Riksrevisor Jørgen Kosmo.
Riksrevisor Jørgen Kosmo.

Frykter for 2020-målet

Riksrevisjonen uttrykker i sin årsrapport at de er bekymret for at nyutdannete politistudenter ikke vil få politifaglig jobb.

Publisert Sist oppdatert

Det er de økonomiske og ressursmessige utfordringene i politi- og lensmannsetaten, som gir grunn til bekymring, ifølge rapporten.

«Riksrevisjonen ser at det kan bli vanskelig å oppnå regjeringens mål om en bemanning på to polititjenestemenn per 1000 innbygger innen 2020», skrives det videre.

Besøkte ti distrikter

Riksrevisjonen har besøkt ti distrikter i forbindelse med årsrapporten, og revisjonen viser at om lag 15 prosent av 2011-studentene og 7,5 prosent av 2010-studentene kke hadde fått politifaglig jobb i desember 2011.

Kun 15 prosent av dem som har fått jobb av 2011- studentene er i faste stillinger, skrives det i rapporten.

Politidirektoratet fordelte i 2011 øremerkede midler til 108 nye årsverk i politiet, og i Riksrevisjonens undersøkelse kommer det fram at 54 nyutdannete studenter har fått faste stillinger i de enhetene som har mottatt ekstra bevilgning.

«I enkelte enheter som har mottatt øremerkede midler til nyutdannete politihøgskolestudenter, har det i 2011 vært en reduksjon i antall politistillinger (medregnet vikarer og midlertidige stillinger)», bemerkes det i rapporten.

«Riksrevisjonen merker seg at det ved utgangen av 2011 fortsatt var mange studenter som ikke hadde fått politifaglig jobb, og at mange av dem som hadde fått jobb var tilsatt i midlertidige stillinger», fortsettes det.

Økning på 79 årsverk

Samlet sett var det en økning på 79 årsverk av polititjenestemenn i politi- og lensmannsetaten i 2011.

«Antall politiårsverk per 31. desember 2011 inkluderer også de aller fleste av de 100 midlertidige stillingene som Stortinget bevilget midler til som følge av terrorhandlingene 22. juli», skrives det i rapporten.

Ved utgangen av 2011 var politidekningen redusert til 1,57 per 1000 innbyggere, fra 1,58 ved utgangen av 2010.

Riksrevisjonen påpeker at de tilgjengelige budsjettrammene for politidistriktene har blitt knappere og mer presset.

«I den nåværende budsjettsituasjonen ser ikke Politidirektoratet at det vil være mulig å omprioritere midler fra annen drift for å øke årsverksrammen», skrives det.

Tips oss