre. Det resulterte i at to politimestre erklærte til sammen fire studenter uønsket ut i politidistriktene.

Resultatet var at PHS sjekket bakgrunnen nærmere, utviste èn student, og omplasserte tre studenter til andre distrikter.

Politifolk lurer nå på om PHS nå må fylle det høye inntaket til 720 politistudenter for enhver pris. Og de lurer på om en politistudent som har vandel som umuliggjør studieopphold ved et politidistrikt, uproblematisk kan ha studieopphold ved et annet politidistrikt.

Eller er det slik at man avviser gode kandidater for bagatellmessige forhold begått for lenge siden?

Stoppet studenter

Politimester Jørgen Høidahl ved Romerike politidistrikt var en av politimestrene som stanset politistudenter i august.

Studentene var da allerede tatt inn på PHS, og hadde gjennomført sitt første studieår på skolebenken.

I andre studieår skal studentene i sin praksis lære å jobbe skulder ved skulder med erfarne politifolk, de får politimyndighet, de skal kjøre utrykning, få våpentrening og full tilgang til mange av politiets helt spesielle registre.

Jørgen Høidahl
Jørgen Høidahl

Romerike politidistrikt har minst 30 studenter hvert år.

– Så langt har vi helt og holdent stolt på at det systemet man har ved PHS gjør at disse studentene er nøye sjekket. Både når det gjelder vandel og adferd, og ikke bare på registrerte forhold, sier Høidahl.

Han har lagt til grunn at studenter ved PHS er nøye vurdert med hensyn til både egnethet og skikkethet i forhold til å kunne arbeide i politiet.

– Dette må gjelde forhold fra før opptak, og det som eventuelt skjer under studietiden. Men i år fungerte det ikke, og politidistriktet fikk tildelt studenter med en bakgrunn som ikke var forenlig med det å kunne arbeide i politiet, mener Høidahl.

– Da jeg ble gjort kjent med dette, ble jeg overrasket. Hvis informasjonen vi fikk var riktig, mente vi at disse studentene ikke var skikket eller egnet til tjeneste verken her, eller i politiet for øvrig.

Politimesteren ba derfor PHS om å enten få verifisert eller avkreftet opplysningene.

– I tilfelle de ikke kunne bli avkreftet, ga jeg uttrykk for at jeg ikke ønsket at de skulle tjenestegjøre i vårt distrikt, sier Høidahl.

Grundig vandelssjekk

Han vet ikke nøyaktig hva PHS deretter foretok seg, annet enn at han registrerte at disse tre studentene ikke kom til politidistriktet.

– Ønsker man seg inn i politiet, skal nødvendige krav til vandel og skikkethet oppfylles. Både av hensyn til befolkningen vi skal betjene, og av hensyn til kolleger de skal jobbe sammen med. Som ansatt i politiet får man tilgang til mange typer sensitiv informasjon som er helt nødvendig for å få gjort et godt politiarbeid. Da er det også nødvendig at PHS har gode rutiner for å kontrollere de som kommer inn i politiet, sier Høidahl.

Han tror ikke han gjør en strengere vurdering av dette enn det fleste andre, men ønsker ikke en inntaksstans til politiet der det er tilfeller av gamle og merbagatellmessige forhold begått fra tidlig ungdomstid.

– Jeg mener det er riktig at PHS utviser et visst skjønn, men det bør være uaktuelt at det tas inn studenter som har begått lovbrudd, eller har en adferd som ikke kan aksepteres for politiansatte, understreker politimesteren.

– Ansetter Romerike politidistrikt politifolk som har anmerkninger på rullebladet eller er omhandlet i politiets registre på en slik måte at det fremkommer at de har kontakt med kriminelle?

– Hos oss blir det foretatt en grundig vandelssjekk med sikte på å unngå dette, svarer Høidahl.

Skal ha en viss vandel

Torodd Veiding
Torodd Veiding

Tidligere politimester Torodd Veiding i Asker og Bærum politidistrikt bekrefter at de fikk tildelt en student med narkotikalovbrudd på rullebladet i høst.

− Det ble oppdaget ved en tilfeldighet. I min velkomsttale til studentene la jeg vekt på betydningen av å holde seg på riktig side av loven, og ikke minst anstendighetsgrensene. Men etter kun et par dager, gjenkjente våre politifolk en av studentene. Han hadde blitt pågrepet for narkotikabesittelse for noen år tilbake, sier Veiding.

Dette, fortsetter han, ble en helt spesiell, og nærmest umulig situasjon for hans ansatte.

– Hvordan skulle de kunne ha tillit til og samarbeide med en slik student? Vi tok umiddelbart kontakt med PHS, og tok samtidig vedkommende student ut av operativ tjeneste. Jeg og mine folk gjennomførte noen få samtaler med skolen, og vi ble sammen enige om at studenten ikke skulle være ved Asker og Bærum politidistrikt. Hva som har skjedd med studenten i ettertid, vet jeg ikke.

Politimesteren sier han vil ha problemer med å tildele politimyndighet til studenter som har anmerkninger på rullebladet.

– Jeg forstår på PHS at vedkommende fikk begynne der ved en tabbe. Det hadde stilt seg anderledes hvis skolen hadde gjort dette med viten og vilje. PHS har nå forsikret meg om at folk med narkotikarelaterte forhold ikke skal tas inn i politiet.

– Kan du nekte å ta i mot studenter med urent rulleblad til praksis i ditt politidistrikt?

– Jeg kan nok vegre meg kraftig, men kanskje ikke nekte. Men i vårt tilfelle fikk jeg positiv respons på at vedkommende ikke skulle være ved vårt politidistrikt. Men hvis det er slik at en student har kommet inn på PHS under lovlige premisser, og jeg skulle være uenig i med hva PHS har gjort, er jeg tvilende til at jeg som politimester kunne nektet å ta i mot studenten, sier Veiding.

Ønsker ikke kriminelle

Politimesteren stiller seg undrende til at politidistriktet ved flere anledninger har sett at politistudenter de har fått tildelt, gjentatte ganger er omhandlet i politiets etterretningsregistre.

– Vi har mange eksempler på politistudenter som er registrert inn i systemet fordi de har vært til stede, gjerne flere ganger, der det har skjedd noe straffbart, uten at de nødvendigvis har fått en straff. Men mye tyder på at de jevnlig pleier kontakt med aktive kriminelle. Det er rart at opptaksnemnda på PHS ikke i større grad lar slikt få betydning for opptaket ved skolen. Man skal tross alt ha en viss vandel for å få politimyndighet, sier Veiding.

Tidligere var det slik at de som ønsket å begynne på PHS var gjennom både intervju og egnethetsvurdering hos en lokal politimyndighet, som derettersatte på en påskrift om egnethet.

Men denne ordningen falt helt bort med samordnet opptak i høgskolesystemet.

– Burde PHS i større grad ta hensyn til innhold i etterretningsregistre nå som den lokale skikkethetsvurderingen er borte?

– Hvis vedkommende til stadighet er der det smeller, blir det jo påfallende, og jeg synes det sier noe om egnethet. Er man til stadighet i slike miljøer, synes jeg det er underlig at slike personer skal jobbe i politiet, svarer ekspolitimesteren.

Han er tilfreds med at PHS nå gjennomgår sine rutiner.

– Det er helt klart at vi ikke ønsker kriminelle elementer inn i politiet.

Veiding står fast på at Asker og Bærum politidistrikt stiller krav om rent rulleblad når de skal ansette politifolk. Samtidig vil han ikke ta til orde for et absolutt krav om et kjemisk rent rulleblad for en karriere i politiet.

– Vi kan for eksempel tenke oss at vi får en kandidat som har eksamen fra PHS, og så oppdager vi at han som 16-åring hadde montert et pappskilt på en moped og ble stanset av politiet. Det er nok et tilfelle hvor jeg ville tenkt at opptaksnemda hadde gjort en fornuftig vurdering ved å ta vedkommende inn på PHS, forklarer Veiding.

Han mener det er vesentlig å se på alvorligheten av det faktiske forholdet og hvor gammel vedkommende var når handlingen ble gjort.

– Hvis vi skulle utelukke enhver som går over streken, blir det for strengt. Vi må ikke bli mer katolsk enn paven. Men når det handler om narkotikabruk i nær voksen alder, har man tatt et standpunkt. Man må innse at det da er noen jobber man rett og slett ikke får adgang til.

Følger plikten

Politiforum har vært i kontakt med en politimester som har akseptert å ta i mot en student som egentlig skulle hatt praksisår ved Asker og Bærum politidistrikt. Distriktet og politimesteren er anonymisert med hensyn til studenten, og etter ønske fra studentens advokat.

– Hvordan kan en student som ikke finner tilfredsstillende læringsmiljø i Asker og Bærum politidistrikt være akseptert for praksisår i ditt politidistrikt?

– Historien har sin opprinnelse for lang tid tilbake. Vedkommende hadde skikket seg vel etter den konkrete hendelsen, og har samtidig oppnådd høy tillit der han har vært i mellomtiden. Det var lett å se at det ikke var grunn for å nekte plassering hos oss, svarer politimesteren.

Ut fra forhistorien han ble gjort kjent med, ville det ikke være mulig å komme til noen annen konklusjon enn å gi vedkommende student begrenset politimyndighet og praksisplass her, fortsetter han.

Politimesteren mener situasjonen for studenten ville være en helt annen enn ved det andre politidistriktet, fordi at det handlet om forholdet mellom studenten og tjenestemennene der.

– Vi har en plikt til å følge skolens plassering av studenten, og bidra til å gi mannen et positivt læringsmiljø. Det forholder vi oss til, sier politimesteren.

Han bekrefter samtidig at politidistriktet stiller krav om plettfri vandel ved ansettelser de selv foretar.

– Det er et helt sentralt krav ved ansettelse i politidistriktet, sier han.

Studenten det er snakk om, ønsker ikke ytterligere publisitet eller media rundt sin situasjon, sier hans advokat Thomas Andersen til Politiforum.

– Han ønsker likevel å gi uttrykk for at haner kritisk til hvordan PHS har håndtert situasjonen, sier Andersen.

Ut over dette ønsker han ikke å kommentere saken.