Frykter dårligere kunnskap om utlendingsmiljøene

Politiet vil miste muligheter til å oppklare straffesaker og bekjempe organisert kriminalitet dersom utlendingsforvaltningen overføres til UDI.

Publisert Sist oppdatert

Det mener medlemmene av Politiets Fellesforbund (PF). PF har derfor i brevs form sendt bekymringene om det såkalte «førstelinjeprosjektet» til justisminister Knut Storberget.

Førstelinjeprosjektet går ut på å overføre ansvaret for behandling av utlendingssaker, unntatt asylsaker og utvisningssaker, fra politiet til Utlendingsdirektoratet (UDI). (se faktaboks)

Om, og eventuelt når dette skal skje, er en politisk beslutning som trolig vil taes inneværende år.

PF-notatet legger vekt på at organisert innvandring, falske dokumenter, proforma ekteskap og menneskehandel er områder hvor det behov for styrket kommunikasjon mellom utlendingsforvaltningen og politiet for øvrig.

«I de tilfeller der utlendingssaker kan kobles til organisert kriminalitet, er det avgjørende at de enhetene i politiet som skal etterforske straffesakene har høy kunnskap også om forvaltningssakene. Dette krever god kommunikasjon og samhandling, noe som er vesentlig enklere internt enn ved at saken overflyttes til en ekstern etat, heter det i notatet.»

-Kildene i Utlendingsmiljøet vil tørke ut

De får støtte av politiinspektør Leif Ole Topnes. Han har ansvar for utlendingssaksbehandling i Rogaland politidistrikt.

- Gjennom den uformelle kontakten vi har med utlendingsmiljøet i dag gjennom saksbehandlingen, får vi inn svært mange tips om kriminalitet. Jeg frykter at når dette kontaktpunktet forsvinner så vil kildene i utlendingsmiljøet tørke ut, sier Topnes som fortsetter:

- Vi opplever ofte at utlendingsseksjonens personkunnskap, erfaring og tilgang til generell informasjon fra utlendingsmiljøet bidrar sterkt når det gjelder etterforskingen av en kriminalsak. I tillegg skjer det også ofte at kriminelle forhold får konsekvenser for en oppholdstillatelse. Dersom vi for eksempel gjentatte ganger drar ut på husbråk hos noen som har fått familieinnvandringstillatelse, kan vi undersøke nærmere om det er et proforma ekteskap. Jeg frykter flyten av informasjon mellom forvaltningsleddet og etterforskerne vil forsvinne dersom vi må kommunisere på tvers av etater. Ulike taushetspliktregler kan også gjøre slik samhandling vanskelig, sier Topnes.

Det kommer til å være forvaltningsloven som regulerer utveksling av informasjon mellom etatene. Forvaltningsloven gir ikke den samme vide adgangen til utveksling av taushetsbelagte opplysninger som politiloven og straffeprosessloven gjør.

Vil ivareta politiets behov for informasjon

Elisabeth Tombre Nergaard, prosjektleder og ansvarlig for Justisdepartementet sin oppfølging av førstelinjeprosjektet, tror imidlertid ikke politiet vil gå glipp av vesentlig informasjon ved en overflytting av ansvar.

- Det man stort sett får tips om i førstelinjen er brudd på utlendingsloven. Dette blir da noe UDI må følge opp i forhold til tillatelsen. Dersom det er tips om straffbare forhold, som falsk identitet, falske dokumenter eller at folk ikke bor sammen, så kan UDI anmelde dette til politiet, akkurat som NAV kan anmelde at folk mottar trygd samtidig som de jobber, sier Neergaard som legger til:

- For Justisdepartementet vil det være viktig at politiets behov for informasjon ivaretas dersom det besluttes at førstelinjen overføres til UDI. Vi jobber nå med løsninger for hvordan en slik ivaretakelse kan skje, avslutter Neergaard.