Hvor har det blitt av de sivile grensekontrollørene?

- Hvorfor er ikke politifaglig bagkrunn etterspurt?

Publisert Sist oppdatert

Effektivitet. Gry Mossikhuset er ikke fornøyd med at de politisivile utelates fra flyplassen på Rygge (Foto: Tom Erik Guttulsrød)
.

Leder av Sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, GryMossikhuset, reagerer på at det kun er politifaglig bakgrunn som er etterspurtnår Østfold politidistrikt har utlyst ledige stillinger ved den nye flyplassenpå Rygge.

Mossikhuset vet at man har meget god erfaring med sivilegrensekontrollører i Haugesund og på grensen mot Russland i nord.

– Med dagens store problemer med å rekruttere politifolk, ervi nødt til å benytte sivil kompetanse der det er mulig, sier Mossikhuset.

– Hvis sivile grensekontrollører hadde arbeidet i teamsammen med polititjenestemenn, ville man oppnådd en mer effektiv og mindreressurskrevende løsning. Det ville gi tilstrekkelig fleksibilitet, og medbegrenset politimyndighet til de sivile, ville også mer kriminalitet værtavdekket, spår Mossikhuset.

Grensekontroll er et fagområde som krever spesialisering.Her har sivile meget gode muligheter til å utvikle de nødvendige kunnskaper ogferdigheter som kreves. Politihøgskolen tilbyr i år et nytt utdanningstilbudfor ansatte i politiet med begrenset politimyndighet. Det fokuseres dermed påbruk av alternativ kompetanse.
– Det skader jo heller ikke å beherske et eller flerefremmedspråk, sier Mossikhuset.

Tollkontroll ved ankomst
– Hva er politiets rolle på Moss Lufthavn Rygge?– Først og fremst skal politiet sørge for en effektiv grensekontroll.Vi har forpliktelser som følge av vårt medlemskap i Schengen, og disse må vifølge opp. Antall flighter til og fra non-Schengen land, vil være veldigavgjørende for vår virksomhet. I tillegg vil det komme både rutefly ogcharterturer til andre Schengen-land. Selv om det ikke er noen krav tilgrensekontroll på disse rutene, vil det være tollkontroll ved ankomst. Erfaringfra andre lufthavner med internasjonal trafikk, er at tollvesenet avdekkerulike former for kriminalitet. Dette blir ofte straffesaker som politiet måetterforske. Tollvesenet blir sannsynligvis vår viktigste samarbeidspartner,sier Hermansen. Det er veldig positivt at vi skal dele oppholdsrom med vårekolleger i tollvesenet. Det bidrar til et tett samarbeid, sier prosjektlederKasper Hermansen.

Oppmerksomme på trafficking
– Vi håper at det blir anledning til å yte god serviceoverfor publikum i den nye lufthavnen sier prosjektlederen, som vanligvis er åfinne som lensmann i Rygge.
Han regner med at nødpass til reisende er en av deserviceoppgaver som blir tilbudt publikum.
– Dessverre vil vi trolig oppleve noe mer kriminalitetknyttet til lufthavnen. Det tilsier all erfaring fra andre lufthavner. Innbruddi parkerte biler, lommetyverier, falske dokumenter, valutasmugling og forsøk pånarkotikasmugling er ting man må regne med i en lufthavn. Menneskehandel ellertrafficking er noe tjenestemennene på Rygge må være oppmerksom på. Dessverreser dette ut til å være et økende problem, sier prosjektlederen tilPolitiforum.
Bemanningen ved lufthavnen er ennå ikke helt bestemt. Detblir ansatt én politioverbetjent som skal være leder og én politiførstebetjentsom stedfortreder.I tillegg blir det utdannet seks polititjenestemenn igrensekontroll og lovgivning. Opplæringen begynner i midten av april, og denvil vare i 11 uker. 12 tjenestemenn fra regionen vil få tilbud om en toukersopplæring. Disse vil utføre tjeneste i lufthavnen ved behov.
Usikkerhet omkring hvilke selskaper som vil fly fra Rygge,antall flyvinger og til hvilke destinasjoner gjør det vanskelig for politiet åplanlegge tjenesten. Det som er sikkert er at Østfold politidistrikt må væreklare med en fullverdig grensekontroll fra oktober 2007.
– Vi kan forvente å få internasjonale Schengen-observatørerpå inspeksjon, sier Hermansen.
Som medlem av Schengen må grensekontrollen holde mål, og herblir hver enkelt tjenestemann eksaminert om blant annet regelverk.

– I første omgang har vi basert oss på en politifagligkompetanse hos dem som skal arbeide i lufthavnen. Dette har sin bakgrunn iusikkerheten knyttet til antall flyvinger. De som skal arbeide ved lufthavnenmå påregne å utføre alle former for polititjeneste, ikke bare grensekontroll. Iførste omgang vil derfor polititjenestemenn gi mulighet til mer fleksibilitet.Skulle tiden vise at det blir hyppige non-Schengen flyvinger på Rygge, er detnærliggende å vurdere bruk av sivilt ansatte i kontrollen. De erfaringer vi harhentet inn fra andre lufthavner som bruker sivile grensekontrollører er sværtpositive, sier Hermansen.

Prosjektleder Kasper Hermansen har en historie somidrettsmann, og vet at det er viktig med ambisjoner og målsettinger. Fraenkelte hold har han hørt at de resultater man oppnår i grensekontrollen, og iforhold til avdekking av internasjonal kriminalitet, avhenger av den innsatsenman setter inn. Her er Hermansen veldig tydelig og klar:
– Hvis vi fokuserer på god opplæring og høy kvalitet påtjenesten, vil vi også oppnå gode resultater. Motiverte tjenestemenn og tilgangtil godt teknisk utstyr vil også bidra til dette.

Driften deles mellom Luftforsvaret og RSL.


Et grensetilfelle

–Når det første flyet lander på Rygge til høsten, vil vårt politidistrikt få noken grenseutfordring, sier politimester i Østfold, Otto Stærk.

–Vi har allerede grenseoverganger på veier, jernbane og over noen av landetsstørste havner. Selv om antall flyvinger via Moss Lufthavn Rygge fortsatt ernoe usikkert, vil dette bli nok en politiutfordring for oss som grensedistrikt.Begreper som globalisering, internasjonalisering og grensenedbygging blirdaglig synliggjort for oss. Sammen med en økt konkurranse innentransportnæringen har det ført til at stadig flere utlendinger reiser inn tilNorge. De kommer i buss, tog, bil eller med fly etter at vår nye flyplassåpner. Dessverre er det et faktum at noen av disse reisende kommer hit for ådrive kriminell virksomhet. Gjennom vårt gode samarbeid med Tollvesenet, blirmange av disse stanset i forbindelse med en grensepassering. Dette fører tilmer arbeid for politiet, og på mange måter blir Østfold politidistrikt enbuffersone som fanger opp internasjonal kriminalitet, sier politimesteren.