Sløst bort millioner på leilighets­sommel

Nå forsvinner tilbudet om billige leiligheter til politifolk i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

I flere tiår har Oslo politidistrikt administrert utleie av Justisdepartementets15 leiligheter i Rådyrveien i Oslo. Manglende vedlikehold har ført til at leilighetene er i så dårlig forfatning at flere er ubeboelige og må pusses opp for millionbeløp.

Oslo politidistrikt administrerer utleie av 15 leiligheter i et borettslag i Oslo. Disse leies ut til politidistriktets ansatte for en tidsbegrenset periode. Leilighetene har siden innflytting i 1954 vært eid av Justisdepartementet.

Politiforum er kjent med at flere av leilighetene de siste årene har stått tomme. I 2008 gjaldt dette fem av leilighetene. Hovedårsaken skyldes blant annet at enkelte av leilighetene er dokumentert å være helsefarlige og dermed ubeboelige.

Allerede 28. august 2005 kom det brev fra Oslo politidistrikt til Politidirektoratet hvor temaet var salg av én av leilighetene. Hensikten med salget var at salgsinntektene skulle finansiere vedlikeholdet og oppgraderingen av de 14 andre leilighetene. Det var avsatt et vedlikeholdsfond, som den gang var på 250.000 kroner. Problemet var at fondet var for lite til å finansiere den nødvendige oppussingen som leilighetene trengte.

Ett år

Slik Politiforum tolker saken har verken POD eller Justisdepartementet evnet å fange opp saken på en tilfredsstillende måte og dermed har leilighetene forfalt enda mer.

- Vi har meldt fra til Politidirektoratet og Justisdepartementet at det er trengs vedlikehold av leilighetene. Det sier seg selv at vi ikke kan selge noen leiligheter som ikke er våre og som vi ikke eier. Derfor mener jeg Oslo politidistrikt har håndtert saken på en ryddig og uproblematisk måte, sier administrasjonssjef Åge Sandvik.

- Men hvorfor har ikke dere tatt kontakt med POD eller Justisdepartementet når dette har dratt ut i tid?

- Vi må forholde oss til de tilbakemeldingene vi får fra våre oppdragsgivere. Vi har gjort vårt da vi sendte brevet hvor vi anbefalte salg, svarer Sandvik.

Politiforum vet at det tok over ett år før Politidirektoratet svarte på brevet fra Oslo politidistrikt. 26. september 2006 skrev POD følgende:

- Politidirektoratet vurderer på bakgrunn av ovennevnte (brev fra Oslo pd, red. anmk.)å fremme forslag overfor Justisdepartementet om å avvikle ordningen og anbefale at de selger leilighetene, da vi har merket oss at Justisdepartementet står som eier av leilighetene.

Brevet fra POD avsluttes med følgende:

- Før vi tar endelig stilling til om vi skal fremme forslaget ber vi om en eventuell nærmere begrunnelse for å fortsette ordningen.

Uten styring

Nå har også Riksrevisjonen fattet interesse for leilighetene. Riksrevisjonen mottok kopi av brev fra Oslo politidistrikt til POD 12. januar 2007 - nesten fire måneder etter POD skrev sitt brev. I dette brevet fremkommer det at Oslo vil beholde boligene, men ønsker å selge én av leilighetene for å finansiere oppussingen av de boligene som har mest behov for rehabilitering.

Politidirektoratet skriver i sitt svarbrev 20. mars 2009 til Riksrevisjonen følgende:

- Etter vår oppfatning ga ikke brevet (fra Oslo pd. red anmk.) nye opplysninger som gjorde det aktuelt å fremme saken for Justisdepartementet på nytt. Oslo politidistrikt ble orientert om vårt standpunkt på telefon og anmodet om å begrunne behovet ytterligere. Saken ble ikke fulgt opp skriftlig fra vår side og saksgangen stoppet opp.

Politidirektoratet innrømmer også i det samme brevet at det ikke har vært aktivitet knyttet til saken fra PODs side siden våren 2007.

- Har Politidirektoratet drøftet salg av leilighetene med Justisdepartementet?

- Det har ikke vært kontakt med Justisdepartementet om saken siden desember 2005, skriver avdelingsdirektør Arnt Inge Rolland i Politidirektoratet.

- Hvorfor?

- Justisdepartementet er eier av leilighetene. Oslo politidistrikt har blitt bedt om å fremskaffe dokumentasjon (2005), og vi har enda ikke mottatt en slik dokumentasjon fra dem. Det har med andre ord ikke vært grunnlag for å ta saken opp med Justisdepartementet på nytt, mener Rolland.

- Hva synes Politidirektoratet om forvaltingen av denne saken?

- Vi skulle selvsagt ønsket at denne saken hadde funnet en løsning på et tidligere tidspunkt, men vi er tilfreds med at departementet i Prop 1 S for 2009- 2010 har orientert om at leilighetene skal selges. Oslo politidistrikt har fått økt sin budsjettramme for 2010 i samsvar med de forventede salgsinntekter, svarer Rolland.

- Har POD tatt nok ansvar i denne saken?

- Oslo politidistrikt har disponert leiligheten i Rådyrveien siden 1950-tallet. Justisdepartementet står og har hele tiden stått som eier. POD har i utgangspunktet ingen aktiv rolle i forvaltningen av leilighetene. Vi ga tidlig uttrykk for at politiet, som andre offentlige etater, bør avvikle tjeneste­boligordninger. Vi har samtidig arbeid­et for at utgiftene bundet til leilig­hetene må kunne disponeres til andre viktigere oppgaver. Det samme gjelder inntekter ved salg av leilighetene, påpeker Rolland.

- Er det uheldig at 15 leiligheter forfaller fordi ingen evner å fange opp problemet?

- Oslo politidistrikt har ikke funnet det riktig å disponere midler fra eget budsjett til å pusse opp leilighetene, svarer Rolland.

Tungsolgt

Politiforum har vært i kontakt med flere eiendomsmeglere som er godt kjent i området i og rundt Rådyrveien. Prisantydningen på en leilighet med «normal standard» på rundt 30 kvadrat ligger i underkant av én million kroner i dagens marked. I gullåret 2006 ble leiligheter i dette området solgt mer enn 100.000 kroner over takst, ifølge flere eiendomsmeglere Politiforum har snakket med.

Hva prisen for et oppussingsobjekt alla det Oslo politidistrikt i dag leier ut i Rådyrveien, er mer usikkert. Eiendomsmeglere sier at leiligheter i dette området er vanskelig å selge slik markedet er i dag.

Justisdepartementet beklager

Justisdepartementet innrømmer at saken har tatt for lang ting. Det bekrefter avdelingsdirektør i Politiavdelingen, Evelyn Skarnes i en e-post til Politiforum.

- Hvordan ser Justisdepartementet på måten denne saken er håndtert på?

- Vi beklager at det har tatt så vidt lang tid å fatte en avgjørelse i saken. Beslutningen om salg kunne ha vært foretatt tidligere, sier Evelyn Skarnes

- Er dette god forvaltning?

- Det er knyttet utfordringer til å administrere boliger til utleie til ansatte. Budsjettet er ikke ment å dekke utgifter til vedlikehold av leiligheter som benyttes av ansatte i distriktet. Det kan derfor være vanskelig å opprettholde en ønsket standard. Av denne grunn er det riktig å avvikle slike ordninger.

- Hvem har ansvaret for at leilighetene har forfalt?

- Justisdepartementet som står som eier av disse leilighetene. Oslo politidistrikt har hatt ansvar for drift og utleie, svarer Skarnes.

Ifølge Skarnes var det et møte mellom Politidirektoratet og Justisdepartementet 16.desember 2005.

- Justisdepartementet ba i møtet om en nærmere begrunnelse for behovet for leilighetene før vi kunne ta stilling til salg av en leilig­het. I brev av 30. april 2009 ba Politidirektoratet om at leilighetene ble solgt. Justisdepartementet var enig med Politi­direktoratet om at leilighetene burde selges, da det ikke foreligger spesielle grunner for at Oslo politidistrikt skulle administrere en utleieordning. I budsjettforslaget for 2010 er salg av leiligheter i Oslo politidistrikt budsjettert og omtalt. Justisdepartementet vil i tildelingsbrevet til Politidirektoratet for 2010 be om at salg blir foretatt, utdyper Skarnes.

- Våknet opp med hodepine

Mugg, råte og dårlig inneklima. Slik karakteriserer politifolkene som bor eller har bodd i leilighetene i Rådyrveien - eller Råttereiret som de også blir kalt.

Politiforum har vært i kontakt med flere nåværende og tidligere beboere av leilighetene i Rådyrveien. Gjennomgangstonen er stort sett den samme - leilighetene holder ikke god nok standard og flere av dem er gjennomsyret og fukt og råte.

- Jeg valgte å flytte ut av fordi leiligheten bar preg av mugglukt og badet hadde både råte- og kraftige fuktskader. Inneklimaet var så dårlig at jeg sov dårlig om natten og våknet opp med hodepine neste dag, sier en av politimennene som har bodd i en av leilighetene det siste året.

Politimannen mener at standarden på hans leilighet var så dårlig at det rett og slett var helseskadelig å fortsette å bo der. Derfor valgte han nylig å flytte ut og kjøpe egen leilighet.

En annen person som har bodd i leilighetene sier følgende om standarden:

- Merkelig at de ikke klarer å ta vare på leilighetene, spesielt med tanke på hvor viktig det er for å beholde arbeidskraften i Oslo. Standarden var så dårlig at jeg ikke ville tatt med hunden min dit en gang.

- Jeg tok med kona til leiligheten et par ganger. Hun var ikke direkte imponert for å si det sånn, sier en annen politimann som kun bruke leiligheten som «pendlerleilighet».

Politiforum har vært på befaring i noen av «verstingleilighetene» og det er rett og slett skremmende å se hvor ille enkelte av boligene er.

Men leieprisen er det lite å si noe på. For 2200 kroner per måned får man en ett roms leilighet med kjøkken, bad og stue. Man skal lete lenge etter et billigere og mer gunstig boalternativ i hovedstaden. Men det blir det altså nå slutt på.