Feltinspektørtjenesten på Svalbard sikret

Justisminister Knut Storberget styrker bemanning til Sysselmannen på Svalbard umiddelbart.

Publisert Sist oppdatert

I mars i år skrev Politiforum at det for føste gang på 15 år ikke kom til å være plassert politimyndighet ute i felten på Svalbard. Sysselmann Per Sefland uttalte følgende til Politiforum:

- Dette er beklagelige konsekvenser av budsjettsituasjonen. Budsjettet for 2009 var i reelle tall så beskjedent at jeg var tvunget til å gå drastisk til verks. Jeg erkjenner at synliggjøringen av norsk myndighet på Svalbard nå blir svekket, men vi vil forsøke å kompensere med å være til stede innenfor de budsjettrammer vi har.

Nå kan det virke som Sefland blir hørt. Til Politiforum bekrefter justisminister Knut Storberget at regjeringen vil styrke bemanningen til Sysselmannen på Svalbard.

- Det er riktig at vi vil øke bemanningen på Svalbard, men jeg kan ikke gå i detalj på hvor mange stillinger det er snakk om. Svalbardmeldingen er veldig tydelig på at det trengs en strykning av situasjonen hos Sysselmannen. Så denne meldingen er som en klar marsordre å regne, sier Knut Storberget til Politiforum.

Regjeringen har bevilget 1,4 millioner kroner for å kunne sikre feltinspektørtjeneste på Svalbard i 2009. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 1 million kroner til å utbedre Sysselmannboligen.

Sysselmann Per Sefland er begeistret for justisministerens offensive holdning,

- Jeg kan bekrefte at justisministeren hadde med seg gode nyheter på et besøk her for noen dager siden. Resultatet er at vi umiddelbart kommer til å sette sammen et team på anslagsvis fire personer slik at vi kan få gjennomført feltinspektørtjeneste allerede nå i sommer. I praksis betyr dette at vi har blitt hørt og at regjeringen viser at de fortsatt ønsker å satse på Svalbard, noe som også kommer tydelig frem i Svalbardmeldingen. Dessuten er dette et tegn på at regjeringen prioriterer våre arbeidsoppgaver høyt, sier Per Sefland fornøyd.

Flere oppgaver

I Svalbardmeldigen står det at det i fjor sommer ble foretatt en organisasjonsgjennomgang for å dokumentere Sysselmannens oppgaver, og de ressurser og den kompetanse organisasjonen har tilgjengelig for å løse disse. Det ble dessuten evaluert hvorvidt dagens organisering er tilpasset Sysselmannens oppgaver og mål. Konklusjonen var at dagens organisering bidrar til å sikre den forvaltning som Sysselmannen utøver.

Videre heter det i meldingen at gjennomgangen viste at den økte oppmerksomheten mot Svalbard og nordområdene generelt, befolkningsøkningen i Longyearbyen og en utvikling der stadig flere lover gis anvendelse på øygruppen, har bidratt til en betydelig økning i Sysselmannens oppgaver både i omfang og kompleksitet. Videre er det et stort spenn av ulike ansvarsområder som er tillagt Sysselmannen, noe som utfordrer organisasjonen både med hensyn til ressursbruk, prioriteringer, intern samhandling og arbeidsfordeling.

- I lys av ovennevnte er det viktig å videreutvikle Sysselmannen på Svalbard for å kunne møte det ambisjonsnivået norske myndigheter har til lokal forvaltning og myndighetsutøvelse, sier Knut Storberget, og legger til:

– Det russiske lasteskipet som grunnstøtte ved Bjørnøya nylig, synliggjør med all tydelighet hvor viktig feltinspektørtjenesten er, sier justisminister Knut Storberget.

Tilpasning

1. juli 2007 ble politiets beredskaps­system innført på Svalbard. Dette har medført at alle politidistriktene på fastlandet er i ferd med å gjennomgå og tilpasse sine beredskapsplanverk til den nye nasjonale malen. Knut Storberget trekker frem at med rolle som både fylkesmann og politimester, vil Sysselmannen på Svalbard benytte seg av dette konseptet der det vil falle naturlig, og dessuten legge til grunn hva som er praktisk og fornuftig ut i fra de spesielle forholdene som råder på øygruppen.