Ga ikke munnkurv

- Er sikker på at flertallet ser at dette dreier seg om enprinsippsak og ikke en personsak.

Publisert Sist oppdatert

Politiets Fellesforbund har styrebehandlet justisministerensønske om å endre politiloven for at sittende politidirektør skal kunnefortsette utover avtalt åremål som utløper neste høst.

Det var lenge knyttet spenning til hva PF ville mene i sakensom har skapt debatt innad i politirekkene. Ingen i PF-systemet ville la segintervjue i saken før etter at styret hadde behandlet saken. Og da VG sendtee-post til lokallagslederne med en rekke spørsmål, sendte PF ut en e-post tilde samme lokallaglederne med anmodning om å kanalisere sine synspunkter inn tilforbundsstyret, og ikke i media. Av flere lokallagsledere ble dette oppfattetsom et klart ønske om å ikke uttale seg til media om åremålsspørsmålet. De villikevel ikke si at de fikk munnkurv, selv om lokallagsleder Arild Sandstøl i PFRogaland overfor Politiforum sier at det er første gang han føler at han harblitt holdt utenfor beslutningsprosessen.

Forbundsleder Arne Johannessen kommenterer Politiforums spørsmålslik:

- Er du trygg på atflertallet av PF medlemmene støtter forbundsstyrets vedtak i denne saken?

- Det har vi jo aldri, men det er styre sitt ansvar å fattevedtak. Jeg er sikker på at flertallet ser at dette dreier seg om en prinsippsakog ikke en personsak. I forbundsstyret hadde vi en lang, god og krevendedebatt. Det er alltid vanskelig i en debatt å skille mellom person og prinsipp,særlig når det dreier seg om en toppsjef har sittet i mange år. Vi er veldigtrygge på at vi har gjort et godt og fremtidsrettet vedtak når vi nå sammenlignerpolitidirektørens åremålsvilkår med politimestrenes vilkår. Vi har en rød trådi forhold til det vi mente forut for opprettelsen av Politidirektoratet og detvi mener nå. Vårt vedtak lyder på et forslag om først 6 års åremål, med enmulighet til forlengelse i 3 + 3 år med full utlysing hver gang.

- Hvorfor har ikke PFsendt saken ut til lokallagene forut for forbundsstyremøte?

- Rutinemessig sender vi ut til lokallagene en oversikt ogsaksutredning på saker som skal behandles på styremøtene. Det gjorde vi også idenne saken, og vi fikk noen innspill. Vi har vært tydelige på at vi skullebehandle en sak av stor interesse, og i en tilleggs e-post bad vi om at de somhadde argumenter å fremføre sendte dette til oss slik at synspunktene kunne blibehandlet av forbundsstyre. Hadde lokallagene ønsket å engasjere seg, var detfull anledning til det.

- Har PF sentraltgitt lokallagslederne munnkurv i å uttale seg i denne saken?

- E-posten fra vår informasjonsrådgiver var på ingen måtement som en munnkurv, men det er helt naturlig i en organisasjon atargumenteneføres internt når det er PF sentralt som avgi høringssvar.

- En lokallagslederPolitiforum har vært i kontakt med oppfattet det som om det ikke var ønskeligmed hans kommentar til VG når de stilte spørsmål, og at det er første gang hanføler at han er holdt utenfor viktige beslutninger.

- Dette er en merkelig kommentar i en situasjon der det ervelkjent at vi ber om og etterlyser innspill i saker. Er det en ting jeg tryggpå, er det at våre tillitsvalgte ikke er tilbakeholdne med å ta ordet når deter noe de har på hjertet.