Vaajmaregionen går over to land og fire kommuner. Her skal norsk og svensk politi se på et samarbeid over grensa.
Vaajmaregionen går over to land og fire kommuner. Her skal norsk og svensk politi se på et samarbeid over grensa.

Vil samarbeide over landegrensen

Norsk og svensk politi vurderer samlokalisering i Vaajma-regionen i Nord-Trøndelag. Utredningsarbeidet er nå igangsatt.

Publisert Sist oppdatert

– Dette handler om å se på mulighetene for en felles utnyttelse av ressursene, forteller lensmann Jørn Ove Totland i Lierne kommune i Nord-Trøndelag.

Totland er for tiden i permisjon fra stillingen som lensmann for å jobbe med samarbeidsprosjektet på heltid. Utredningen, forankret hos både Nord-Trøndelag politidistrikt og polismyndigheten i Jämtlands län i Sverige, skal pågå fram til 31. mai.

– Jeg tror det ligger et betydelig potensiale her i samarbeidet mellom norsk og svensk politi, og ikke minst med Tollvesenet, sier Totland, som står for utredningen sammen med politistasjonssjefen i Strømsund på den andre siden av grensen.

Felles patruljering

Vaajmaregionen er betegnelsen på et område som omfatter Lierne og Røyrvik kommune på norsk side av grensen, og deler av Strømsund og Krokoms kommune på svensk side. Området er på størrelse med Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus, men med få innbyggere.

Det gir utfordringer for politidekningen på begge sider av grensen, noe som er utgangspunktet for samarbeidsutredningen.

– Like over grensen ligger Gäddede, og derfra er det 14 mil til nærmeste svenske politistasjon. Både med tanke på responstid, service og tilstedeværelse, er det ikke noe særlig tilbud på svensk side av grensen. På norsk side har vi lensmannskontoret i Lierne, med meg som lensmann og en betjent som går i vaktturnus for driftsenhet nord i politidistriktet. Så responstiden blir lang også ut hit, på kveldstid og om nettene, forklarer Totland.

I henhold til avtalen, skal Totland og hans svenske kollega blant annet utrede følgende:

  • Muligheten for samlokalisering av svensk og norsk politi.
  • Muligheten for felles patruljevirksomhet mellom norsk og svensk politi.
  • Muligheten for felles beredskapsordning.
  • Muligheten for styrket samarbeid med tollmyndighetene om bekjempelse av grenseoverskridende kriminalitet.

Regionens sju grenseoverganger kombinert med lav politidekning, gjør det siste punktet spesialt aktuelt.

– Vi skal gjennomføre et møte med Tollvesenet for å se hva de tenker, og hvilke muligheter som ligger der, sier Totland.

Lovendring kreves

På svensk side av grensen, har sikkerhetssjef Irene Tängmark i Strømsund kommune - hvor Gäddede ligger - allerede plukket ut lokaler til en mulig samlokalisert politistyrke. På brannstasjonen i tettstedet er det nemlig ledig plass.

– Dette er lokaler som nødetatene i dag leier, som også kan romme andre funksjoner. Det kan åpne for et spennende samarbeid. Samtidig handler utredningen hovedsakelig om politisamarbeid, understreker hun overfor Länstidningen Østersund.

Sikkerhetssjefen sier til avisen at Gäddede, som på mange måter har sterkere bånd over grensen til Norge enn til andre steder i Sverige, er et naturlig utgangspunkt for et mulig politisamarbeid. Samtidig ønsker hun ikke å bygge opp forhåpningene for mye.

– Prosjektet er spennende, men samtidig er det mange hindringer i form av lover og forskrifter for grenseoverskridende samarbeid. Det undersøker vi nå, sier Tängmark.

En del av mandatet for utredningen, er å kartlegge eventuelle lovmessige hindringer for samarbeidet, og se på muligheten for å fjerne disse. Totland sier til Politiforum at det i dag ikke er noe i veien for at svenske polititjenestemenn kan jobbe i Norge.

– I 2013 ble det gjort en lovendring i den norske politiloven, som en tilpasning til Schengen-regelverket. Tidligere kunne svenske polititjenestemenn får begrenset politimyndighet på enkeltoppdrag i Norge. Lovendringen går på tradisjonell patruljevirksomhet, og åpner for at svenske politifolk ikke bare kan arbeide på tvers av grensen når det skjer noe, men at de også kan være til stede og være synlige i Norge. Det er denne samtjenestegjøringen jeg ser for meg kunne vært en stor suksessfaktor i samarbeidet over grensen her, forklarer han.

Kan ha overføringsverdi

Problemet kommer dersom norske polititjenestemenn skal utføre tilsvarende arbeid i Sverige. Hos «søta bror» åpner ikke loven for dette per i dag.

– Derfor er jeg i kontakt med Politidirektoratet (POD) og min svenske kollega i kontakt med Rikspolisstyrelsen. Vi ønsker å løfte spørsmålet opp på agendaen så snart som mulig, slik at det ikke er dette som blir problemet, sier Totland.

På svensk side er også denne problemstillingen løftet opp i forbindelse med et tilsvarende finsk-svensk samarbeidsprosjekt.

– Mitt inntrykk er at det er en vilje både hos politiet og politikerne i Sverige om å få til en endring i lovverket, så jeg tror ikke det er noen stor sak.

I det videre arbeidet med utredningen, skal Totland og hans svenske kollega blant annet gjennomføre møter med operasjonssentralene på begge sider av grensen, for å se på planverk, avtaler og rutiner, og hvilke muligheter og begrensninger som ligger der.

– Vi skal se på muligheten for prøveordninger, sier Totland om det videre arbeidet.

Det er Regionprosjekt Vaajma som finansierer utredningen, og arbeidet konsentrerer seg derfor kun om samarbeid i dette området.

– Men det vi kommer fram til, vil forhåpentligvis også ha overføringsverdi til andre steder i grensetraktene mellom Norge og Sverige, hvor politiet har samarbeidsmuligheter.

Jørn Ove Totland 2.jpg
Jørn Ove Totland 2.jpg
Powered by Labrador CMS