Hva gikk galt i Hordaland?

Det gikk ikke slik politistudentene håpet i Hordaland.

Publisert Sist oppdatert

Det gikk ikke slik politistudentene håpet i Hordaland isommer, der det sto over 20 ledige stillinger som studentene kastet seg over.Men vekterbransjen fikk i hvert fall et oppsving i Bergen. Men hva gikkegentlig galt?

- Jobben er trivelig den, sier eks politistudent KristianRossnes til Politiforum. Rossnes jobber nå som vekter i Securitas, og var en avover 20 studenter som ufrivillig ble involvert i ansettelsesrotet i land­etsnest største politidistrikt. Nå krysser han fingrene og håper PU blir redningenslik at han likevel kan begynne i politiet.

Tidlig ute

Bare politiet i Odda fikk fylt opp sine to ledige stillingeretter at ansettelsesprosessen med årets avgangsstudenter på PHS var over. Todriftsenheter «hoppet over» prosessen og ansatte to studenter administrativtfordi det var akutt behov for folk. Resten fikk 0 nyansatte, tross behov for ca.20.

Historien startet i februar i år. Da var Hordaland-politietveldig tidlig ute for å sikre seg søkere fra avgangskullet på PHS til å fylleopp de ledige stillingene i distrikt­et. Og det var mange: På dette tidspunktetvar det (overraskende) mange ledige stillinger i Bergen sentrum, ved enhetene iArna/Åsane, Laksevåg, Askøy, Fana og i Odda/Jondal/Ullensvang/Eidfjord. Ogsåved lensmannskontorene i Masfjorden, Gulen og Tysnes sto betjentstillinger ogførstebetjentstilling ledige. Her var det med andre ord bare å slenge innsøknad.

- Vi skulle ha mellom 20 og 24 nye, og gjerne tre til mindriftsenhet, sier lensmann Øyvind Rosseland ved politiet i Odda.

Han deltok i intervjuprosessen, og tre ansatte dro blanthelt til Bodø for å interv­jue søkere fra PHS-avdelingen der.

Interessen var stor. Det var rundt 40 søkere, etter detPolitiforum har klart å finne ut. Innstillingslista var så lang at førstemannkunne velge på «øverste hylle» hvilken av de ledige stillingene vedkommendeprioriterte. Rundt 30 av søkerne skal ha vært avgangsstudenter, resten varinterne.

Prosessen stanset

Men parallelt med at de tre ansatte foretok intervjuer oglaget innstillinger, satt driftsenhetsledere i distriktet og studerte sinebudsjetter for 2008. Det var - heller ikke i år - spesielt festliglektyre.

- Driftsenhetene fikk i år for første gang ansvar for åbetale arbeidsgiveravgift. Dette utgjør en del millioner kroner for enhetene,sier politimester Ragnar Auglend i Hordaland. Bare stillingene i Odda og Tysnes«overlevde» avgiftssjokket, og en politibetjent fra Oslo fikk stilling i Tysnesmens to studenter fikk stilling i Odda. Resten fikk rett og slett ikke råd tilå fylle de ledige plassene.

I månedene som fulgte inntraff minst to uheldigeomstendigheter, hvor hver av «partene» (studentene/politidistriktet)ikkeakkurat imponerte hverandre:

Jobbsøkerne fikk ikke vite at det ikke ble noen jobb på demlikevel. Flere hadde flyttet tilbake til Vestlandet etter skoleslutt og varklare til jobb. («Det ble full ferie», ifølge nåværende MP-etterforsker VibekeFjelltun). Men enkelte ble utålmodige og ringte politiet for å høre hva somforegikk. Deretter informerte søkerne hverandre (!) om at ikke ble jobblikevel. Fordelen var at det sosiale «søkernettverket» ble styrket, mens blantledelsen i Hordaland blir det antydet «massesuggesjon» over surmulingen somoppsto. Først langt ut på sommeren kom det negative svaret skriftlig.

Rekrutteringen til de to (eller helst tre) ledigestillingene i Odda ble en stor utfordring. I utgangspunktet altså rundt 40søkere å velge mellom. Men så enkelt var det ikke:

- Vi har slitt med rekrutteringen de siste to årene, og harmåttet gå tilbake til reservetjeneste etter politireformen. Jeg var skeptisk,innrømmer Rosseland, som mener å erindre at enkelte av søkerne i intervjuenehadde gitt uttrykk for at de heller ville jobbe utenfor etaten enn å jobbe iOdda. Og han var farlig nær ved å få full uttelling for skepsisen.

- Vi så «politisyklusen» med at nyutdannete først vil tilbyen, ikke til distriktene. Jeg har sagt fra at jeg synes PHS utdanner altformange «terrorbekjempere». Vi trenger ikke terrorbekjempere i Odda, vi trengerfolk som kan jobbe variert, sier Rosseland.
En etter en av søkere takket nei - av ulike årsaker. «Alle»ville til Bergen og omegn.

Bussjåfør og vektere

Vibeke Fjelltun var en av de andre søkerne som i dag jobberutenfor politiet, tross vitnemål.
Hun måtte takke nei til Odda på grunn av sittpolitisamboerskap i Bergen. Men to andre takket til slutt ja, og Rosseland erover seg av glede. Han har fått to dyktige nyutdannete jenter med på laget, somigjen har sikret seg en bonus på 75.000 kroner dersom de blir i to år.

Historien var heller ikke like enkel for politiet: Som kjentfra media var det en god del av årets avgangskull som strøk på en eller flereeksamener. Noen også blant søkerne til Hordaland. Og uten vitnemål - ingen faststilling. Men Vibeke Fjelltun besto alt, men ble altså stående igjen med ettjobbtilbud som hun måtte takke nei til. Likevel øyner hun håp i hengende snøre:Søknaden hennes på Askøy er ifølge opplysningene på politijobb.no «underbehandling» (dog har denne prosessen tatt kritikkverdig lang tid).

- Jeg hadde trodd en ansettelsesprosess hadde vært merprofesjonell, sier hun i dag.
I Os sitter midlertidig politibetjent Eivind Hellesund oglurer litt på hva fremtiden bringer av jobbtilbud i hjemfylket. Han klarte mednød og neppe å sikre seg et seks måneders vikariat, og ble ansattadministrativt. Men i oktober er det slutt, og Eivind skal kjøre buss for Tidepå heltid. Et bierverv han har i dag.

I Securitas sitter vekter Kristian Rossnes og lurer på omhan kanskje får seg jobb i politiet i høst, dersom han består siste eksamen.For, det var jo ikke vekter han har utdannet seg til. Men takket være at hantidligere har tatt vekterkurs, kunne han gå rett i vekterjobb.

I et annet vaktselskap i Hordaland jobber en annenpolitiutdannet vekter som gjerne også skulle hatt en politijobb snart.

I Bergen sitter arbeidsledige Robert Monsen og harsøkt jobbi PU i Oslo, og returnerer over fjellet dersom PU er klar for ham. For noenjobb i Hordaland blir det likevel ikke.
I hvert fall ikke i år.


Avgiftssjokk

Den ene driftsenheten etter den andre fikk avgiftssjokk pånyåret i år. Derfor blir det ikke flere ansatte ved de mange enhetene som harledige stillinger.

Bare for driftsenhet Odda/Jondal/Ullensvang/Eidfjord utgjørarbeidsgiveravgiften over en million kroner, ifølge lensmann Øyvind Rosseland.Tidligere dekket politidistriktet sentralt denne avgiften, men på nyåret i årble det besluttet at enhetene selv skulle belastes avgiften. Dette var mye avårsaken til at den ene stillingen etter den andre ble trukket, ifølgepolitimester Ragnar Auglænd.

Administrasjonssjef i Hordaland, Olav Valland, sier det ikkeer uvanlig at distriktet ikke ansetter like mange som de skulle ønske.

- Jeg tror søkerne fikk et inntrykk av at det var flereledige enn det var, sier han.

- Men hva sto det konkret i utlysings­tekstene?

- Det husker jeg ikke nå, men det kan ha vært at tekstenikke stemte helt med hvor mange vi ansatte til slutt.

- Så noen selvkritikk rundt prosessen tar dere ikke?

- Jeg synes ikke det er riktig å si at vi gjorde feil idenne prosessen, men vi kunne kanskje vært noe mer beskjedne. Det ble ikkeinngått verken muntlige eller skriftlige lovnader om jobb, sieradministrasjonssjef Olav Valland.

Ifølge Ragnar Auglend har Hordaland til enhver tid 10vakanser i forhold til det antall stillinger man har valgt å ha, etter bruk avblant annet beregningsmetodene utarbeidet av Fürst og Høverstad.


Administrativt-ansatt

Både i Os og i Arna/Åsane gikk driftsenhetslederne rundtansettelsesprosessen og ansatte to av søkerne administrativt i seks måneder.Det var altså et voldsomt behov for tilførsel av politiutdannede til Hordaland.I Tysnes fikk en politibetjent fra Oslo til slutt tilbud om jobb, etter at hanførst hadde søkt jobb nært Bergen og var aktuell til denne. Men stillingen bletrukket, og han ble stående med tilbud i Tysnes.

Også i Gulen har lensmann Henry Indrebø endelig fått nypolitimann på kontoret, etter at enheten har brukt ufaglært arbeidskraft iflere år.

JObb i PU?

Det er håp for «alle» som ble rammet av rotet i Hordaland isommer. I Politiets utlendingsenhet er et titall politistillinger, både fasteog vikariater, ledige etter at antall asylsøkere til landet sprenger alt avkapasitet i særorganet. Det er asylavdelingen som umiddelbart må ha flereansatte for å registrere søkerne. Flere av Hordaland-studentene har søkt PU ogkan påregne å flytte tilbake til Oslo om kort tid.