Nytt kommunekart stikker kjepper i hjulene for nye Politi-Norge

Flere politidistriktgrenser må endres som følge av nye kommunesammenslåinger.

«I dag er det nye kartet for politi-Norge ferdig tegnet», skriver Justis- og beredskapsdepartementet på sine nettsider i mai 2017

Departementet hadde behandlet en rekke klager om endringer av tjenestesteder i de nye politidistriktene. Vedtaket var endelig.

Kun ni måneder senere i februar 2018, er ikke dette tilfellet likevel. Årsaken er at flere nye kommunesammenslåinger berører politiets lokale struktur. Flere steder dekker ikke det nye tjenestestedet hele den nye kommunen, noe som er i strid med politiloven §16 og §17 hvor politidistriktene skal dekke hele kommuner.

Totalt er det snakk om nye 17 kommunesammenslåinger, som rammer 29 tjenesteenheter i ti politidistrikter. 

Det er kun Finnmark politidistrikt og Innlandet politidistrikt som får stå uberørt.

Politimester ønsker ny beslutning

Nå har politimesteren i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal tatt til orde for at det må gjøres en ny beslutning om det nye Politi-Norge. 

– Det er viktig for oss å ha sammenfallende grenser mellom kommuner og tjenestesteder av hensyn til blant annet politirådssamarbeidet. Når den nye beslutningen foreligger vil vi ta initiativ overfor de berørte kommunene om å starte prosessen, sier han til Politiforum.

Hasseldal får langt på vei støtte fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet. Han reagerer sterkt, og har tatt opp problemstillingen i Stortingets Spørretime.

Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet skylder på dårlig politisk håndverk av regjeringen.

– Det er helt åpenbart at dette er elendig politisk håndverk og elendig planlegging, og det er én og samme regjering som har fått til dette. Som om ikke politireformen fører til mye usikkerhet og bråk fra før. Nå har jo både ansatte og befolkningen begynt å tilpasse seg den nye hverdagen, men så blir det en runde til. Dette vil skape enda mer usikkerhet og ramme både ansatte og befolkningen nok en gang.

– Ny runde med usikkerhet

Stortingsrepresentanten fra Akershus trekker fram et eksempel fra sitt distrikt, hvor Fet kommune i fjor klaget på at de skulle bli underlagt Aurskog-Høland lensmannsdistrikt med lensmannskontor på Bjørkelangen.

Fet kommune ønsket heller å bli underlagt Skedsmo politistasjonsdistrikt med politistasjon på Lillestrøm, men ble ikke hørt. 

Beslutningen fra Politidirektoratet ble stående, noe som også er i tråd med Justisdepartementets vedtak - et vedtak som var endelig og kunne ikke påklages

Men på samme tidspunkt fremmer regjeringen forslag om tvangssammenslåing mellom Fet, Sørum og Skedsmo.  To uker senere blir disse tre kommunene til én.

Dette betyr, slik det er per nå, at ett lensmannskontor ikke dekker hele den nye kommunen. Grensen mellom Aurskog-Høland lensmannsdistrikt og Skedsmo politistasjonsdistrikt Går altså tvers gjennom den nye kommunen.

Gjelsvik er frustrert over at regjeringen har satt i gang to så store reformer på samme tidspunkt, og at de ikke har tatt innover seg konsekvensene.

– Dette er uholdbart. I en så stor omorganiseringsprosess som politiet står overfor er vi helt avhengig av å ha velfungerende tjenestesteder. Jeg snakker stadig vekk med politifolk, og jeg frykter at mange kommer til å si opp politijobben og finne seg noe annet. De står i en kontinuerlig omorganiseringsprosess, mens politiet er tappet både for penger og ansatte.

Tilbake til start

Arbeiderparti-ordfører i Fet kommune, John Harry Skoglund er oppgitt over at de nok en gang må i gang med ny inndelingsprosess.

Ordfører i Fet kommune, John Harry Skoglund (Ap) er oppgitt over prosessen.

– Dette er jo helt håpløst, sier han til Politiforum.

– Vi har hele tiden vært imot den nye inndelingen i politireformen, og etter sammenslåingen av kommunene ble jo dette enda tydeligere. Nå må vi se på inndelingen på nytt.

Sammen med de andre ordførerne i Skedsmo og Sørum har de sendt en henvendelse til Politidirektoratet og Øst politidistrikt.

– Det at én kommune skal være delt mellom to ulike tjenesteenheter er unaturlig, og det vil være uheldig for en sammenslåingsprosess som skal skape en felles kommune. Dersom den nye kommunen skal måtte forholde seg til to ulike tjenesteenheter vil det bli veldig ressurskrevende og lite effektivt både for politiet og kommunen, sier Skoglund.

Derfor ber de om at den nye kommunen blir underlagt Skedsmo politistasjonsdistrikt med politistasjon på Lillestrøm - nettopp slik Fet kommune ønsket i utgangspunktet, men som ble avslått av både Justisdepartementet og Politidirektoratet.

Arbeiderparti-ordføreren har rykket tilbake til start.

Full stans

Politimesteren i Øst har nå stanset arbeidet med den videre utvidelsen av lensmannskontoret på Bjørkelangen.

STOPP: Steven Hasseldal, politimester i Øst politidistrikt, har nå stanset den videre utvidelsen av lensmannskontoret på Bjørkelangen. I hans distrikt er det to tjenesteenheter som er berørt; Aurskog-Høland lensmannsdistrikt og Skedsmo politistasjonsdistrikt.

– Vi avventer fortsatt avklaring om hvilke krav som stilles til prosess knyttet til justering av tjenesteenheter som følge av kommunereformen. Merk at antall tjenestesteder skal bestå.

– Hva synes du om prosessen. Har den vært uryddig?

– Vi opplever prosessen som ryddig. Dersom man skulle ventet med politireformen til kommunestrukturen var endelig, ville man i realiteten ha satt politireformen på vent i mange år. Da er det bedre å ta nødvendige justeringer i ettertid.

Gjelsvik er av en helt annen oppfatning.

– Senterpartiet har flere ganger tidligere påpekt at den nye politistrukturen er ulogisk, uten at regjeringen har vist noen vilje til å lytte. Nå setter man fremtiden til lensmannskontoret på Bjørkelangen i spill igjen og resultat vil kunne bli ytterligere sentralisering. 

Senterparti ønsker vil nå fremme forslag i Stortinget og vil med det sørge for at inndelingen av politidistriktgrensene må behandles politisk.

– Dette skal jeg konfrontere Listhaug med. Det holder ikke mål at en ny og så omfattende prosess skal ligge hos Politidirektoratet. Vi forventer at dette blir behandlet politisk og at dette bringes inn til Stortinget. Da politireformen ble vedtatt i 2015 ble det lagt tydelige rammer for tjenestestedene, og dette må følges opp.

– Skal ha gode prosesser med kommunene

HOS POD: Justisdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag om å komme med forslag til nye politidistriktsgrenser - med bakgrunn i lokale prosesser og anbefalinger fra politimestrene.

Justisminister, Sylvi Listhaug er uenig og tilbakeviser kritikken.

– Dette er tvert imot et eksempel på godt politisk håndverk og evne til å ha flere tanker i hodet samtidig. Stortingets vedtak om kommunereformen fører til at antallet kommuner blir redusert fra 1. januar 2020.

Nå skal Politidirektoratet (POD) gå gjennom de nye inndelingene med bakgrunn i lokale prosesser og anbefalinger fra politimestrene.

– Departementet har gitt POD i oppdrag å komme med et forslag til justerte politidistriktsgrenser, slik at politidistriktene omfatter hele kommuner som nå. POD og politidistriktene skal ha gode prosesser opp mot kommunene som er berørt.

Det jobbes med en nærmere beskrivelse av hvordan dette arbeidet skal foregå, men trolig vil det nye kartet over politi-Norge stå klart i løpet av 2018.

I førsteomgang har Politidirektoratet startet høringsprosess for fire kommuner med høringsfrist 1. mai. Dette gjelder nye Asker kommune, Volda kommune, Heim kommune og Tjeldsund kommune.

Videre viser Listhaug til tidligere justisminister Amundsens svar da Gjelsvik tok opp saken i Spørretimen før jul:

«Jeg vil presisere at beslutningen om 225 tjenestesteder ligger fast og at det skal foretas en evaluering av tjenestestrukturen fire år etter at denne er gjort gjeldende, i henhold til forliket på Stortinget i 2015 om nærpolitireformen».

Disse tjenesteenhetene og distriktene påvirkes

Kommuner som slås sammen Tjenesteenheter som påvirkes Berørte politidistriktsgrenser
Audnedal, Lyngdal Farsund og Lyngdal lensmannsdistrikt  
  Lindesnes politistasjonsdistrikt  
Kristiansand, Søgne, Songdalen Kristiansand politistasjonsdistrikt  
  Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt  
Hemne, Halsa, Snillfjord (deles) Halsa og Surnadal lensmannsdistrikt Møre og Romsdal PD
Molde, Midsund, Nesset Indre Nordmøre lensmannsdistrikt  
  Molde politistasjonsdistrikt  
Volda, Hornindal Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt Møre og Romsdal PD
Ålesund, Sandøy, Skodje, Ørskog, Haram Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt  
  Ålesund politistasjonsdistrikt  
Hamarøy, Tysfjord (deler av) Indre Salten lensmannsdistrikt   
Narvik, Ballangen, Tysfjord (deler av) Ofoten politistasjonsdistrikt  
  Ofoten politistasjonsdistrikt Nordland PD
Røyken, Asker, Hurum Asker politistasjonsdistrikt Oslo PD
Forsand, Sandnes Sandnes politistasjonsdistrikt  
  Søre Ryfylke lensmannsdistrikt  
Stavanger, Rennesøy, Finnøy Ryfylkeøyane lensmannsdistrikt  
  Stavanger politistasjonsdistrikt  
  Drammen politistasjonsdistrikt Sør-Øst PD
Tjeldsund, Skånland Harstad politistasjonsdistrikt Troms PD
  Orkdal lensmannsdistrikt Trøndelag PD
Trondheim, Klæbu Gauldal politistasjonsdistrikt  
  Trondheim politistasjonsdistrikt   
Flora, Vågsøy Nordfjord lensmannsdistrikt  
  Sunnfjord lensmannsdistrikt  
Os, Fusa Kvam lensmannsdistrikt  
  Os lensmannsdistrikt  
Sogndal, Balestrand, Leikanger Sogn lensmannsdistrikt  
  Sunnfjord lensmannsdistrikt  
  Nordfjord lensmannsdistrikt Vest PD
Skedsmo, Fet, Sørum Aurskog-Høland lensmannsdistrikt  
  Skedsmo politistasjonsdistrikt   
17   7
Powered by Labrador CMS