Færre kvinner ønsker bevæpning

Politiets Fellesforbunds nye bevæpningsundersøkelse viser at 42 prosent ønsker fast bevæpning - men langt færre kvinner enn menn.

Publisert Sist oppdatert

Mens kun 26,1 prsoent av alle spurte kvinner ønsker fast bevæpning, er det tilsvarende tallet 45,1 for alle spurte menn. Nei-andelen er henholdsvis 63,3 og 49,2 prosent.

Den nye bevæpningsundersøkelsen ble gjennomført blant medlemmer som har vært IP-godkjent de siste tre årene eller blir regodkjent neste år.

Den ble sendt ut for å kartlegge synet på generell bevæpning blant de som i dag har stillinger som gjør at de kan måtte bevæpne seg i sin daglige tjeneste, etter at bevæpningsundersøkelsen fra 2011 ble kritisert for å ikke skille på dette.

– Undersøkelsen i fjor var ganske vid, og ble sendt ut til de som hadde vært IP-godkjent i fem av de ti siste årene. Etter ønske fra styret, ble den nye undersøkelsen spisset mer mot de operative, sier bevæpningsutvalgets sekretær Frank Haga.

2935 ga sitt svar

Nå er tallene klare, og ikke overraskende viser undersøkelsen en økning i antallet som ønsker fast bevæpning i forhold til fjorårets bevæpningsundersøkelse. Av de 2935 som har besvart undersøkelsen, sier 42 prosent ja og 52 prosent nei til fast bevæpning.

Ja-andelen er størst blant de som oppgir at de jobber innenfor ordenstjeneste - der ønsker 51,1 prosent fast bevæpning.

Forbundsstyret i PF ønsket også å finne ut om synet på generell bevæpning hadde endret seg etter at lokallagene har fått bedre tid til å se på bevæpningsutvalgets rapport fra i fjor høst. De ønsket også å se på om hendelsene 22. juli, og rapportene som har kommet i etterkant, har hatt en innvirkning.

– I undersøkelsen blir de bedt konkret om å svare på om de har endret syn på bevæpning. Spørsmålene er satt opp slik at det er mulig å sammenligne de to undersøkelsene på en del av punktene, sier Haga.

12 prosent endret syn

Undersøkelsen viser imidlertid at kun 12 prosent av de som har svart, har endret syn på bevæpning etter 22. juli.

Av disse 12 prosentene, svarer 92 prosent at de før 22. juli ikke hadde tatt stilling til problemstillingen eller var mot generell bevæpning, men at de nå ønsker et bevæpnet politi.

HOVEDFUNNENE FRA UNDERSØKELSEN:

• 52% er motstandere av generell bevæpning, men det er flere tilhengere av generell bevæpning i år enn i fjor.

• I synet på generell bevæpning er det store variasjoner mellom politidistriktene: I Oslo er det et klart flertall for generell bevæpning, og i Sør-Trøndelag og Hordaland et klart flertall mot generell bevæpning.

• Det er iøynefallende kjønnsforskjeller – politimenn ønsker generell bevæpning mer enn politikvinner.

• UEH er den IP-kategori der tilslutningen til generell bevæpning er størst, og det er større tilslutning i ordenstjenesten enn blant IP-godkjente med andre hovedarbeidsoppgaver.

• Det er størst oppslutning om generell bevæpning blant IP-godkjente under 36 år.

• Jo lengre yrkeserfaring, jo sterkere motstand mot generell bevæpning.

• De færreste har endret syn som følge av 22/7, men de som har endret syn, mener i større grad at politiet alltid bør være bevæpnet i tjeneste.

• De færreste har endret syn som følge av lokal behandling/debatt, men de som har endret syn, mener i større grad at politiet alltid bør være bevæpnet i tjeneste.