Merete Furesund og Lise Berntsen er politimannens advokater i lagmannsretten.
Merete Furesund og Lise Berntsen er politimannens advokater i lagmannsretten.

– Et vesentlig inngrep i politifolks hverdag hvis arbeidsgiver får gjennomslag

I dag startet saken i lagmannsretten der politifolks reisetid skal avklares. Advokat frykter ny praktisering av reglene til det verre for politifolk.

Publisert Sist oppdatert

En politimann fra Sogn og Fjordane og Politiets Fellesforbund (PF) tapte desember 2014 i tingretten, etter at de gikk til sak mot staten for å få reiser til og fra oppdrag regnet som arbeidstid. Men politimannen anket avgjørelsen, og klokken ni i dag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Striden står om hva tiden på reise utenfor normal arbeidstid brukes til, mer konkret om fire hjemreiser politimannen har hatt fra oppdrag er å regne som arbeidstid eller ikke. Slike reiser kan ikke sidestilles med andre reiser, fordi politimannen før reisen må hente våpen og utstyr, kjøre i uniformert bil og være tilgjengelig på samband, mener PF og politimannen. Politimannen står til arbeidsgivers disposisjon, mener de.

Regnes reisen som arbeidstid, vil det medføre overtidsbetaling og ikke gå utover hviletid.

Se faktaboks til høyre eller i toppen av saken (på mobil)

– Arbeidstaker ble beordret til å forflytte seg fra lensmannskontoret til et bestemmelsessted fastsatt av arbeidsgiver. Han utførte de samme politifaglige oppgavene under reisen som han gjør innenfor sin ordinære tjenesteliste. Etter vårt syn stod han da til arbeidsgivers disposisjon, slik at medgått tid må regnes som arbeidstid på samme måte som om det hadde skjedd. Det er dette som blir viktig å få frem, sier politimannens advokat, Merete Furesund, til Politiforum.

Frykter arbeidsgiver vil endre praktiseringen av reisetid

Med politireformen blir distriktene større. Reiser kan bli lengre. Furesund frykter at arbeidsgiver vil utnytte muligheten, dersom lagmannsretten opprettholder avgjørelsen fra tingretten.

I dag er det ifølge Furesund ulik praktisering av hvordan man beregner tidsbruk på reiser i de ulike distriktene. De fleste distrikter regner fortsatt reisen som arbeidstid, hevder Furesund. Hun frykter tolkningen av reisene fra Sogn og Fjordane også vil kunne bli gjeldende også i resten av Politi-Norge.

– Dersom arbeidsgiver får gjennomslag for sitt syn er det grunn til å tro at de vil endre praktiseringen av reisetidsbestemmelsen også i andre politidistrikt. Dette vil innebære et vesentlig inngrep i polititjenestemenns hverdag, sier Furesund.

Adele Matheson Mestad fra Regjeringsadvokaten og Daniel Billaud fra Politidirektoratet.
Adele Matheson Mestad fra Regjeringsadvokaten og Daniel Billaud fra Politidirektoratet.

Vil ha samme praksis i hele landet

Staten har godkjent at én reise politimannen hadde til oppdrag skal godtgjøres som arbeidstid, fordi han underveis på reisen hadde kontakt med operasjonssentral, lensmann, PST og eskorteleder for oppdraget på telefon.

Men de mener på sin side at hver reise må vurderes for seg, fordi en reise ikke er å anse som arbeidstid med mindre det utføres pålagte arbeidsoppgaver.

De mener politimannen ikke stod til arbeidsgivers disposisjon på hjemreisene. At en tjenestemann henter utstyr, kontakter operasjonssentralen ved avreise og kjører polititjenestebil, er etter statens syn ikke tilstrekkelig til at det må sees som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven.

Denne måten å se reisetid på ble presisert i et rundskriv sendt til politidistriktene i 2013. Daniel Billaud, seniorrådgiver i Politidirektoratet, mener tolkningen fra Sogn og Fjordane er den som skal være gjeldende i resten av landet.

– Vi skal ha samme praksis i hele landet, sier Billaud.

Han sier Politidirektoratet ikke har fått melding om ulik praktisering av regelverket.

– Den praksis vi står for i retten her, er den vi har gått ut med til distriktene. Får vi melding om at distriktene ikke følger praksisen, så vil vi jo rette på det, sier Billaud, og bekrefter med det at de ønsker denne praktiseringen i de andre distriktene, slik advokat Furesund og Politiets Fellesforbund frykter.

Krystallklar dom fra 2014

I dommen for litt over et år siden var Oslo tingrett krystallklare. Reisene var å definere som reisetid, og tingretten skrev i dommen at de ikke kunne se at saksøker (politimannen med støtte fra PF) hadde grunn til å få saken prøvd for retten.

Men politimannens advokat, Merete Furesund, mener tingretten tok feil og at lagmannsretten bør være av annen oppfatning.

– Etter vårt syn tolket tingretten arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler feil og la feil fakta til grunn. En del uklarheter er nå ryddet av veien. I tillegg har EU-domstolen nylig avsagt en dom som vi mener bidrar til å støtte vår forståelse av arbeidstidsreglene, sier Furesund, på spørsmål om hvorfor lagmannsretten bør konkludere annerledes nå.

- Hvorfor er dette en viktig sak for politimannen?

– Arbeidsgivers endring av praksis innebærer svekket vern av arbeidstakers fritid og en reell lønnsnedgang. Dette er viktig ikke bare for arbeidstaker, men alle polititjenestemenn, sier Furesund.

Saken i Borgarting lagmannsrett går mandag og tirsdag.