Politiproduksjonen stuper

De kriminelle er minst like aktive som før, men de tar ikke lenger opp plasser i fengslene.

Publisert Sist oppdatert

Så var det ikke slik justisministeren lenge har sagt. Politiet går ikke så det griner. I hvert fall ikke når andre enn Knut Storberget skal beskrive sin opplevelse av politiets håndtering av lovbrudd.

I tallene som både riksadvokaten og Politidirektoratet har lagt frem for 2008 finner du dette:

  • 3500 færre trafikkforseelser - Årsak: Lavere politiaktivitet.
  • 9,9 prosent færre anmeldelser for ordensforstyrrelser. Årsak: Lite politi ute som griper fatt i hendelser.
  • 3000 færre narkotikaforbrytelser. Tilbake til 2004 nivå. Årsak: Mindre politiaktivitet.
  • Nedgang på 30 prosent i narkotikasaker av en viss størrelse (§ 162).
  • Skadeverk opp 18 prosent på fire år. Oppdagelsesrisikoen minimal når politiet ikke er ute.
  • Oppklaringsprosenten i Oslo politidistrikt har sunket med 5 prosent, ned til svake 19 prosent etter at Storberget ble justisminister.
  • Statistisk sentralbyrå melder at levekårsundersøkelsen viser en nedgang på tilbøyeligheten for innbyggerne til å anmelde straffbare forhold.
  • Domstolene mottok 1300 færre saker (meddomssaker) fra politiet.

Tallenes tale gir i seg selv en forklaring på hvorfor soningskøene går ned. Årsaken ligger ikke bare slik justisministeren har yndet å fortelle Stortinget - regjeringens fantastiske innsats med å opprette flere soningsplasser og løslate fanger før dommen er sonet. De kriminelle er minst like aktive som før, men de tar ikke lenger opp plasser i fengslene.

I sin oppsummering for 2008 konstaterer riksadvokat Tor-Aksel Busch at utviklingen i 2008 gikk i gal retning når det gjaldt saksbehandlingstid for oppklarte forbrytelser. Han viser til en kraftig økning på saker som er eldre enn tre måneder. Det er tredje året på rad at restansene øker. Heller ikke målet om en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 120 dager nås lenger. Etterforskningstiden for voldssaker økte fra 90 til 118 dager.

Riksadvokaten skriver videre i sin konklusjon: Det må erkjennes at ... riksadvokatens virkemidler ... isolert sett kan være av mindre betydning dersom den beskrevne situasjonen skyldes økonomiske ressurser, personell, organisering og kompetanse.

- De fremlagte tallene sier endog lite om politiets innsats mot den organiserte kriminaliteten, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Urolig for utviklingen

Politidirektør Ingelin Killengreen er alvorlig bekymret over den kraftige nedgangen i antall trafikkforseelser og narkotikaforbrytelser i 2008. Politifolk som verner om fritiden sin er årsaken.

I 2008 var det registrert 3500 færre trafikkforseelser enn året før. Samtidig viser tall fra Politidirektoratet at det har vært 3000 færre narkotikaforbrytelser i 2008 sammenlignet med 2007.

- Disse kategoriene henger nøye sammen med politiets aktivitetsnivå, og resultatene må derfor sees i sammenheng med at de ansatte har vernet om sin fritid og ikke arbeidet overtid høsten 2008, sier politidirektør Ingelin Killengreen og legger til:

- Jeg håper virkelig at politiet kommer tilbake til en «normalsituasjon» så raskt som mulig igjen. For det er liten tvil om at det er uheldig om 2009 fortsetter på 2008-nivå. Bemanningsrapporten viser at antallet polititjenestemenn må økes. Det er bra at vi får høyt opptak på Politihøgskolen allerede i høst, og dette må følges opp i årene som kommer.

Knut Storberget peker på at antallet narkotikasaker var på det samme nivået i dag som under den borgerlige regjeringen i 2004. Samtidig var vinningskriminaliteten høyere.

- Men det er liten tvil om har vi har en betydelig utfordring i politiet og spesielt i Oslo, sier Knut Storberget.

Uenig

Disse resultatene kommer altså samtidig med at Tollvesenet rapporterer om sterk økning i narkotikasaker.

Justisminister Knut Storberget har over lengre tid sagt at det ikke er politikrise i Norge. Killengreen ønsker ikke å kommentere utspillene fra Storberget, men sier følgende om situasjonen:

- Vi står overfor store utfordringer i norsk politi, spesielt knyttet til bemanningssituasjonen. Det er det ikke noe tvil om, sier Killengreen.

Kraftig nedgang

- Jeg er selvsagt ikke fornøyd med narkotikatallene, men det er viktig å understreke at vi var klar over at politifolk har vernet om fritiden sin i høst. Dermed måtte vi forvente dette. Når det er sagt, er det selvsagt en alvorlig situasjon når trafikk- og narkotikasaker ikke blir prioritert så høyt som de skal og bør, sier Killengreen.

Når det gjelder anmeldte trafikkforseelser, har de gått ned med 5,1 prosent fra 2007 til 2008. Ifølge Killengreen er det en del politimestere som har måttet ta en del «ubehagelige» avgjørelser.

- Jeg mener at politimestrene og øvrige ledere i etaten har foretatt gode vurderinger av hva som må nedprioriteres når ressursene ikke strekker til, sier Killengreen.

Dårlige enn forventet

- Resultatene i straffesaksbehandlingen er dårligere enn forventet og det bekymrer oss. Økningen i saksbehandlingstiden må både sees i sammenheng med mangelen på politiressurser, og med at mange av politidistriktene har nedarbeidet restanser. Nedbygging av restanser påvirker normalt saksbehandlingstiden, fordi det avgjøres svært mange eldre saker i et kortere tidsrom.

- Hva synes du om at en rekke politidistrikter ikke klarer å overholde saksbehandlingstiden på 90 dager?

- Vi ser at det er et problem for flere distrikter, og sånn kan det ikke fortsette. Dette kommer til å bli tatt opp på neste politisjefmøte nå i februar. Asker og Bærum politidistrikt er et av distriktene som klarer dette, og vi må trekke lærdom fra de distriktene som når målene, sier Killengreen, og understreker at dette gjelder de fristbelagte voldssakene. De generelle målene for saksbehandlingstid er ikke 90 dager.

Powered by Labrador CMS