KRITISK: Utrykningspolitiet, Kripos, Økokrim og Politiets utlendingsenhet er blant særorganene som har blitt utredet av utvalget. Politiets Fellesforbund er svært kritisk til alle endringsforslagene.

– Endringene er så dramatiske at det vil være uansvarlig å gjennomføre. Dette kan få store konsekvenser for publikum

Politiets Fellesforbund med klar tale om særorganutvalget - støtter ingen av forslagene.

I mai i år la Særorganutvalget fram sin utredning for den fremtidige organiseringen av politiets særorganer. 

Samtidig som politireformen rulles ut for fullt, foreslår utvalget en rekke dramatiske endringer i politietaten; Blant annet å legge ned Utrykningspolitiet og Politiets Utlendingsenhet.

Dette har skapt mye debatt og mange reaksjoner, særlig blant ansatte og tillitsvalgte. Men også blant andre etater og organisasjoner.

Høringsfristen gikk ut 1. desember, og Politiets Fellesforbund er svært kritiske til hele utredningen:

«Oppsummert mener vi at grunnlaget for utvalgets forslag til endringer gjennomgående er for svakt, og Politiets Fellesforbund støtter dem ikke».

De mener endringene samlet sett er så «dramatiske at en gjennomføring på dette grunnlaget vil være uansvarlig» og «vil føre til store konsekvenser for publikum både med tanke på trygghet og rettssikkerhet i samfunnet».

Fredag ettermiddag ble det kjent at regjeringen utsetter hele behandlingen av utredningen.

– Utvalget har manglende kompetanse

Dette er blant forslagene fra utvalget: 

  • Polititets utlendingsenhet foreslås lagt ned. Oppgavene og mannskapene foreslås overført i stor grad til Øst politidistrikt, mens utlendingsinternatet på Trandum foreslås til Kriminalomsorgen.
  • Utrykningspolitiet foreslås lagt ned. Oppgaver og mannskaper overføres til politidistriktene.
    Politihøgskolen består, men det foreslås at man vurderer å slå sammen PHS med KRUS (Kriminalomsorgens utdaninngssenter). PHS bør overføres fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet.
  • Kripos og Økokrim får samlet ledelse.
  • Beredskapstroppen løftes ut av Oslo og opp på nasjonalt nivå.

Politiets Fellesforbund stiller seg også kritisk til utvalget sammensetning:

«Utvalget består ikke av fagpersoner med særlig kompetanse innen organisasjonsforskning eller omstilling. Også tyngre kompetanse innenfor sentrale elementer som utlendingsfeltet, etterforskning eller trafikksikkerhetsarbeid mangler representasjon i utvalget». 

Og mener utredningen kommer i en svært sårbar tid for politietaten: 

«Utredningen er produsert i en tid hvor den nye politiorganisasjonen kun har virket noen få måneder».

«Eventuelle strukturelle endringer må springe ut av entydige faglige råd, og at man skal være svært varsom med å iverksette endringer uten et solid faglig fundament og et klart definert behov».

  • Les hele utredningen HER og hva PF mener om Utrykningspolitiet, Politiets utlendingsenhet, Økokrim og Kripos
Powered by Labrador CMS