Her ved Politiets utlendingsenhet på Tøyen har det det siste året vært uenigheter mellom Einar Sagli og ledelsen.

Henlegger anmeldelse mot ansatte i PU, men varsleren vil ikke gi seg

Spesialenheten har henlagt anmeldelsen fra hovedverneombud i Politiets utlendingsenhet, Einar Sagli. Nå angriper Sagli prosessen.

Publisert Sist oppdatert

I vinter anmeldte hovedverneombud Einar Sagli det han mente var straffbare forhold begått av ansatte i Politiets utlendingsenhet (PU) til Spesialenheten. Sagli anmeldte mellomledere for korrupsjon og fordi han mente de blant annet hadde fakturert ulovlig overtid.

Nå har Spesialenheten henlagt saken.

I Spesialenhetens vedtak står det de ikke finner rimelig grunn til å iverksette etterforskning. På bakgrunn av sakens opplysninger finner Spesialenheten at det ikke er tilstrekkelig sannsynlighet for at det har skjedd en straffbar handling.

Har avhørt Kristin Kvigne

Spesialenheten skriver i sitt vedtak at de har gjennomført vitneavhør av PU-sjef Kristin Kvigne, der hun har forklart at overtiden for de anmeldte var attestert og pålagt på riktig nivå, og at dette ble formidlet Sagli i fjor sommer. Også innkjøp av utstyr, som Sagli mener er ulovlig, har Kvigne forklart at skal være etter boka.

Kvigne skal ha delt en rekke bilag og dokumentasjon med Spesialenheten, samt forklart hvordan PU har hentet inn konsulentselskapet KPMG til å se på forhold tilknyttet lederatferd og bruk av overtid.

Spesielt legger Spesialenheten vekt på at Kvigne har forklart at ledelsen har undersøkt forholdene som Sagli har anmeldt, uten å finne grunnlag for straffbare forhold.

Sagli svært kritisk til prosessen

Det var 2. desember i fjor at Sagli sendte anmeldelsen til Spesialenheten. Men han mener det var unødvendig at han måtte anmelde. I et leserinnlegg Sagli har skrevet på Politiforum.no, skriver Sagli at han mener PU ikke har villet ta tak i saken etter at han varslet om dem i mai 2015.

– Dette er en konkret varslersak som ikke har blitt tatt tak i. Påtaleinstruksen og Riksadvokatens rundskriv pålegger politiansatte å melde til Spesialenheten ved mistanke om straffbare handlinger i tjenesten, med mindre det er åpenbart grunnløst, men ledelsen i PU har ikke klart å reagere, sier Sagli.

Tross at PU sier de har undersøkt saken og står på at de ikke har funnet at noe er gjort noe ulovlig, har ikke Sagli gitt seg. Selv om nå også Spesialenheten har henlagt saken, går Sagli langt i å hevde at PU-ledelsen, POD og Spesialenheten bevisst velger å se en annen vei. Han vil klage på henleggelsen.

«Det oser misbruk av makt der mistanke om straffbare handlinger blir fordekt og politiledelsesalliansen trer sammen (PU, POD og Spesialenheten). PUs ledelse leier inn et advokatbyrå (KPMG) for å granske saken. Med andre ord så betaler de for å bli renvasket.» skriver Sagli i leserinnlegget i kveld.

– PU har undersøkt saken, engasjert et konsulentselskap og forklart seg for Spesialenheten, som har henlagt saken. Kan det være at du kanskje ikke har rett i at det er begått urettmessigheter her?

– For å vite det må man jo undersøke saken ordentlig. Det har man ikke gjort, svarer Sagli.

LES HELE INNLEGGET: – Varslingsplakaten - en bløff

– Har sittet stille og sett på

Før Sagli anmeldte til Spesialenheten, varslet han både internt i PU og til Politidirektoratet. Sistnevnte bemerket at de ville støtte PU og KPMG i arbeidet de hadde satt i gang.

Men Sagli mener mandatet til KPMG, som PU selv har utarbeidet, er for smalt for å kunne undersøke alle sider av saken. Og han er kritisk til tiden Spesialenheten har brukt i saken.

«Etter 3 måneder foretok de et avhør av politimesteren. Spesialenheten har sittet stille og sett at KPMG har foretatt avhør av samtlige som ville vært å betrakte som vitner i den anmeldte saken. Normal etterforsking som avhør av anmelder og vitner samt straksetterforsking i form av vurdering opp mot bevisforspillelsesfaren er ikke utført. Spesialenheten har rett og slett utført en svært mangelfull undersøkelse og etterforsking, og det er grunn til å tro at dette er bevisst.»

Sagli er mener også det er merkelig at Spesialenheten har lagt vekt på Kvignes forklaring, og ikke har avhørt andre.

«Her har man lagt til grunn forklaringen fra den som kanskje har mest å tape på at en reell etterforskning skal finne sted.» skriver Sagli, som retter sterke beskyldninger mot PU, POD og Spesialenheten, når han mener de har har trenert saken.

PU: – Kjenner oss ikke igjen

Gjennom en e-post fra kommunikasjonsavdelingen i PU svarer PU-sjef Kvigne at de flere ganger har svart på hvordan de har håndtert saken og at de ikke kjenner seg igjen i påstandene Sagli fremsetter.

– I mandatet fra PU til KPMG går det frem at «KPMG skal gjennomføre en uavhengig faktaundersøkelse». Det presiseres også at «Undersøkelsene skal gjennomføres i samsvar med Arbeidstilsynets retningslinjer for faktaundersøkelser». Vi stiller oss derfor undrende til påstanden om at PU «betaler for å bli renvasket». Vi vil samtidig bemerke at en slik faktaundersøkelse er en krevende prosess for en organisasjon, og da særlig for de enkeltpersoner som er navngitt. Når vi likevel har valgt å gjennomføre denne er det for å få en grundig gjennomgang av de påstander som er fremsatt, samt et godt supplement til vårt allerede pågående forbedringsarbeid knyttet til overtid og økonomistyring, skriver Kvigne.

PU-sjefen sier at PU tar Spesialenhetens avgjørelse om å henlegge saken til etterretning, og mener de har fulgt opp påstandene fra Sagli.

– PU foretok en umiddelbar intern gjennomgang da disse påstandene fremkom første gang og følger tett opp overtidsbruken både i ledermøter og i møter med fagforeningene og vernetjenesten. Følgelig kjenner vi oss ikke helt igjen i påstanden om at det har tatt lang tid før PUs ledelse iverksatte tiltak på bakgrunn av opplysningene. Med tanke på fremdrift etter at spesialenheten og KPMG ble involvert, ser vi ikke at det avviker fra normal saksgang, skriver Kvigne.

Spesialenheten: – Saken ble tilstrekkelig opplyst

Spesialenheten som nå har henlagt anmeldelsen fra Sagli, står på at saken ble tilstrekkelig opplyst gjennom forklaring fra Kvigne og dokumentasjon hun la fram.

– Det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Dersom det gjennom undersøkelsene som nå utføres av KPMG på oppdrag fra ledelsen i PU fremkommer opplysninger om mulige straffbare forhold, så vil spørsmålet om det er rimelig grunn til å iverksette etterforsking bli vurdert på nytt. Det fremgår av Spesialenhetens vedtak. I en eventuell etterforsking vil det selvsagt kunne være aktuelt å avhøre flere enn virksomhetens øverste leder, skriver Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten til Politiforum.

Einar Sagli opplyser at han har klaget på henleggelsen. Det presiserer også Presthus i Spesialenheten at han har anledning til å gjøre. At det forelå særlig fare for bevisforspillelse i saken ved at Spesialenheten brukte noe tid på å etterforske, ser ikke Presthus, da Sagli selv hadde beskrevet forhold gjennom leserinnlegg og avisoppslag.

– Spesialenheten mottok anmeldelsen 2. desember 2015. Det ble fra vår side lagt til grunn at personer som var berørt av anklagene i anmeldelsen allerede hadde noe kjennskap til dem. Den interne varslingen om økonomisk ukultur var beskrevet i Politiforum i september 2015. Det hadde også vært møter om forholdene som var tatt opp, både i PU og POD. Vi anså blant annet ut fra det at det ikke var særlige bevissikringsspørsmål i saken, skriver Presthus.

Politidirektoratet: Fulgte om fem dager etter varselet

HR-direktør i POD, Karin Aslaksen, skriver i en e-post gjennom kommunikasjonsavdelingen, at POD tok affære da de mottok varselet fra Sagli i november.

– Da POD mottok varselet i november inviterte vi ledelsen i PU til et møte for å diskutere oppfølging. Dette skjedde fem dager etter at vi mottok varselet, skriver Aslaksen.

I dette møtet ble det enighet om at varselet skulle håndteres av PU, ettersom det ikke angikk øverste ledelse direkte.

– Dette er også i henhold til rutinene som sier at dette skal skje på lavest mulig nivå. POD forsikret seg om at de grepene som PU hadde gjort og planla å gjøre, var i henhold til rutinene. POD er videre kjent med at PU tok initiativ til en eksternt undersøkelse av saken, ved KPMG til å gjennomføre dette. Vi mente at dette var klokt og i tråd med gjeldende rutiner for varsling, skriver HR-direktøren til Politiforum.

Aslaksen påpeker at POD ønsker åpenhet og god håndtering av internkritikk.

– Den som varsler i god hensikt skal alltid møtes med respekt og saklighet. Dette gjenfinnes også i varslingsplakaten.

Einar Sagli, hovedverneombud i PU, varslet og anmeldte om forholdene.
Kristin Kvigne, sjef for PU.
Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten.
Karin Aslaksen er HR-direktør i Politidirektoratet.
Powered by Labrador CMS