Politifolk slår alarm - mange har utstedt begrensede politiattester uten anmerkninger til barnehageansatte, vel vitende om at vedkommende hadde alvorlige volds- og narkotikaovertredelser på samvittigheten.
Politifolk slår alarm - mange har utstedt begrensede politiattester uten anmerkninger til barnehageansatte, vel vitende om at vedkommende hadde alvorlige volds- og narkotikaovertredelser på samvittigheten.

Barnehager ansetter kriminelle

Narkomane voldsutøvere har fri tilgang til jobb i barnehager. Nå slår politiansatte alarm.

Publisert Sist oppdatert

I dag kreves det kun begrenset politiattest av søkere til stillinger i barnehager. Problemet er at en begrenset politiattest kun viser eventuelle sedelighetsforbrytelser søkeren er dømt for, og ingenting annet.

Flere politiansatte Politiforum har vært i kontakt med, mener ordningen har store mangler.

Mange har utstedt begrensede politiattester uten anmerkninger til barnehageansatte - vel vitende om at vedkommende hadde alvorlige volds- og narkotikaovertredelser på samvittigheten. Men dagens lovverk forhindrer de politiansatte fra å opplyse om disse overtredelsene.

– Spesielt en gang syntes jeg det var vanskelig å utstede en politiattest til en mann som skulle søke jobb i barnehage. Men jeg måtte forholde meg strengt til lovverket, og bekreftet at han ikke var straffedømt for sedelighetsovergrep, samtidig som jeg så at han var dømt for bruk og besittelse av narkotika i helt nye forhold. Men på attesten som vedkommende fikk med seg til bruk overfor barnehagen, så det ut som om rullebladet var rent, sier rådgiver Brit Brubak i Vestfold politidistrikt.

– Et vanskelig tema

Hun synes dette er et vanskelig tema, og ser poenget med at en person som har vært bruker av narkotika, og som har kommet seg ut av det, skal få en sjanse i arbeidslivet.

– Den gangen jeg reagerte, ringte jeg til barnehagen og presiserte at attesten kun gjaldt sedelighetsovertredelser, uten å si noe om hva vedkommende var straffet for. Det var så langt jeg kunne gå uten å bryte taushetsplikten, sier Brubak.

Hadde mannen imidlertid søkt jobb i barnevernet eller i et avlastningshjem, vaktselskap eller innfor sikkerhetsområdet på en flyplass, ville han blitt avkrevd en uttømmende politiattest.

Der ville alle straffbare forhold kommet fram - men en slik attest kreves altså ikke for barnehageansatte.

Eva Nylend i Hedmark politidistrikt.
Eva Nylend i Hedmark politidistrikt.

Førstekonsulent Eva Nylend ved Hedmark politidistrikt har også på grunn av lovverket vært nødt til å utstede «blanke» politiattester til kriminelle som skal arbeide i barnehager.

Hun har ansvaret for utstedelse av politiattester for hele politidistriktet, og har flere ganger sett tilfeller hvor kriminelle får med seg politiattester uten anmerkninger til bruk i forbindelse med arbeid i barnehage.

– Jeg synes det er både trist og skremmende at vi utsteder politiattester som ikke viser at vedkommende er dømt for vold mot familie eller andre, eller om vedkommende nylig er dømt for bruk og besittelse av narkotika. Jeg synes ikke det er moro å gi dem «blanke» attester, til tross for at de kan ha et langt strafferegister med et innhold jeg mener er upassende for folk som skal arbeide i en barnehage.

Nylend lurer på om barnehagestyrerne egentlig er klar over at politiattesten kun opplyser om sedelighetsovertredelser.

– Jeg tror nok at barnehageledelsen ofte ikke er klar over disse begrensningene når de ansetter folk. Hvis jeg skulle utstede en slik begrenset attest til en person som skulle arbeide i en barnehage der jeg selv hadde barn, og visste at vedkommende nylig var straffet for alvorlige volds- eller narkotikaovertredelser, hadde det selvfølgelig blitt vanskelig, sier hun.

Skremte ledere

Johan Eide er leder for Friggfeltet barnehage ved Marienlyst i Oslo. Han er krystallklar på hvilken bakrunn han mener er uakseptabel for ansatte i hans barnehage, hvor det går 140 barn.

– En som er straffet for seksuelle overgrep eller vold mot barn vil jeg ikke ansette, sier Eide.

Dagens begrensede politiattest avslører imidlertid ikke om søkeren er dømt for vold mot barn. Eide synes dette punktet burde vært med i en slik politiattest. Politiforum har også snakket med styrere i flere barnehager som ikke var klar over at det er en slik begrenset politiattest som utstedes for ansatte i barnehager. Flere synes dette virker skremmende.

Eide i Friggfeltet barnehage mener likevel ikke du nødvendigvis er ukvalifisert til å jobbe med barn selv om du er dømt for andre forhold enn seksuelle overgrep eller vold.

– Det er også mange som har gjort ting de ikke er straffet for. I barnehagen er det et så lite og tett miljø at vi raskt merker om det skulle være noe. I praksis har de nyansatte dessuten allerede begynt å jobbe før de kan få en politiattest – de må vise til en stillingsbekreftelse for å få attesten, sier Eide.

Klas Birkedal leder Sophies barnehage i Oslo. Med plass for 255 barn, er han ansvarlig for mange ansettelser. Han vet at politiattesten han får for nyansatte kun viser eventuelle seksualforbrytelser.

– Det er i utgangspunktet greit, mener han.

– Alle har en historie, men eventuelle voldsforbrytelser ville det vært nyttig å se. En oppdatert attest, for eksempel hvert tredje år, ville det vært fint å kunne få. En av utfordringene med dagens system, er at det tar så lang tid å få attesten. Jeg har opplevd å måtte vente mellom fire og seks uker.

Ulla Krantz, leder for Hallénparken barnehageenhet på Torshov, en større barnehage med 300 barn.

– Vi forholder oss bare til at det er intet å bemerke og vi er klar over at dette kun er i forhold til sedelighetsforbrytelser. Dilemmaet er at det mange ganger tar flere uker for vikarer å få attesten etter at de har bestilt den. Fast ansatte som har vært gjennom en ansettelsesprosess, har som regel fått ordnet politiattesten og kan fremvise den ved første arbeidsdag, sier Krantz.

At en slik begrenset attest kan skjule andre lovbrudd, ser hun imidlertid ikke som et problem.

– Jeg ansetter ingen i barnehagen uten å ha gjennomført et grundig intervju og sjekket referanser. Som leder er jeg opptatt av søkerens holdninger og hvorfor de ønsker å jobbe med barn. Vi jobber tett innpå hverandre, så vi ser hvordan andre møter barna, sier Krantz.

Barnehage i Oslo.
Barnehage i Oslo.

Hun har heller ikke hørt om tilfeller der dette har skapt problemer.

Krever yrkesforbud

Tidligere i år la Kunnskapsdepartementet ut et forslag til endring av barnehageloven på høring, noe som blant annet omfattet endring av reglene for politiattester for barnehageansatte.

I sin høringsuttalelse, krever Private Barnehagers Landsforbund (PBL) at det innføres et absolutt yrkesforbud for personer som har begått voldsovertredelser, samt bruk og besittelse av narkotika.

I høringsuttalelsen skriver forbundet blant annet:

«Personer som har begått denne typen voldshandlinger, vil kunne ha lavere terskel for å bruke vold også overfor barn i situasjoner hvor personen blir presset eller stresset. Dette gjelder spesielt i de situasjoner hvor nettopp den straffbare volden har vært utøvet mot barn. Press og stressituasjoner forekommer relativt ofte i en barnehagehverdag hvor de voksne skal ivareta ulike barn med ulike behov og utfordringer. Barnehageansatte må derfor kunne takle slike situasjoner, og møte barna med omsorg, og trygg og god grensesetting. Barn i barnehage er på grunn av sin lave alder, svær sårbare, og har behov for stabile og trygge voksenpersoner rundt seg.»

Videre bemerker PBL også at personer som er avhengige av narkotika «er ikke egnet til å ta vare på små barn».

PBL mener hensynet til barna i barnehage må veie tyngre enn retten en person har til fritt å velge yrke. I tillegg mener forbundet at det burde innføres minstekrav om botid i Norge for utlendinger som ikke kan fremlegge tilfredsstillende politiattest, slik at de kan godtgjøre skikkethet for å jobbe i barnehager på linje med hva som gjelder for nordmenn.