Barn i faresonen blir forsømt

Geir Nerland anslår at det per i dag er rundt 50 barn somfrekventerer belastede miljøer rundt Oslo S.

Publisert Sist oppdatert

UNGE I FARESONEN: – Vi vet mye om barn og unge som er på vei ut i uføret, sier Geir Nerland (foto: Sidsel Valum).

– Vi har ikke gode nok systemer til å fange opp barn og ungesom er på vei ut i rusmisbruk og vanekriminalitet, sier politiførstebetjentGeir Nerland, som leder prosjektet Gatepatruljen ved Grønland politistasjon.

Gatepatruljen hører under Grønland politistasjon, og harsiden starten på pilotprosjektet 1. januar 2005 jobbet med målrettet innsatsfor å bekjempe kriminalitet begått av og mot barn og unge under 18 år.

– Vi vet mye om barn og unge som er på vei ut i uføret, menmangler gode nok systemer til å forhindre at de blir fremtidige vanekriminelleeller rusbrukere. Vi har en systemsvikt per i dag, sier Geir Nerland.

Patruljen overvåker de sentrumsnære områder i Oslo, herunderSkippergata og rusmiljøet langs Akerselva, og følger med barn som trekkes hit.De våger seg sjelden fysisk helt inn i gjengene som ferdes her, men trekker iutkanten av miljøet.

Geir Nerland anslår at det per i dag er rundt 50 barn somfrekventerer belastede miljøer rundt Oslo S. De kommer fra flere bydeler iOslo, og mange tar turen fra andre deler av landet. Svært få av dem hørerhjemme innen kretsen til Grønland politistasjon.

Henlegger saker

Gatepatruljen har blant annet jobbet aktivt for å etablereet godt tverretatlig samarbeid. Den har vært pådriver for å etablere en ordningfor frivillig urinprøvetaking i alle bydeler som tilhører Grønlandpolitistasjon. Etter å ha ledet prosjektet i to år, har Geir Nerland ogmedarbeiderne hans fått kunnskap om hva som nytter og hva som svikter iarbeidet for å hindre at barn og unge kommer inn i rusmisbruk ellervanekriminalitet.

– Vi opplever stadig at barn og unge ikke får den nødvendigeoppfølgingen de trenger, sier Geir Nerland. Han viser til at 52 prosent av allemeldinger fra Gatepatruljen til barnevernet om barn som ruser seg blir henlagt.Ett av problemene mener han er tolkningen av taushetsreglene.

– Vi opplever at det ikke alltid er en lik tolkning. Vimener at barnevernet bør kunne gi noe informasjon tilbake. Vi har ikke gode noksystemer i dag for å samle informasjon om barn som har det vanskelig, sier han.

Som eksempel nevner han at Gatepatruljen et halvt årtidligere plukket opp ei 14 år gammel jente som ruset seg. Hun kom utenbys fra,og hadde et hjem med foresatte som brydde seg. Etter den tid har hun tattsteget videre og begynt å ruse seg på amfetamin.

– Hvorfor greide vi ikke å stoppe henne? Når vi har fåttopplysninger om at barn ruser seg, så må det iverksettes tiltak, sier han.

Han og medarbeiderne ser også jevnlig konsekvensene av atdet mangler institusjoner som hindrer tilbakefall hos barn som har blittpågrepet. Alternativet til fengsel er i dag tvangsvedtak i barnevernet.

– I praksis betyr det ofte at de får komme og gå som de vil,selv om de har en adferd som er til fare for seg selv eller andre.

-

Ønsker alternativer

til fengsel for barn

– Utvalget regjeringen nå skal sette ned må se på omsamarbeidet mellom politiet og barnevernet er bra nok for å ta hånd om barn somkommer inn i rus og alvorlig kriminalitet, sier Hilde Magnussen Lydvo.

– Barn hører ikke hjemme i fengsel. Det er på høy tid åfinne alternativer som gjør at barn ikke havner i politiets varetekt eller ifengsel, sier hun.

– I forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding 20 hardet vært hevdet at regjeringen ønsker å snikinnføre heving av den kriminellelavalder?

– Nei, det er ikke riktig. Den kriminelle lavalder står vedlag, og er fortsatt 15 år, sier Hilde Magnussen Lydvo.

Hun har forståelse for at Gatepatruljen i Oslo i dag noenganger kommer til kort på grunn av mangelfullt samarbeid med barnevernet i sineforsøk på å fange opp unge som blir involvert i rus eller vanekriminalitet. Hunmener samarbeidet mellom politi og barnevern må bli ett av spørsmålene utvalgetregjeringen skal sette ned må utrede.

– Jeg kunne også ønske at barne- og familieminister KaritaBekkemellem jobbet mer med barnevernet, og løftet barnevernet opp til etvirkelig satsingsområde, sier Hilde Magnusson Lydvo. Hun roser satsingen til Gatepatruljen,som fanger opp barn i faresonen i sentrum av Oslo.

Utvalg skal utrede alternative straffereaksjoner

Stortinget behandlet 18. desember 2006 stortingsmelding nr.20 ”Alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere”. Det sentrale istortingsmeldingen er at regjeringen vil utvikle formålstjenligestraffereaksjoner for personer som er under 18 år. Stortinget vedtok å beregjeringen nedsette et utvalg for å utrede alternative straffereaksjoner forbarn mellom 15 og 18 år. Justisdepartementet er nå i ferd med å opprette mandattil utvalget, som skal ha en bred sammensetning. Det vil bestå av blant annetrepresentanter fra politiet og barnevernet. Det ventes at utvalget begynnersitt arbeid i løpet av sommeren. Arbeidet til utvalget skal avsluttes innendenne stortingsperioden (2005 – 2009).