Sør-Vest politidistrikt styres fra politihuset i Stavanger.

Sør-Vest politidistrikt går mot 90 millioner kroner i minus

Sør-Vest politidistrikt brukte opp to tredjedeler av 2019-budsjettet på et drøyt halvår. Nå går distriktet mot et stort underskudd.

Publisert

1.094.335.349 kroner. Det er summen Sør-Vest politidistrikt kan bruke på husleie, utstyr, lønn og reiser i 2019. I løpet av årets sju første måneder hadde distriktet allerede brukt opp 728 av de 1094 millionene.

Det tilsvarer 66,5 prosent av det totale 2019-budsjettet. For å balansere budsjettet, er politidistriktet nødt til å kutte utgiftene med nærmere 30 millioner kroner hver måned – i hele resten av 2019.

– Dette er tall som stemmer godt overens med det vi har regnet oss fram til, sier Per Anders Røsjorde, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund (PF) i Sør-Vest politidistrikt.

Han er svært bekymret for den økonomiske situasjonen distriktet nå står i.

– Ut ifra det PF har regnet på, tror vi at Sør-Vest politidistrikt kommer til å havne på rundt 110 millioner kroner i minus. Det er mer enn det arbeidsgiver tror, så det er et avvik her. Men uansett blir underskuddet så stort, at det vil bli nødvendig med tiltak for å behjelpe situasjonen, sier Røsjorde.

Bruker mest på lønn

Politimester Hans Vik erkjenner også at polidistriktet går mot et vesentlig overforbruk. På sin blogg på politiets intranett Kilden, gikk han sist fredag ut med en prognose om at politidistriktet vil ende opp med et overforbruk på 80-90 millioner kroner i 2019.

– Økonomisituasjonen er krevende, men den har sin grunn. Jeg har erfart at reformen er underfinansiert, men kanskje handler det om at ambisjonsnivået mitt er underfinansiert. Jeg ser at ambisjonsnivået har vært for høyt i forhold til de budsjettrammene vi fikk. Nå er sannhetens øyeblikk inne, og vi må ta dette ned på et bærekraftig nivå, sier Vik til Politiforum.

Sør-Vest politidistrikt bruker 84 prosent av budsjettet på personellkostnader, noe som er høyest av alle politidistrikter.

Målet er å komme ned mot 80-81 prosent, sier Vik - noe som i praksis vil si at distriktet må kutte i antall ansatte.

– Men dette skal vi håndtere. Jeg tenker å ta dette ned ved hjelp av naturlig avgang. Jeg kommer ikke til å si opp politifolk. Vi har regnet på det, og fram til nyttår vil vi trolig redusere med 20-30 stillinger, sier politimesteren.

I løpet av første halvår 2020 har distriktet regnet på at de kan redusere med ytterligere 10-20 stillinger, for å innfri ledergruppas beslutning om å gå ned fra dagens cirka 1240 ansatte til rundt 1200.

Fagforeninga: Må ned med 89 stillinger

Lokallagsleder Røsjorde tror uansett det er for lite med en reduksjon på 40 stillinger.

– Fra PFs side, ser vi ingen annen løsning enn at vi må ned med mange folk. Da må vi ha en god plan, så vi får styrt dette på en fornuftig måte. Det betyr at vi må bli enige med arbeidsgiver om hvor mange stillinger vi må gå ned med. Tidligere i år anslo jeg 89 stillinger, og det er et tall jeg fortsatt står inne for, sier han.

– Organisasjonene har andre tall, men jeg forholder meg til det som vi har regnet oss fram til. Jeg har god kontakt med organisasjonene, som vil bli involvert i prosessen, sier Vik om differansen mellom fagforeningen og arbeidsgivers beregninger.

– Hvilke konsekvenser vil dette få for politidistriktet?

– Det skal ikke få noen konsekvenser for de viktigste funksjonene, de høyest prioriterte sakene. Men skal vi ned med 40 ansatte, blir det 40 færre til å gjøre jobben. Jeg skal ikke stikke under en stol at det har betydning. Så skal vi gjøre dette så lite smertefullt som mulig, svarer politimesteren.

Jeg tenkte på politireformen som vår mulighet til å videreutvikle politiet til beste for politidistriktet, de ansatte og samfunnet.

Hans Vik, politimester

Ønsket å ansette fast

Årsaken til det varslede overforbruket, er altså ifølge Vik et misforhold mellom

budsjettrammene og hans og politidistriktets ambisjoner.

– Mange kjenner meg som konservativ, men jeg tenkte på politireformen som vår mulighet til å videreutvikle politiet til beste for politidistriktet, de ansatte og samfunnet. Det er det ene. Det andre som er viktig for oss, er å få politifolk i jobb, sier politimesteren.

Vik, som også er styreleder på Politihøgskolen (PHS), liker ikke tanken på engasjerte nyutdannede som ikke har noen jobb å gå til.

– Derfor ønsket jeg å være en politimester som ansetter så mange som jeg kan. I tillegg har jeg gjort et verdivalg om å ansette dem fast, selv om det kanskje ville vært «smartere» i et budsjettperspektiv å bruke mer midlertidighet.

– Rett og plikt til å ta risiko

Politimesteren ønsker å understreke at politidistriktet ikke har brukt opp pengene på «ekstravaganse».

– Vi har brukt pengene på politikraft, på ansatte som står på dag og natt for å gjøre en innsats for etaten og publikum, understreker Vik.

– Jeg tolket oppdraget fra politikerne og Politidirektoratet (POD) dithen at vi skal ha politifolk på jobb. Det har sin pris. Budsjettet vårt er på snaut 1100 millioner kroner, og jeg er ikke respektløs overfor rammene. Men som toppleder i etaten har jeg både en rett og en plikt til å ta risiko, på samme måte som jeg har en plikt til å ta ansvar. Og det gjør jeg nå.

Han sier politidistriktet har en plan for hvordan de skal ta ned bemanningen ut over høsten. Det gjøres ved å ikke ansette erstattere for de som går av med pensjon eller slutter i politidistriktet.

– Men naturlig avgang kommer tilfeldig. Det kan komme på prioriterte områder, og da må vi fylle opp disse, og la ledigheten treffe andre områder. Dette arbeidet gjør vi gjennom å involvere helt fram til tillitsvalgte i førstelinja, sier Vik.

– Må se på organisasjonsendring

Lokallagsleder Røsjorde sier distriktet framover må finne det nivået som gjør at de kan drifte på en bærekraftig måte.

Prosentvis forbruk av totalbudsjett

Tallene viser hvor stor prosentandel av 2019-budsjettet hvert enkelt politidistrikt hadde brukt opp på årets sju første måneder (t.o.m. 31. juli).

Oslo PD: 60,1 %
Øst PD: 59,8 %
Innlandet PD: 61,1 %
Sør-Øst PD: 62,1 %
Agder PD: 59,7 %
Sør-Vest PD: 66,5 %
Vest PD: 59,8 %
Møre og Romsdal PD: 61,6 %
Trøndelag PD: 60,1 %
Nordland PD: 57,2 %
Troms PD: 62,1 %
Finnmark PD: 59,5 %

Kilde: Regnskapstall fra politidistriktene

– Da tror ikke PF at vi kan ta litt her og litt der. Vi må se på en organisasjonsendring. Vi har ikke råd til å drifte den organisasjonsmodellen vi har tatt gjennom reformen. Da må vi redusere ambisjonsnivået.

Røsjorde viser til at Sør-Vest politidistrikt har 12 driftsenheter, med tilhørende mange seksjoner og avsnitt.

– Dette gjør at vi har mange bokser i organisasjonskartet, men at det blir for lite ressurser i enkelte av boksene. Boksene må fylles med mer ressurser og gjerne et større oppgavespenn enn hva de er tildelt i dag, og da må vi gjerne ned med antallet bokser for å kunne klare dette, mener han.

Regnskap med sesongvariasjon

Politiforum har fått innsyn i regnskapstallene for årets sju første måneder for alle landets politidistrikter. Tallene viser at ingen andre politidistrikter er i nærheten av å ha brukt en så stor andel av budsjettet i løpet av samme periode som det Sør-Vest politidistrikt har.

Seksjonssjef Trude B. Sveen i PODs økonomiavdeling, sier en slik prosentsats ikke nødvendigvis gir en indikasjon på hvordan politidistriktet ligger an økonomisk.

– Det kan være at distriktet har hatt store investeringer i perioden, som at de for eksempel allerede har kjøpt inn alle bilene de har planlagt å kjøpe i hele 2019. Det kjenner ikke vi til, men utgiftene fordeles ikke jevnt gjennom hele året. Ofte er det et overforbruk i første tertial, som så jevner seg ut i andre tertial og kommer i balanse i tredje tertial. Her er det sesongvariasjoner, sier Sveen.

Venter på refusjoner

På eget initiativ har POD justert politidistriktenes regnskap for inntekter politiet ennå ikke har mottatt – men som de vet vil komme før året er omme.

Vi er kjent med at flere distrikter rapporterer at det er trangt.

Trude B. Sveen, POD

POD gjør dette fordi politidistriktenes regnskap er et kontantregnskap, som registrerer inntekter og utgifter når penger kommer eller går fra kontoen. Det gir dermed ikke det nøyaktige bildet over inntekter og utgifter som er knyttet til konkrete aktiviteter hver måned, slik et periodisert regnskap gjør.

– Vi har korrigert for lønnsoppgjøret fra mai; penger som politidistriktene har brukt i mai, juni og juli, men som arbeidsgiver ikke har fått enda. Så har vi en pott med refusjoner som først kommer etterskuddsvis sent på året. Der skal vi hente inn totalt cirka 360 millioner kroner på refusjoner fra blant annet internasjonale operasjoner og permisjoner, sier Sveen.

For alle politidistriktene utgjør dette anslagsvis 124 millioner kroner for årets sju første måneder. Sør-Vest politidistrikts andel er på omtrent 10 millioner kroner.

– Dette er det beste estimatet vi har her og nå, og et oppsett som gir et bilde av hvordan vi mener situasjonen er. Vi ser at noen distrikter har større utfordringer enn andre, sier Sveen.

Er i tett dialog

For Sør-Vest politidistrikt er den økonomiske situasjonen uansett tøff. Fra lokalene på Majorstua i Oslo, følger POD situasjonen nøye.

– Vi har en tett dialog med alle politidistrikter når det gjelder deres økonomiske situasjon, og hvordan de ligger an i forhold til inneværende års budsjett. Vi er også kjent med det virkelighetsbildet som politimesteren i Sør-Vest skisserer. Vi har tillit til at politimestrene gjør gode vurderinger basert på sitt lokale utfordringsbilde, og at de tar nødvendige grep for å justere et eventuelt forespeilet underskudd, sier Sveen.

Jeg tviler på at det kommer økonomiske gavepakker fra POD eller regjeringen som kan hjelpe oss med dette.

Per Anders Røsjorde, PF

Direktoratet har ingen andre prognoser for distriktenes økonomi ved årsslutt enn det distriktene selv rapporterte etter første tertial.

– Første tertial er også så kort tid etter årets start, at prognosene bærer preg av det. Men vi er kjent med at flere distrikter rapporterer at det er trangt.

– Dette skal gå greit

Sveen sier POD nå jobber med en overordnet prognose for andre tertial, basert på innspill fra hele etaten. Dette blir klart i september.

– Hvilke virkemidler har POD opp mot de distriktene som sliter?

– Enhver politimester er ansvarlig for å balansere sine budsjetter innenfor den rammen de har fått tildelt. Noen distrikter har særlige utfordringer som gjør at dette er krevende. Flere distrikter har lagt gode planer for hvordan ubalansene skal rettes opp. Vi følger opp disse distriktene fortløpende og har en tett dialog om dette arbeidet, svarer Sveen.

Politimester Vik sier distriktet har en god dialog med POD om å få en løsning på situasjonen.

– Dette skal gå greit, men selvfølgelig ikke helt uten konsekvenser, sier han.

Tar med seg underskuddet

I Sør-Vest politidistrikt er PFs lokallagsleder Røsjorde klar for å samarbeide med arbeidsgiver og vernetjenesten om kortsiktige og langsiktige tiltak for å få økonomien i balanse. Han opplever at arbeidsgiver tar situasjonen på alvor.

– Jeg tror de gjør det nå. Vi har nok hatt forskjellig oppfatning av situasjonen lenge, men har nå kommet nærmere en felles situasjonsforståelse. Og dette underskuddet må tas inn. Jeg tviler på at det kommer økonomiske gavepakker fra POD eller regjeringen som kan hjelpe oss med dette, sier lokallagslederen.

Han er bekymret for de langsiktige konsekvensene av årets underskudd.

– Jeg frykter at dette underskuddet kan henge ved politidistriktet i ganske mange år.

På spørsmål om konsekvensene av å ta med seg et overforbruk inn i kommende år, svarer politimesteren dette:

– Det viktige er å finne det bærekraftige nivået. Så må vi ytterligere ned i 2020 og 2021 for å betale ned overforbruket. Men der har vi en god dialog med POD. Dette skal vi håndtere.

Powered by Labrador CMS