Arrestforvarerne blir satset på

Du har neppe sett et slikt bilde før.

Publisert Sist oppdatert

Blodig alvor. Her tar arrestforvarerVivian Matre blodprøve som sparer politidistriktet for tusenvis av kroner iåret (foto: Thomas Berg).

Politiet i Haugesund har gått nye veier for å gjøretilværelsen og arbeidssituasjonen til arrestforvarerne mer interessante ogspennende.

Mens andre arrestforvarere i Norge stort sett forholder segtil arresten, har arrestforvarerne i Haugesund langt flere gjøremål.

- Hvis jeg bare skulle jobbet som arrestforvarer, hadde jegaldri tatt denne jobben, sier Zoltan Melcher, og får støtte av Vivian Matre ogBjørnar Sander Nilsen.

Melcher har tidligere mange år bak seg som fengselsbetjent,og i dag er 20 prosent av stillingen hans øremerket hjelpeinstruktør forpolitihundeekvipasjene i distriktet.

Varierte arbeidsoppgaver

Her er lista over hvilke arbeidsoppgaver arrestforvarernehar:

Arrestforvarer

Operasjonssentralen

Skranke

Fremstilling

Transport

Sentralbord

Signalering

Inn/ut av Schengen (sjekke mannskapslister, føre i COSS)

Utfylling av nødpass

Passkontroll ved behov

Egenanmeldelser

Registrere egenanmeldelser

I tillegg er det flere av arrestforvarerne som har bakgrunnsom sykepleiere, og dermed også tar blodprøver.

- Jeg har ikke oversikt over hvor mange blodprøver jeg tar imåneden, men noen blir det. Selvsagt er dette en måte for politiet å sparepenger på. I tillegg er det meget tidsbesparende at jeg kan ta blodprøveristedenfor at patruljen må reise opp på sykehuset og stå lenge i kø for å kommeinn, påpeker Vivian Matre, som får et ekstra lønnstrinn som et resultat av athun er utdannet sykepleier og dermed kan ta blodprøver i forbindelse medpromillesaker.

En ressurs

Politiforum har vært i kontakt med flere av arrestforvarernei Haugesund, og alle føler at de er en ressurs på arbeidsplassen og at de ergodt inkludert.

- I startfasen var det mange som lurte på hvordan det skullegå at arrestforvarerne skulle inn i hjertet av politiet, nemligoperasjonssentralen. Heldigvis fikk vi opplæring og kurs som har gjort at vikan utføre en like god jobb på operasjonssentralen som politiutdannede. Iutgangspunktet var stillingene tiltenkt politifolk, men når det blearrestforvarere som fikk disse oppgavene, har det i ettertid vist seg å være engod løsning, sier Zoltan Melcher.

Flere av arrestforvarerne i Haugesund har lang erfaring fraarbeidslivet før de begynner i arresten. Bjørnar Sander Nilsen har blant annetbefalsutdanning fra Heimevernet, røykdykkerutdannelse, lang erfaring medanatomi- og fysiologi-fag, psykiatribakgrunn samt at han har jobbet sommiljøterapeut.

Det samlede synet vi og politiutdannede har tilsammen, girflere måter og se an enkelte situasjoner på og som igjen fører til godeløsninger gjennom sammarbeid. Min klare oppfordring til andre politidistrikt,er å følge modellen fra Haugesund for arrestforvarere. På den måten blirarbeidsdagene langt mer interessant enn for en «vanlig» arrestforvarer, sierBjørnar Sander Nilsen.

Leder for felles operativ enhet i Haugesund, Odd MagneHaavesen, mener at bruken av arrestforvarere på operasjonssentralen har gittpolitiet et løft.

- For osshar det bare vært fordeler med denne modellen.Løsningen har svart til forventningene og vel så det, sier Odd Magne Haavesen.

I dag er Haugaland og Sunnhordland det eneste distriktet ilandet, ifølge Haavesen, som har innført flerbruks-varinten av arrestforvarere.Han er ikke i tvil om at andre distrikter i landet bør følgeHaugesundsmodellen.

- På denne måten får vi inn personer med en annenyrkeserfaring som kan tilby noe politiet ikke har til daglig. Dette er selvsagtogså veldig positivt for miljøet, sier Haavesen, som også legger til at det eren økonomisk gevinst inne i bildet.

-Ved å få inn personer med bakgrunn som sykepleiere, kan viblant annet bruke de til å ta blodprøver. I mine øyne er dette en effektiv brukav personell, konkluderer Haavesen.

I dag er det ansatt sju arrestforvarere i Haugesund.