SKARP DEBATT: Hvilken type avfyringsmekanisme skal politiet velge i nytt skarpskyttervåpen? Baklengs inn i framtiden, skeptikerne. Vi velger noe vi vet fungerer, sier POD.

Får kritikk for anskaffelse av nytt skarpskyttervåpen

Poiltiets 20 år gamle skarpskyttervåpen får en kjærkommen og sårt trengt avløsning. Men anbudsprosessen møter kritikk og det stilles spørsmål ved om politiet velger feil våpen.

Publisert Sist oppdatert

Den har vært med på mange intenst spennende oppdrag, den gamle norskproduserte VS94P skarpskytterriflen som politiet valgte før OL på Lillehammer i 1994. Men både slitasje og mer moderne krav, gjør at det er et presserende behov for å skifte ut våpenet, som det til daglig er skarpskytterne ute i politidistriktene som er satt opp med.

Målet er å få et nytt våpen klart til utplassering i løpet av 2015.

– For å få ned bestillingstiden og opplæringstiden, har vi valgt å beholde bolt-action og bruke samme kaliber (.308, journ. anm.) som før. Vi ser etter et våpen som er hyllevare, sier politiinspektør Henning Høgseth, som leder anskaffelsesprosjektet fra Politidirektoratets (POD) beredskapsseksjon.

Før anbudsinvitasjonen er sendt ut, har nemlig POD bestemt at avfyringsmekanismen skal være den velprøvde «bolt-action»-mekanismen som gir manuell ladning av enkeltskudd. Men i skarpskyttermiljøet er det uenighet om den gamle «bolt-action»-mekanismen lenger er den beste løsningen. Er halvautomatisk løsning det fremtidens scenario krever?

Foreldet fagplan

Her ser du forskjellige lademekanismer i den gamle, manuelle "bolt-action"-riflen som ble tatt i bruk til OL '94 til venstre, og et eksempel på halvautomatisk våpen til høyre.

Deler av skarpskyttermiljøet reagerer på at en halvautomatisk løsning er ekskludert fra anbudsprosessen. De mener politiet ikke tar inn over seg endringer i hvilke situasjoner skarpskytteren kan havne i, situasjoner hvor en manuell rifle har for store begrensninger.

– Vi ser at flere og flere skarpskyttermiljøer utenfor Norge velger halvautomatiske løsninger, hvorfor skal ikke vi gå inn og teste om dette er tjenlig også for våre skarpskyttere ute i politidistriktene? spør Kai-Inge Schaathun Larsen.

Han er opplæringsansvarlig på våpen for både grunnutdanning og videreutdanning ved Politihøgskolen (PHS). I tillegg er han kursleder ved etatens skarpskytterutdanning.

Schaathun Larsen er kritisk til at det er en 10 år gammel fagplan for skarpskytterne som er valgt som rettleder for hvilke oppgaver en skarpskytter skal håndtere i framtiden.

– Den er vag og noe foreldet. Husk at når vi nå velger våpen gjør vi det for de neste 20 år fremover i tid. I fagplanen heter det likevel at skarpskytteren «skal kunne benytte skarpskyttervåpen i taktiske situasjoner i operativ tjeneste». Hvis vi tenker på hvordan de taktiske situasjonene ser ut i årene fremover, er det lett å forestille seg at de kan se annerledes ut, enn det vi så da dagens fagplan ble laget. Det skal ikke mye fantasi til for å se at den tradisjonelle rollen til skarpskytteren vil endre seg, sier han til Politiforum.

– Store begrensninger

Et vanlig scenario har vært at skarpskytteren har hatt en tilbaketrukket rolle for å sikre egne mannskaper, og eventuelt ta ut farlige personer på lang avstand.

– Med ekstreme oppdrag i tankene, som politiet de senere år har hatt, er det slett ikke sikkert at skarpskytteren får anledning til å ha den tilbaketrukne og statiske rollen han til nå har vært tiltenkt. I en kritisk situasjon, er det ikke sikkert at det vil være mannskap nok til å legge en skarpskytter på avstand. Hvem vet om vedkommende vil måtte trekkes inn mot hendelser inne i bygg, mot kjøretøy eller til taktiske bevegelser i terrenget. I et virkelig scenario vet man aldri hva slags oppdrag en skarpskytter skal håndtere. Nå tenkes det åpenbart for smalt i forhold til fremtidige behov, sier Schaathun Larsen.

Kai Inge Schaathun Larsen

Han påpeker at valg av «bolt-action»-mekanisme vil innebære store begrensninger på hvilke deler av oppdraget som kan håndteres med våpenet, samtidig som et moderne halvautomatisk våpen ikke vil ha begrensninger i forhold til en tradisjonell bolt-action.

Schaathun Larsen stiller spørsmål ved hvorfor det skal ta lenger tid å kjøre en åpen anbudsprosess der man rett og slett velger det beste våpenet.

− Prosessen og testingen skal jo likevel gjennomføres. Dersom prosessen likevel tar noe lengre tid, er det en pris man bør betale for best mulig egnet utstyr, mener han.

– Ingen militarisering

Kurslederen erkjenner at det kan være marginalt mer vedlikehold med en halvautomatisk rifle. Men vekt, utstyr, avtrekk, sikte og våpenbetjening vil være mye av det samme.

– At det tar lenger tid å drive opplæring med halvautomatisk enn med bolt action er mer en påstand enn en realitet, sier Schaathun Larsen.

Han påpeker at det som krever mest tid er ikke våpenets funksjoner, men bruk av siktemidler og taktisk manøvrering inn mot målet. Presisjonen på de to ulike våpensystemene mener han vil være tilnærmet helt lik.

−Men vil ikke valg av et halvautomatisk skarpskyttervåpen slik militære styrker bruker, være en form for militarisering av politiet?

– Alle operative mannskaper har tilgang til maskinpistolen MP5, som Forsvaret hittil har brukt i større omfang. Riflen som nå er på tur ut, har vært i Forsvaret frem til 2013. Å hevde at dette er en militarisering av politiets våpen synes jeg er synsing, all den tid politiet allerede bruker «militære» og halvautomatiske våpen i den daglige tjenesten. De fleste våpen politiet til nå har benyttet har også i utgangspunktet vært produsert for militære avdelinger. Det er trist hvis slike prinsipper står i veien for et moderne og best mulig egnet våpen, svarer Schaathun Larsen.

Tidskritisk å bytte

I POD har politiinspektør Høgseth med seg en brukergruppe på ni godt erfarne politifolk til å rådføre seg, alle med tung operativ bakgrunn fra både nasjonale og internasjonale oppdrag.

– Dette er folk som kjenner skarpskytterfaget godt, sier Høgseth, som selv tidligere har hatt rollen som skarpskytter i Beredskapstroppen, og som har vært med på utenlandsoppdrag i Afghanistan og på Balkan.

Overfor Politiforum bekrefter Høgseth at det er avdeling for politiberedskap og krisehåndtering i POD som har tatt avgjørelsen om mekanisme og kaliber. Brukergruppen har i følge Høgseth gitt sin tilslutning til beslutningen om å velge bort halvautomatisk mekanisme før anbudsprosessen er i gang.

− Vi er i en situasjon hvor det rett og slett er tidskritisk å få byttet ut dagens våpen på grunn av alder og slitasje. Samtidig er det mange gode grunner til å beholde «bolt-action»-mekanismen, sier Høgseth.

Han bekrefter at de har tatt utgangspunkt i oppdragsbeskrivelsen til hva en IP3-skarpskytter skal gjøre.

Dagens skarpskyttervåpen øverst. Et eksempel på halvautomatisk rifle nederst.

– Skarpskytteren får ikke noen forandring i oppdraget fordi vi kjøper et nyere våpen. Hovedoppgaven til skarpskytteren er å understøtte og sikre egne mannskaper, sier Høgseth, som ikke ønsker å kommentere den gamle fagplanen for skarpskytterne.

Han forteller imidlertid at innføring av nytt skarpskyttervåpen innebærer en gjennomgang av opplæringsprogrammet og en revisjon av godkjenningsprogrammet.

– Godkjenningsprøvene skal speile de praktiske utfordringene skarpskytterne kan bli utsatt for, sier Høgseth, uten å ville kommentere at godkjenningsprøvene er noe annet enn fagplanen for skarpskytterne.

Nye våpen i 2015

Schaathun Larsen sier til Politiforum at han vil hevde at de fleste skarpskyttere i politiet vil velge en halvautomatisk rifle fremfor en bolt-action i en kritisk situasjon.

– Det gjør at jeg stiller meg undrende til at halvautomatisk er valgt bort før anbudsprosessen i det hele tatt begynner. At POD tilsynelatende har valgt å gå for bolt-action, betyr at man har utelukket mange gode våpen, sier han.

Et halvautomatisk våpen er et mer fleksibelt våpensystem som kan håndtere flere situasjoner, mener Schaathun Larsen.

– Valg av et slikt våpen vil både avdempe et fremtidig behov for å bytte ut det som nå skal velges, og samtidig avdempe også behovet for et mellomdistansevåpen som for eksempel en karabin. En av skarpskytterne fra den kjente «Torp-aksjonen» har overfor meg sagt at å velge bolt-action er som å gå baklengs inn i fremtiden.

Schaathun Larsen ber nå POD om å revurdere innholdet i kravspesifikasjonen før den sendes ut. Hvorvidt POD vil etterkomme kravet, er høyst usikkert. Til Politiforum opplyser Høgseth at kravspesifikasjonen skal være ferdig til jul.

Etter at interesserte leverandører har meldt seg på, blir det deretter gjennomført et omfattende og intens testprogram etter nøye beskrevne kriterier utover i 2015.

− Jeg lover at dette blir et kjempeløft for skarpskytterfaget. Vi kjøper inn et produkt med kikkert og nattkapasitet. Anskaffelsen skal gå raskt, slik at vi har nye våpen ute i løpet av 2015. Dette blir sentralt finansiert, sier Høgseth

Av hensyn til anbudsreglene ønsker han ikke si noe om den økonomiske størrelsen på anbudet eller antall våpen som skal byttes ut.

Bolt Action vs. halvautomatisk
Kai Inge Schathun Larsen.jpg
Dagens våpen
halvautomatisk.jpg
Powered by Labrador CMS